Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich

Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
e-mail: mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl
tel. 32 36-40-926

Skład Zakładu:
dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach – kierownik (gabinet 4.21/4.17, tel. 32 36-40-913)
dr hab. Dariusz Tkaczewski (gabinet 4.6)
dr Paulina Pycia-Košćak  (gabinet 3.60)

Doktoranci:
mgr Natalia Shlikhutka (gabinet 3.60)
mgr Piotr Grabowski (gabinet 3.60)
mgr Aleksandra Wojnarowska (gabinet 3.60)

Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich został utworzony w 2008 roku. Po jego reorganizacji krąg zainteresowań naukowych pracowników Zakładu Językoznawstwa Południowosłowiańskiego (który w ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej istniał od 1991r.) poszerzył się o problematykę związaną z językami zachodniosłowiańskimi. Od roku akademickiego 2017/2018 kierownikiem Zakładu jest dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach.

Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu językoznawstwa synchronicznego języków południowo- i zachodniosłowiańskich, w mniejszym zakresie wschodniosłowiańskich, a także działalność dydaktyczną.

Praca naukowa pracowników Zakładu obejmuje badania konfrontatywne w obrębie pragmalingwistyki i struktury tekstu w językach południowo- i zachodniosłowiańskich, a także badania dotyczące socjolingwistyki oraz normy i uzusu społecznego w zakresie w/w języków.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia z praktycznej nauki języków słowiańskich, konwersatoria, ćwiczenia, wykłady oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

Pracownicy Zakładu biorą udział w konferencjach i kongresach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, poświęconych zagadnieniom językoznawczym, socjolingistycznym, translatorycznym i glottodydaktycznym. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w Bośni, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Serbii i Słowenii oraz na Słowacji korzystają także z wyjazdów na staże i stypendia zagraniczne, które pozwalają doskonalić ich warsztat dydaktyczny i naukowy.

Zakład regularnie (pierwszy czwartek każdego miesiąca) organizuje zebrania naukowe. Zebrania te często planowane są we współpracy z Zakładem Semantyki i Leksykologii Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Na spotkaniach wygłaszane są referaty, najczęściej na tematy badawcze prowadzone przez pracowników obydwóch Zakładów, a także przez pracowników Instytutu Języka Angielskiego. Po prezentacji referatu następuje dyskusja nad przedstawionymi tezami. Na wszystkie spotkania zapraszani są pracownicy naukowi innych Zakładów działających w obrębie Wydziału Filologicznego oraz studenci.

Accessibility