Przekłady Literatur Słowiańskich

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” zostało założone przez profesor Bożenę Tokarzową w 2009 roku w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (początkowo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a w 2011 roku zostało przekształcone w czasopismo). Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone są zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:

1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,
2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,
3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie,
4. zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.
Ze względu na podjętą dwutorowość badań, założenie dokumentacyjno-socjologiczne (bibliografia przekładów literatur słowiańskich na język polski i literatury polskiej na języki słowiańskie oraz ich recepcja) oraz założenie krytyczno-interpretacyjne (służące uogólnieniom teoretycznym), poszczególne tomy są wydawane w dwóch częściach. Każdy tom składa się z części: problemowej i bibliograficznej w zakresie przekładów polsko-słowiańskich (z literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński) i słowiańsko-polskich (z literatur słowiańskich na język polski) oraz bibliografii przekładów opublikowanych po 1990 roku (bibliografia obejmująca lata wcześniejsze będzie uzupełniana później). Celem publikacji, pierwszej tego typu w środowisku slawistycznym (z wyjątkiem rusycystycznego), jest wydobycie różnic, podobieństw i dróg wzajemnego dialogu między kulturami słowiańskimi oraz stworzenie podstaw dla komparatystyki słowiańskiej. Słowiańscy sąsiedzi, pomimo spokrewnienia językowego, pozostają bardzo często dla siebie nieznani i dalecy. Autorzy wprowadzają często trzecią, niesłowiańską kulturę w krąg swoich zainteresowań ze względu na funkcjonowanie literatur słowiańskich w komunikacji międzykulturowej, uwarunkowanej politycznie, społecznie i artystycznie. Dlatego czasopismo zaprasza do współpracy badaczy nie będących slawistami, dzięki czemu możliwe jest poszerzenie perspektywy badawczej i prezentacja rozmaitych ujęć w badaniach translatorycznych. Wszystko to tworzy nowy kontekst dla badań nad literaturami słowiańskimi w przekładzie. Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” rozwija się w współpracy z polskim środowiskiem przekładoznawczym (m. in. Bielsko-Biała, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) i z ośrodkami zagranicznymi (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, a także wzbudza zainteresowanie w ośrodkach uniwersyteckich za granicą. Do każdego artykułu dołączone są dwa streszczenia (w języku angielskim i w języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe w językach angielskim i odpowiednim języku słowiańskim.

Dotychczas ukazały się następujące numery:

 

Rok wydania Skan okładki Dane bibliograficzne
2015

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6, cz. 1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ISSN 1899-9417, 304 s.
2014 „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 5., cz. 2. pt. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich – 2013. Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 244 s.
2014 „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką. Red. Bożena Tokarz, Leszek Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 1899-9417, 416 s.
2014 „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012). Red. Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, ISSN 1899-9417, 544 s.
2013

„Przekłady Literatur słowiańskich”. T. 4, cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, ISSN 1899-9417, 284 s.
2013 „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, cz. 4: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, ISSN 1899-9417, 388 s.
2012

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3, cz. 1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISSN 1899-9417, 280 s.
2012

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, ISSN 1899-9417, 352 s.
2011
„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2, cz. 1: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, ISSN 1899-9417, 320 s.
2010 „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Zestawiły M. Gawlak, M. Buczek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISSN 1899-9417, 202 s.
2010 „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, ISSN 1899-9417, 336 s.
2009

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1, cz. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Redakcja i wstęp Bożena Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ISSN 1899-9417, 334 s.
Accessibility