Erasmus+

Koordynator programu Erasmus+:
dr Dorota Gołek-Sepetliewa
E-mail: dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl
Tel: 32 364 09 10

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZAŁATWIANIU WYJAZDÓW STUDENCKICH ZA GRANICĘ:

 1. Z Sekretariatu IFS należy odebrać umowę dotyczącą wyjazdu oraz Wniosek W (można go pobrać ze strony internetowej IFS, zakładka pracownicy/formularze).
 2. Uzupełnione formularze należy oddać do Sekretariatu IFS, w celu wprowadzenia danych osoby wyjeżdżającej do systemu SAP.
 3. Po wydrukowaniu Wniosku W z systemu SAP przez pracownika sekretariatu, student powinien go podpisać.
 4. Tylko Wniosek W wydrukowany z systemu SAP jest podpisywany przez Dyrekcję Instytutu lub koordynatora Erasmus oraz Dziekana Wydziału Filologicznego, a następnie razem z umową przesyłany lub osobiście oddawany przez studenta do Działu Współpracy z Zagranicą.
 5. Procedurę wyjazdową należy rozpocząć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem podróży.

REGULAMIN (WEWNĘTRZNY) DLA STUDENTÓW KIERUNKU FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA UŚ WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Student, któremu został przyznany wyjazd, zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w programie roku akademickiego poprzedzającego wyjazd na stypendium oraz do spełnienia formalności dotyczących zaliczenia roku w sekretariacie Kierunku Filologia słowiańska przed planowanym wyjazdem. W innym przypadku student traci prawo do wyjazdu.
 2. Osoby kończące studia I stopnia mogą ubiegać się o stypendium wyjazdowe warunkowo. Prawo do wyjazdu studenci otrzymują po przyjęciu na studia II stopnia na Kierunku Filologia słowiańska, zaś wyjazd preferowany jest w semestrze letnim I roku II stopnia.
 3. Przed wyjazdem student zobowiązany do zarejestrowania się w systemie USOS na wszystkie przedmioty obowiązkowe na Kierunku filologia słowiańska.
 4. Studenci wyjeżdżający za granicę na studia zobowiązani są złożyć w sekretariacie Kierunku Filologia słowiańska wniosek W/S wraz z umową o zwrot kosztów dla studenta – minimum dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

I. LEARNING AGREEMENT

 

 1. Program studiów (LA) obowiązujący studenta wyjeżdżającego w ramach programu Erasmus+ powinien obejmować przede wszystkim przedmioty — odpowiedniki tych, które przewidziane są w programie studiów filologia słowiańska w danym semestrze.
 2. Studenci filologii słowiańskiej UŚ biorący udział w programie Erasmus+, wyjeżdżając do zagranicznego ośrodka, studiują tam na kierunku filologia.
 3. W LA mogą znaleźć się przedmioty wykładane na innych kierunkach humanistycznych tylko wówczas, jeśli zajęcia z przedmiotów zamieszczonych w LA pokrywają się lub z oferty filologii student nie jest w stanie zdobyć 30 pkt. ECTS, wymaganych do zaliczenia semestru.
 4. Kwestie sporne są rozstrzygane przez członków komisji rekrutacyjnej. Ich decyzja jest ostateczna.
 5. Na kształt LA nie ma wpływu strona przyjmująca studenta (decyzje strony polskiej dotyczące programu studiów, który będą realizować polscy studenci w zagranicznym ośrodku, są decyzjami suwerennymi). 

Przy wprowadzaniu zmian do LA student nie może proponować przedmiotów, które znalazły się w programie studiów w minionych latach. Może uczęszczać na zajęcia z tych przedmiotów, ale tylko jako wolny słuchacz.

UWAGA: W wyjątkowych sytuacjach (niemożność zdobycia 30 pkt. ECTS z oferty ośrodka przyjmującego) studenci I i II SS2 roku mogą wpisać do LA przedmioty, które już zaliczyli na uczelni macierzystej. O ich wyborze decyduje koordynator Erasmus+.

 1. Zmiany w LA można wprowadzać wyłącznie w ciągu pierwszych trzech tygodni pobytu w ośrodku zagranicznym. W czwartym tygodniu zmiany muszą zostać ostatecznie zaakceptowane przez wszystkie strony.

 

II. PRZEDŁUŻENIE POBYTU W OŚRODKU ZAGRANICZNYM

 1. Z uwagi na proces dydaktyczny i regularność konsultacji z promotorami prac licencjackich i magisterskich, studentów III SS1 i II roku SS2 roku nie kwalifikuje się na pobyty w semestrze letnim. Jeśli chcą przedłużyć pobyt w ośrodku zagranicznym, muszą uzyskać zgodę swojego promotora. (To samo obowiązuje starających się o przedłużenie stażu studentów I roku SS2 roku.)
 2. Studenci III SS1 I lub II SS2 roku, którzy chcą przedłużyć pobyt w ośrodku zagranicznym, muszą uzyskać pisemną zgodę promotora.

 

III. ZASADY ZALICZANIA STUDENTOM CZĘŚCI STUDIÓW ODBYTYCH ZA GRANICĄ W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS

 

 1. Po powrocie do kraju (w terminie do trzech tygodni) student zobowiązany jest do rozliczenia się z udziału w programie Erasmus. W tym celu musi pobrać ze strony internetowej Kierunku Filologia słowiańska formularz „KARTA ZALICZENIOWA_Erasmus”, wypełnić go i wraz z Transcript of Records przekazać koordynatorowi.

Student powinien pamiętać, że w przypadku różnic dotyczących formy zaliczenia danego przedmiotu (np.: filologia słowiańska – egzamin lub zaliczenie / ośrodek zagraniczny – zaliczenie bez oceny), należy poprosić prowadzącego zajęcia o dostosowanie formy zaliczenia do wymogów obowiązujących na uczelni macierzystej. W przypadku zaistnienia takiej rozbieżności, po powrocie do kraju, student jest zobowiązany do zaliczania danego przedmiotu na warunkach obowiązujących na Kierunku Filologia słowiańska lub wyraża zgodę na zamianę zaliczenia bez oceny, uzyskanego w ośrodku zagranicznym, na zaliczenie z oceną dostateczną.

 1. W przypadku przedmiotów, dla których nie udało się znaleźć ekwiwalentów w ofercie programowej ośrodka zagranicznego (różnice programowe), student zobowiązany jest do ich zaliczenia (studenci III roku – do końca semestru letniego; pozostałych lat – w terminie wyznaczonym przez Pełnomocnika dziekana ds. dydaktyki). Student zobowiązany jest do złożenia podania skierowanego do Pełnomocnika dziekana ds. dydaktyki z prośba o przedłużenie sesji w celu zaliczenia różnic programowych (i – jeśli złożył taką deklarację – wyrównania różnic w formie zaliczenia).

UWAGA: O wszystkich kwestiach, których nie ujęto w regulaminie, decyduje komisja rekrutacyjna

Karta zaliczeniowa:karta_zaliczeniowa_Erasmus

 

 

Accessibility