Zakład Teorii Literatury i Translacji

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
e-mail: leszek.malczak@us.edu.pl
tel. 36-40-925

Skład Zakładu:
dr hab. Leszek Małczak – kierownik (gabinet 4.50, tel. 36-40-912)  
dr Marta Buczek  (gabinet 3.62)
dr Monika Gawlak   (gabinet 3.62)
dr Katarzyna Majdzik (gabinet 3.62)
dr Gabriela Abrasowicz (gabinet 4.50)
Doktoranci:
mgr Jakob Altmann  (gabinet 3.62)
mgr Joanna Cieślar  (gabinet 3.62)
mgr Estera Sobalkowska  (gabinet 3.62)

Zakład Teorii Literatury i Translacji powstał w 1992 roku w ramach struktury Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W jego skład wchodzą pracownicy specjalizujący się w problematyce teoretycznej związanej z różnymi literaturami w tym chorwacką, serbską, czeską, słowacką i słoweńską, reprezentowanymi w programach kierunków studiów prowadzonych przez Instytut.

Działalność Zakładu obejmuje dydaktykę i prace badawcze. Zespół jest odpowiedzialny merytorycznie za dydaktykę bloku przedmiotów przygotowujących i kształcących warsztat filologiczny studentów w zakresie teorii i praktyki literaturoznawczej (interpretacja i lektura tekstów literackich, struktura tekstu, metodologia badań literackich, proces historycznoliteracki) oraz teorii i analizy przekładu jako nowego faktu artystycznego i społecznego.

Praca naukowa Zakładu koncentruje się wokół dwóch tematów (Dyskurs literacki i literaturoznawczy i Teoria przekładu) obejmujących szeroki zakres problemów badawczych, jak: badanie form literackich w relacji do rzeczywistości kulturowej oraz lokalnego i uniwersalnego rytmu rozwojowego w poszczególnych literaturach i kulturach; typologia przekładów ze względu na różnice między uczestniczącymi w procesie tłumaczenia systemami językowymi z wpisanymi w nie modelami świata, różnice między tradycjami literackimi i kulturowymi, między indywidualnymi światopoglądami i poziomami wrażliwości oraz schematami komunikacyjnymi.

Od 2008 roku pracownicy Zakładu uczestniczą w projekcie wydawniczym Przekłady Literatur Słowiańskich, kierowanym przez prof. dr hab. Bożenę Tokarz. Publikacja ma charakter wydawnictwa ciągłego i jest uwzględniona w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW (10 punktów). Dotąd ukazało się 5 tomów tematycznych czasopisma oraz 6 wydawanych równolegle tomów bibliograficznych, na które składają się katalogi przekładów literatur słowiańskich w Polsce i przekładów literatury polskiej w krajach słowiańskich wydanych drukiem w latach 1990–2014.

W programie naukowym Zakładu bierze się pod uwagę możliwość rozszerzenia badań o wkład specjalizacyjny przedstawicieli innych kierunków badawczych, jak również specjalistów w zakresie pozostałych filologii słowiańskich. Otwarcie na nowe obszary badań pozwoli rozszerzyć perspektywę dociekań komparatystycznych. Teoria literatury jest ściśle związana z komparatystyką i odwrotnie, pozwalając ominąć w pracy literaturoznawczej pułapki faktograficznej i personalnej „wpływologii”. Wskazuje bowiem na konkretny (istniejący w tekście) związek między świadomością i strukturą tekstu literackiego, a w tym kontekście na odstępstwa od normy w granicach tej samej konwencji czy tendencji rozwojowej. Komparatystyka i teoria literatury wymagają perspektywy interdyscyplinarnej, którą uwzględnia wielu pracowników Zakładu w swoich publikacjach. Zainteresowanie obiema dziedzinami badań literaturoznawczych znajduje odzwierciedlenie także w prowadzonych przez nich studiach nad przekładem artystycznym.

W każdą trzecią środę lub czwartek miesiąca o godz. 16.30 lub 17.00 odbywają się dyskusyjne zebrania naukowe; zakłada się uczestnictwo w nich (referat lub udział w dyskusji) nie tylko członków Zakładu Teorii Literatury i Translacji, lecz także pracowników naukowych innych zakładów literaturoznawczych Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz innych instytutów Uniwersytetu Śląskiego.

Do pobrania: Tematy spotkań ZTLiT

Accessibility