Kryteria kwalifikacji

Kierunek studiów: filologia słowiańska; specjalność: językowo-kulturowa z językiem  zachodnioeuropejskim

Forma studiów: stacjonarne    
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

 Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego. Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

  • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
  • Procenty z egzaminu maturalnego, dla którego nie został określony poziom przelicza się na punkty w relacji 1% = 1
  • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim / słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub bez określenia poziomu, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z nowożytnego języka obcego. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.

Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
ocena 5 – 150 %

ocena 4 – 120 %

ocena 3 – 75 %

ocena 6 – 150 %

ocena 5 – 130 %

ocena 4 – 110 %

ocena 3 – 75 %

ocena 2 – 40 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

    • Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
    • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim / słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

W roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość uruchomienia grup, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków znajdujących się w ofercie dydaktycznej instytutu: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński.

Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).

Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację językową przekroczy limit miejsc, Komisja Rekrutacyjna może w podziale na grupy zastosować ranking punktów.

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.

W przypadku, gdy liczba kandydatów do określonej grupy językowej nie wypełni limitu, kandydat może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit jest bliski wypełnienia.

Kierunek studiów: filologia słowiańska; specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Forma studiów: stacjonarne    
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

 O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka na poziomie B1 ESOKJ.

 Kryterium kwalifikacji — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W roku akademickim 2017/2018 mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.

Accessibility