dr Joanna MLECZKO

e-mail: joanna.mleczko@us.edu.pl

Starszy wykładowca w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej; doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim  na kierunku filologia –  specjalność: filologia słowiańska (w zakresie: filologia bułgarska). W 2000 r. obroniła  pracę doktorską zatytułowaną Słowo a obrzęd. Z południowosłowiańskich obrzędów cyklu wiosennego – na podstawie bułgarskiego obrzędu łazarskiego, napisaną pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego prof. UW. W latach 2015-2017 była lektorem języka polskiej i kultury polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu im. P. Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria). 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z etnolingwistyką, historią języka bułgarskiego i słowotwórstwem. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języka bułgarskiego, gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, kultury i stylistyki języka polskiej, historii Czech i Słowacji.

 

Monografie autorskie:

 Mleczko J.: Bułgarskie pieśni łazarskie. Próba systematyki pieśni obrzędowych. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, 144 s.

Artykuły:

  • Mleczko J.: Opozycja słodkie kwaśne w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym. W: Małe przyjemności: katalog słowiański. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović. Kraków 2016, s. 411–423.
  • Mleczko J.: Opozycja stare – młode, stare – nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z babą martą. W: Балканскиjот фолклор како интеркултурен код II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II. Ред. V. Petreska, J. Rękas. Скопjе, Европа 92 – Кочани, 2015, s. 191-203.
  • Mleczko J.: Bułgarskie pieśni łazarskie a polskie konopielki. W: Lubelska pieśń ludowa. Red. J. Bartmiński, B. Maksymiuk. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2014, s. 253-269.
  • Mleczko J.: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim. В: Проблеми на устна комуникация. Кн. 2. Ред. М. Илиева, A. Петканова, В, Маринов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, s. 274-294.
  • Mleczko J.: Bułgarskie frazeologizmy emocjonalne z głównym komponentem serce, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 2012, nr 2, s. 63-71.

 

Accessibility