dr hab. Lucyna SPYRKA

e-mail: lucyna.spyrka@us.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Literatur Słowiańskich ; doktor habilitowana nauk humanistycznych. Doktorat na temat Radošinské Naivné Divadlo – od konwencji do kontestacji obroniła w 1998 roku, w roku 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich.

Jej badania koncentrują się na literaturze i kulturze słowackiej oraz na zagadnieniach obszaru literatur i kultur zachodniosłowiańskich, w tym zwłaszcza na kwestiach relacji międzykulturowych, komparatystyki, przekładu artystycznego i jego recepcji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dramatu i teatru. Wielokrotna stypendystka instytucji słowackich i rządu polskiego odbyła staże naukowe na Słowacji i w Czechach. W Uniwersytecie Śląskim prowadzi zajęcia z przedmiotów bloku literaturoznawczego, historyczno-kulturowego i przekładoznawczego. Prowadziła wykłady gościnne w Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie oraz w Słowackiej Akademii Nauk. Jako lektor języka słowackiego w latach 2012-2015 współpracowała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Znajomość języka słowackiego wykorzystywała również jako tłumaczka literatury naukowej i beletrystyki. W latach 2009–2015 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. Nauki, Współpracy z Zagranicą i Finansów,  w latach 2015-2017 redaktor naczelna czasopisma „Noviny Slawia“, członkini zespołów recenzentów czasopism punktowanych „World Literature Studies” oraz „Poznańskie Studia Slawistyczne”.

Monografie autorskie i redagowane:

 • Spyrka L.: 2016, Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 512,  ISBN 978-83-8012-830-9.
 • Spyrka L.: 2004, Radošinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 152, ISBN 83-226-1331-8.
 • Spyrka L. [red.]: 2005, III Spotkanie słowacystów polskich, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 236. ISBN 83-226-1488-8.

Ważniejsze artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Spyrka L.: 2017, Słowacki dramat dokumentalny. W: Kontakty XV, red. M. Pančíková. Bratislava: Slovensko-poľská komísia humanitných vied, s. 67-78, ISBN 978-80-89728-10-7.
 • Spyrka L.: 2016, Translation in the context of globalisation. W:  Languages in V4 countries of contemporary Europe. Banská Bystrica: Bellianum, ss. 12, ISBN 978-80-557-1130-0.
 • Spyrka L.: 2016, Koncepcja przekładu Ľubomíra Feldka  w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 1, s. 64-77, ISSN 1899-9417.
 • Spyrka L.: 2012, Polski dramat dziewiętnastowieczny w kontekście kultury słowackiej. W: Literatura polska w świecie, t. IV: Oblicza światowości, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 343-357, ISBN 978-83-63268-07-7.
 • Spyrka L.: 2012, Medzi osvojením, zdomacnením a odcudzením. (Tvorba Františka Švantnera v poľskom prijimajúcom kontexte).W: František Švantner. Život a dielo, r J. Kuzmíková, Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, s. 126-137. ISBN 978-80-88746-19-5.
 • Spyrka L.: 2012, Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 3, cz.1, s. 184-199, ISSN 1899-9417.
 • Spyrka L.: 2011, Gotycyzm w dramatach Viliama Klimáčka. W: Czarny romantyzm – przypadek słowacki, r J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Dom Wydawniczy „ELIPSA”, s. 156-169. ISBN 978-83-7151-056-4. 
 • Spyrka L.: 2011, Przekład udomowiony – przekład wyobcowany, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t.2, z.1, s. 251-268, ISSN 1899-9417.
 • Spyrka L.: 2009, Karvaš v Polsce, Mrożek na Słowacji, czyli funkcje przekładu a asymetria w dialoguW:  Kontakty VIII, red. J. Goszczyńska, Kraków: Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, s. 39-52. ISBN 978-83-60163-43-6.
 • Spyrka L.: 2009, Biografia przekładu, „Pamiętnik Słowiański”, t. LIX, z.1, s. 117-125, ISSN 0078-866X.
 • Spyrka L.: 2008, Slovenská dráma v Poľsku, tłum. J. Hvišč. W:  Slovensko-Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformacie, red. J. Hvišč, Bratislava: Slovensko-poľská komísia humanitných vied, s. 164-171. ISBN 978-80-89058-26-6
 • Spyrka L.: 2006, Wybory i kontrowersje. O polskim przekładzie poezji Ivana Štrpki. W: Dialog czy nieporozumienie, P. Fast i P. Janikowski, Katowice: Wydawnictwo  „Śląsk”, s. 117-135. ISBN 978-83-7164-505-1. 
 • Spyrka L.: 2005, Podmiot w słowackim tłumaczeniu dramatu „Matka” Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:]Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku, red. B. Czapik-Lityńska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 206-214, ISBN 83-226-1504-3. 
 • Spyrka L.: 2005, Dominik Tatarka – wędrowiec. W: III Spotkanie słowacystów polskich, red. L. Spyrka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 119-127. ISBN 83-226-1488-8. 
 • Spyrka L.: 1997, Rozdział X. Słowacja. W: O dramacie: źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych, red. E. Udalska, t. 3: Od Sartre’a do Mrożka. Poetyki. Manifesty. Komentarze, r E. Udalska, Warszawa: Wydawnictwo Energeia, s. 403-420. ISBN 83-85118-63-2 (t. 3) .
 • Spyrka L.: 1993, Rozdział X. Słowacja. W: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych, red. E. Udalska, t. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze, red. J. Paszek, Warszawa: Fundacja Astronomii Polskiej, s. 581-594, ISBN 83-85962-00-X (t. 2). 

 

Accessibility