Sylwetka absolwenta

Studia oferowane w Instytucie Filologii Słowiańskiej dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie licencjatu (SSI) i na poziomie magisterium (SSII). Oznacza to zdobywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności przede wszystkim przydatnych praktycznie w wykonywaniu określonych zawodów.

Absolwent studiów I stopnia filologii słowiańskiej posiada wykształcenie humanistyczne, ogólnofilologiczne oraz specjalistyczne, obejmujące dobrą znajomość literatury, kultury i historii pierwszego języka kierunkowego. Jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości pierwszego języka kierunkowego (na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia) i drugiego języka kierunkowego (na poziomie biegłości co najmniej B1). Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia potrafi tłumaczyć teksty użytkowe i artystyczne: na poziomie średnim z pierwszego języka kierunkowego oraz na poziomie podstawowym z drugiego języka kierunkowego. Ponadto absolwenci studiów I stopnia posiadają kwalifikacje w zakresie wybranej przez siebie dyscypliny naukowej: literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Znajomość języka zachodnioeuropejskiego uzależniona jest od poziomu, od którego studenci rozpoczynają naukę. W przypadku kontynuacji nauki języka obcego, np. języka angielskiego, studenci po 1 stopniu posługują się tym językiem na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia. Jeśli zaczynają naukę od podstaw, wówczas osiągają poziom co najmniej B1. Poziomy biegłości są tu określone na minimalnym poziomie.

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Przekład w komunikacji międzykulturowej poza umiejętnościami zdobytymi już podczas studiów I stopnia – biegle posługuje się pierwszym językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, specjalistyczne i artystyczne. Studia slawistyczne przygotowują absolwentów tych specjalności do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalisty, który dysponuje odpowiednią znajomością języka słowiańskiego (języków słowiańskich) oraz dodatkowymi kwalifikacjami wspierającymi kompetencję językową, np. w biurach tłumaczeń, placówkach dyplomatycznych, sektorze usługowym i w biznesie. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych), w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów słowiańskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych, firmach współpracujących z krajami słowiańskimi lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.

Accessibility