O IFS

Slawistyka w Uniwersytecie Śląskim powstała w 1974 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Kazimierza Polańskiego. Początkowo istniała w ramach Instytutu Filologii Obcych jako Zakład Filologii Słowiańskiej. W 1980 r. doc. dr hab. Włodzimierz Pianka przekształcił Zakład w Katedrę Filologii Słowiańskiej, zmieniając tym samym jego strukturę. W 1990 r. prof. dr hab. Emil Tokarz przeorganizował Katedrę w Instytut Filologii Słowiańskiej, zapoczątkowując niezwykle dynamiczny rozwój naszego ośrodka.

Slawistyką kierowali kolejno:

prof. dr hab. Mieczysław Basaj (1974-1975)
prof. dr hab. Roman Laskowski (1975-1979)
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka (1979-1981)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1981-1985)
dr hab. prof. UŚ Maja Szymoniuk (1985-1986)
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (1986-1989)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1989-2001)
dr hab. Józef Zarek (2001-2008)
dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska (2008-2012)
prof. dr hab. Lech Miodyński (2012-2016)
dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach (2016- nadal)

Obecnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej prowadzone są studia w zakresie filologii słowiańskiej na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Na studiach I stopnia oferujemy studia na specjalności językowo-kulturowej z językiem zachodnioeuropejskim. Na studiach  II stopnia prowadzimy zajęcia na specjalności  Przekład w komunikacji międzykulturowej.

Studia filologiczne pozwalają zdobyć gruntowne wykształcenie literaturoznawcze, językoznawcze i przekładoznawcze. Zasadniczą część siatki zajęć na każdym stopniu, oprócz lektoratów, stanowią przedmioty z zakresu nauki o literaturze, historii, kultury i wybranego języka słowiańskiego. Dodatkowo na wyższych latach wprowadzono naukę drugiego języka kierunkowego (od 3 do 6 semestru). Strukturę studiów uzupełniają przedmioty ogólne i teoretyczne, dające szeroką wiedzę z zakresu nauk filologicznych oraz szeroko rozumianej humanistyki. W zależności od wybranej specjalizacji – językoznawczej, literaturoznawczej, translatorskiej – dominujące stają się dyscypliny o takim właśnie charakterze. Program przekładoznawczy kładzie dodatkowo szczególny nacisk na wszechstronne przygotowanie studentów do pracy tłumacza, wprowadzając do programów rozbudowany blok przedmiotów translatorycznych, poszerzających wiedzę zarówno z teorii, jak i praktyki przekładu.

Śląska slawistyka zatrudnia specjalistów w zakresie większości języków zachodnio- i południowosłowiańskich. Dzięki temu oferuje możliwość podjęcia studiów w następujących językach:

język bułgarski
język chorwacki
język czeski
język macedoński
– język serbski
język słowacki
język słoweński

W każdym roku akademickim spośród wyżej wymienionych otwieranych jest kilka grup językowych. Studia mają charakter dwustopniowy: po trzech latach nauki słuchacze uzyskują stopień licencjata i na podstawie wstępnych egzaminów kwalifikacyjnych przyjmowani są na dwuletnie studia magisterskie. Następnie swoje kwalifikacje mogą podnosić na studiach doktoranckich.

Instytut prowadzi również ożywioną współpracę z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi. W ramach programów stypendialnych, których jesteśmy uczestnikiem, oferujemy dla najlepszych studentów wszystkich specjalizacji możliwość wyjazdów stypendialnych. Są to wyjazdy na letnie kursy językowe oraz semestralne i miesięczne studia zagraniczne.

Dla studentów zamiejscowych Uczelnia proponuje miejsca w domu studenckim położonym w pobliżu Instytutu. Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ jest znaczącym ośrodkiem slawistycznym, umożliwiającym poznanie wszystkich języków i kultur Słowian południowych i zachodnich. Jego głównym zadaniem, oprócz działalności badawczo-dydaktycznej, jest podtrzymywanie związków przygranicznych, współpraca z mniejszościami narodowymi, prezentacja naukowych i kulturalnych osiągnięć krajów słowiańskich.

Najważniejsze atuty śląskiej slawistyki:

doświadczenie i wysokie kompetencje – Jesteśmy ośrodkiem z największym spośród slawistyk, bo 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu specjalizacji przekładoznawczej, mamy najwięcej publikacji z zakresu przekładoznawstwa, zajęcia prowadzą tłumacze przysięgli z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jesteśmy jedynym w południowej Polsce ośrodkiem mającym uprawnienia do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego na każdym poziomie zaawansowania. Od 2009 roku wydajemy unikatowe czasopismo przekładoznawcze – „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Zajęcia językowe prowadzi 9 native speakerów z 9 języków!

wszechstronność – Jeśli nie chcesz być tłumaczem, możesz się kształcić w zakresie dwóch tradycyjnych dyscyplin filologicznych: językoznawczej i literaturoznawczej lub rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje w zakresie kulturowo zorientowanych studiów slawistycznych. W każdej z tych dyscyplin posiadamy wybitnych specjalistów.

projekty realizowane ze studentami – Studenci naszej slawistyki współuczestniczą w realizacji wielu projektów,  współorganizują dni kultury poszczególnych krajów słowiańskich, pod opieką prowadzących zajęcia tłumaczą dialogi do filmów wyświetlanych w Centrum Sztuki Filmowej – kinie Kosmos. Ponadto IFS współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Polsce i za granicą. Pod naszą opieką studenci tłumaczą także teksty naukowe i literackie; najlepsze z nich są publikowane; już trzy przełożone przez nas dramaty zostały wystawione w polskich teatrach. Ostatni nasz wspólny sukces to realizacja teatralna dramatu chorwackiej dramatopisarki Marijany Noli pt. Diwa. Ukazał się on w dwutomowym wyborze współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni, przygotowanym w IFS i wydanym w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Diwę wystawił Teatr Żelazny w Katowicach. Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Kempinsky, w rolach głównych występują: Małgorzata Bogdańska i Edyta Herbuś. Tekst przełożyli w czasie studiów pod opieką wykładowców studenci kroatystyki: Weronika Aleksandrowicz i Adam Mroczkowski. Jest on obecnie z dużym powodzeniem grany w teatrach w całej Polsce.

możliwość studiowania języka słowiańskiego z językiem niesłowiańskim – Po ukończeniu śląskiej slawistyki będziesz znał nie tylko dwa języki słowiańskie, lecz również jeden język zachodnioeuropejski. Takie połączenie daje Ci o wiele większe szanse na znalezienie pracy.

siedziba – IFS znajduje się w nowym gmachu neofilologicznej części wydziału, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt i technologię wykorzystywaną do nauczania języków obcych: laboratoria językowe i specjalistyczne programy wspomagające tłumaczenie (tzw. CAT, m.in. oprogramowanie Trados).

region – Miasta konurbacji górnośląskiej są nie tylko dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, lecz także stają się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i akademickiego oraz miejscem międzynarodowych kongresów. W województwie śląskim powstaje wiele nowych instytucji kulturalnych. Żaden region w Polsce nie przechodzi tak głębokich zmian. Potrzebuje on aktywnych i wykształconych młodych ludzi, którzy tutaj w sektorze kreatywnym mają szanse zaistnieć i rozwinąć się.

Zapraszamy na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej!

Accessibility