Erasmus+

Koordynator programu Erasmus+:
dr Dorota Gołek-Sepetliewa
E-mail: dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl
Tel: 32 364 09 10

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAŁATWIANIU WYJAZDÓW STUDENCKICH ZA GRANICĘ:

 1. Z Sekretariatu IFS należy odebrać umowę dotyczącą wyjazdu oraz Wniosek W (można go pobrać ze strony internetowej IFS, zakładka pracownicy/formularze).
 2. Uzupełnione formularze należy oddać do Sekretariatu IFS, w celu wprowadzenia danych osoby wyjeżdżającej do systemu SAP.
 3. Po wydrukowaniu Wniosku W z systemu SAP przez pracownika sekretariatu, student powinien go podpisać.
 4. Tylko Wniosek W wydrukowany z systemu SAP jest podpisywany przez Dyrekcję Instytutu lub koordynatora Erasmus oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, a następnie razem z umową przesyłany lub osobiście oddawany przez studenta do Działu Współpracy z Zagranicą.
 5. Procedurę wyjazdową należy rozpocząć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem podróży.

REGULAMIN (WEWNĘTRZNY) DLA STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA UŚ WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

ZASADY OGÓLNE

 1. Student nominowany zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w programie roku akademickiego poprzedzającego wyjazd na stypendium oraz do spełnienia formalności dotyczących zaliczenia roku w sekretariacie IFS przed planowanym wyjazdem. W innym przypadku student traci prawo do wyjazdu.

 2. Osoby kończące studia I stopnia mogą ubiegać się o stypendium wyjazdowe warunkowo. Prawo do wyjazdu studenci otrzymują po przyjęciu na studia II stopnia w IFS, zaś wyjazd preferowany jest w semestrze letnim I roku II stopnia.

 3. Przed wyjazdem student zobowiązany do zarejestrowania się w systemie USOS na wszystkie przedmioty obowiązkowe w IFS.

 4. Studenci wyjeżdżający za granicę na studia zobowiązani są złożyć w sekretariacie IFS wniosku W/S wraz z umową o zwrot kosztów dla studenta – minimum dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

I. LEARNING AGREEMENT

 1. Program studiów (LA) obowiązujący studenta wyjeżdżającego w ramach programu Erasmus+ powinien obejmować przede wszystkim przedmioty — odpowiedniki tych, które przewidziane są w programie studiów filologia słowiańska w danym semestrze.

 2. Studenci slawistyki UŚ biorący udział w programie Erasmus+, wyjeżdżając do zagranicznego ośrodka, studiują tam na kierunku filologia.

 3. W LA mogą znaleźć się przedmioty wykładane na innych kierunkach humanistycznych tylko wówczas, jeśli zajęcia z przedmiotów zamieszczonych w LA pokrywają się lub z oferty filologii student nie jest w stanie zdobyć 30 pkt. ECTS, wymaganych do zaliczenia semestru.

 4. Kwestie sporne są rozstrzygane przez członków komisji rekrutacyjnej. Ich decyzja jest ostateczna.

 5. Na kształt LA nie ma wpływu strona przyjmująca studenta (decyzje strony polskiej dotyczące programu studiów, który będą realizować polscy studenci w zagranicznym ośrodku, są decyzjami suwerennymi). Przy wprowadzaniu zmian do LA student nie może proponować przedmiotów, które znalazły się w programie studiów w minionych latach. Może uczęszczać na zajęcia z tych przedmiotów, ale tylko jako wolny słuchacz.

UWAGA: W wyjątkowych sytuacjach (niemożność zdobycia 30 pkt. ECTS z oferty ośrodka partnerskiego) studenci I i II SS2 roku mogą wpisać do LA przedmioty, które już zaliczyli na uczelni macierzystej. O ich wyborze decyduje koordynator Erasmus+.

 1. Zmiany w LA można wprowadzać wyłącznie w ciągu pierwszych trzech tygodni pobytu w ośrodku zagranicznym. W czwartym tygodniu zmiany muszą zostać ostatecznie zaakceptowane przez wszystkie strony.

II. PRZEDŁUŻENIE POBYTU W OŚRODKU ZAGRANICZNYM

 1. Z uwagi na proces dydaktyczny i regularność konsultacji z promotorami prac licencjackich i magisterskich, studentów III SS1 i II roku SS2 roku nie kwalifikuje się na pobyty w semestrze letnim. Jeśli chcą przedłużyć pobyt w ośrodku zagranicznym, muszą uzyskać zgodę swojego promotora. (To samo obowiązuje starających się o przedłużenie stażu studentów I roku SS2 roku.)

 2. Studenci III SS1 I lub II SS2 roku, którzy chcą przedłużyć pobyt w ośrodku zagranicznym, muszą uzyskać pisemną zgodę promotora.

III. ZASADY ZALICZANIA STUDENTOM CZĘŚCI STUDIÓW ODBYTYCH ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS

 1. Po powrocie do kraju (w terminie do trzech tygodni) student zobowiązany jest do rozliczenia się z udziału w programie Erasmus. W tym celu musi pobrać ze strony internetowej IFS formularz „KARTA ZALICZENIOWA”, wypełnić go i wraz z Transcript of Records przekazać koordynatorowi.

Student powinien pamiętać, że w przypadku różnic dotyczących formy zaliczenia danego przedmiotu (np.: filologia słowiańska – egzamin lub zaliczenie / ośrodek zagraniczny – zaliczenie bez oceny), należy poprosić prowadzącego zajęcia o dostosowanie formy zaliczenia do wymogów obowiązujących na uczelni macierzystej. W przypadku zaistnienia takiej rozbieżności, po powrocie do kraju, student jest zobowiązany do zaliczania danego przedmiotu na warunkach obowiązujących w IFS lub wyraża zgodę na zamianę zaliczenia bez oceny, uzyskanego w ośrodku zagranicznym, na zaliczenie z oceną dostateczną.

 1. W przypadku przedmiotów, dla których nie udało się znaleźć ekwiwalentów w ofercie programowej ośrodka zagranicznego (różnice programowe), student zobowiązany jest do ich zaliczenia (studenci III roku – do końca semestru letniego; pozostałych lat – w terminie wyznaczonym przez Prodziekana ds. studenckich). Student zobowiązany jest do złożenia podania skierowanego do Prodziekana ds. Studenckich z prośba o przedłużenie sesji w celu zaliczenia różnic programowych (i – jeśli złożył taką deklarację – wyrównania różnic w formie zaliczenia).

 2. Studenci biorący udział w programie Erasmus+ są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu z praktycznej nauki I języka kierunkowego. Jeśli zaliczenie praktycznej nauki języka nie kończy się egzaminem – student otrzymuje zaliczenie automatycznie. W przypadku egzaminu komisja rekrutacyjna ustaliła następujące zasady:

  1. jeśli student uczęszczał na zajęcia z praktycznej nauki języka kierunkowego (czeski / bułgarski słowacki / słoweński / serbski / chorwacki / macedoński dla cudzoziemców lub przedmioty, które koordynator programowy ds. krajów partnerskich zakwalifikował jako ekwiwalenty praktycznej nauki języka kierunkowego) i zostały one wpisane do LA lub dysponuje dokumentem potwierdzającym udział w kursie językowym, wówczas ocena zostanie przepisana;

  2. w przeciwnym razie zalicza lektorat według zasad ustalonych przez prowadzących zajęcia w terminie określonym w punkcie 2. / Różnice programowe/.

UWAGA: O wszystkich kwestiach, których nie ujęto w regulaminie, decyduje komisja rekrutacyjna.

Karta zaliczeniowa: karta

 

 

Accessibility