dr hab. Leszek MAŁCZAK

e-mail: leszek.malczak@us.edu.pl

PL
dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od października 2016 roku pełni funkcję kierownika ZTLiT); redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” (od 2017 roku, w latach 2012–2016 redaktor tematyczny); badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu.
HR
dr hab., adjunkt u Zavodu za teoriju književnosti i translacije u Institutu za slavensku filologiju Šleskog sveučilišta u Katowicama (od listopada 2016. voditelj zavoda); glavni urednik časopisa „Prijevodi slavenskih književnost“ (od 2017.; 2012–2016 tematski urednik časopisa); istraživač južnoslavenskih književnosti, bavi se prije svega hrvatskom književnošću i kulturom; polje interesa: fenomen regionalizma, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske kulturne veze, književna i kulturna komparatistika te povijest, teorija i praksa prevođenja.
EN
dr hab., adiunkt (in Polish) in the Department of Theory of Literature and Translation in the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia in Katowice (head of the Department of Theory of Literature and Translation since October 2016); thematic editor of the journal “Przekłady Literatur Słowiańskich” (“Translations of Slavic Literatures”, editor-in-chief since 2017), researcher of South Slavic literatures and cultures, his main field of interest is Croatian literature and culture, especially the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation.

Monografie naukowe (autorskie):

 • Małczak L.: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.
 • Małczak L.: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204.

Monografie naukowe (redagowane):

 • Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.
 • Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164.

Tłumaczenia (redagowane):

 • Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Mićanović Miroslav: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 • Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 • Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 • Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.

Artykuły naukowe:

 • Małczak L.: Miejsce groteski w wizji antyutopijnej. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. Red. B. Pikala-Tokarz. T. 3. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 83–92.
 • Małczak L.: Słownictwo anemonimiczne w języku chorwackim. W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Red. H. Fontański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 114–119.
 • Małczak L.: Miejsce i rola śródziemnomorza w przestrzeni kulturalnej Chorwatów. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język. Tradycja. Kultura. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2001, s. 63–69.
 • Małczak L.: Melenkolično jugo. „Riječ” 2001, br 7/1, s. 127–135.
 • Małczak L.: Dwujęzyczność ocalona. O współczesnej literaturze chorwackiej w standardzie i dialekcie. W: Biograficzne konteksty przekładu. Red. P Fast, A. Kozak. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 2002, s. 95–106.
 • Małczak L.: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90-tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 25–38.
 • Małczak L.: Poetika krila ili dinamičan aspekt poetske imaginacije Silvija Strahimira Kranjčevića. „Riječ” 2004, nr 10/1, s. 135–143.
 • Małczak L.: Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa. W: Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 47–59.
 • Małczak L.: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda. W: Z Dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 246–258.
 • Małczak L.: Semantika vjetra. U: Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb, FF Press, 2006, s. 209–233.
 • Małczak L.: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98.
 • Małczak L.: O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w „Lepszej połowie odwagi“ Ivana Slamniga. W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007, s. 265–273.
 • Małczak L.: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej. W: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kultruri. Red. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 45–58.
 • Małczak L.: O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej – Dragutin Tadijanović: „Molba munji nebeskoj”. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Wybory translatorskie. Red. B. Tokarz. Wyd. I. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71–83; Wyd. II. Katowice 2010.
 • Małczak L.: Marin Držić u Poljskoj. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009, s. 81–90.
 • Małczak L.: Slika katolicke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovijetke Ive Andrica U musafirhani. U: Das Grazer Opus von Ivo Andric (1923-1924) / Gracki opus Iva Andrica (1923-1924). Ur. B. Tošović. Graz–Beograd, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, 2010, s. 77–88.
 • Małczak L.: Polsko-chorwackie kontakty kulturalne i przekłady literatury chorwackiej w Polsce w latach osiemdziesiątych. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 217–238.
 • Małczak L.: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121.
 • Małczak L.: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94.
 • Małczak L.: O stereotypach w recepcji literatury chorwackiej w Polsce w latach 1944–1956. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1. Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 253–268.
 • Małczak L.: Udział Słowenii we współpracy kulturalnej Jugosławii z zagranicą. W: W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza. Red. Mateusz Warchał. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, s. 317–327.
 • Małczak L.: Skazani na komparatystykę i przekład. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. Wzajemne związki między przekładem a oryginałem. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 137–148.
 • Małczak L.: Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007–2013. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013 r.). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 141–149.
 • Małczak L.: Rola krakowskich slawistów w polsko-chorwackich kontaktach kulturalnych i naukowych w latach 1944–1948. W: Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Red. H. Mieczkowska, E. Solak, P. Fałowski, N. Palich. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 377–384.
 • Małczak L.: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Knjižena smotra” 2015, br. 176, s. 137–143.
 • Małczak L.: Budućnost inozemne kroatistike. W: Transmisije kroatistike. Red. K. Pieniążek-Marković i T. Vuković. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, s. 129–140. ISBN 978-953-175-581-8
 • Małczak L.: Tłumacz jako instytucja – przypadek PRL i drugiej Jugosławii. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6. Cz. 1. Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 281–289. ISSN 1899-9417 (wersja drukowana pierwotna); ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna)
 • Małczak L.: Wciąż obca, czyli o slawistyce na początku XXI wieku. W: Komunikacja międzykulturowa. Przekład-komparatystyka-teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice, Śląsk, 2016, s. 379-391. ISBN 978-83-7164-915-8; ISSN 1501-3296
 • Małczak L.: Poljsko-hrvatske književne veze za vrijeme druge Jugoslavije. Institucionalno, pravni i politički konteksti književne i kulturne suradnje. U: Witkacy i drugi: zagrebački polonistički doprinosi. Ur. D. Blažina, Đ. Čilić Škeljo. Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu. Odsjek za zapodnoslavenske jezike i književnosti. FF-press, 2016, s. 117–130; ISBN 978-953 -175-602-0
 • Małczak L.: Nemreš pobjeć od politike ili hrvatska drama i kazalište u Poljskoj od 1944.-1989. U: Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Prvi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 2016, s. 106–113. ISBN 978-953-347-129
 • Małczak L.: Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj. U: Krležini dani u Osijeku 2016. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Drugi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2017, s. 106-113. ISBN 978-953-347-128-0

 
Recenzje:

 • Małczak L.: Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova (Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti) sa znastvenog skupa održanog od 27. do 29. rujna 2007. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
 • Małczak L.: Recenzja wydawnicza zbioru pokonferencyjnego: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma: zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. godine u Splitu. Red. Vinka Glunčić-Bužanić, Andreja Meyer-Fraatz, Cvijeta Pavlović. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
 • Recenzje dla: „Poznańskie Studia Slawistyczne“, „Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”, „Umjetnost riječi”.

Przekład naukowy:

 • Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat osiemdziesiątych. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2011, s. 9–43.
 • Romčević Nebojša: Teatr w Serbii w latach 1990-2010. W: Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1-2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 41–49.
 • Bagić Krešimir: Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 9–35.
 • Bagić Krešimir: Minimalistyczny fin de siècle. Tłum. L. Małczak. W: Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru K. Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 9–12.
 • Mićanović Krešimir: Język i polityka: przykład chorwacki. Tłum. L. Małczak. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2010, s. 60–82.

Przekład artystyczny:

 • Asja Srnec-Todorović: Martwe wesele. Tłum. Agnieszka Cielesta, Leszek Małczak. Teatr Barakah. Kraków. Reżyseria Anna Nowicka. Premiera 9.11.2012.
 • Mićanović Miroslav: Wstęp; Kto mówi, kto pisze – Komiža, na rynku; Kometa-zabójca; Uliczna kamera; Prace i dni; „Małżeństwo Marii Braun“; Sen, rebus; Woda. W: Prom. Wstęp Miroslav Mićanović. Tłum. L. Małczak. Współpraca przy redakcji wydania polskiego L. Małczak. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 7–33.

Posłowie:

 • Małczak L.: O Kroatywnych… i polskich przekładach dramatu chorwackiego oraz obecności literatury chorwackiej na scenach polskich po 1990 roku. W: Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie Leszek Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 253–261.

Bibliografia:

 • Małczak L.: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. B. Tokarz Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 147–203.

Działalność popularyzatorska i kulturalna

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 10–12.05.2010, moderowanie promocji polskiego przekładu antologii chorwackiego krótkiego opowiadania pt. Nagie miasto i spotkania z jej autorem Krešimirem Bagiciem, impreza odbyła się w kawiarnii muzycznej Muza Art Cafe w Sosnowcu;

Udział w audycji „Sezon na Dwójkę” 18.09.2012 r. godz. 18.00. Polskie Radio. Program II. Rozmowa z prowadzącą program redaktor Iwoną Malinowską na temat Serbskiej ruletki i Kroatywnych.

Nagranie rozmowy na temat Kroatywnych dla Telewizji Internetowej UŚ, w ramach cyklu Warto przeczytać

Współorganizacja Dni Kultury Chorwackiej, 12–14.11.2013, w programie między innymi Przegląd filmu chorwackiego. Opieka merytoryczna nad projektem tłumaczenia dialogów filmowych do 4 filmów: Kocioł (Kotlovina), Kina Lika (Kino Lika), Prawo dżungli (Šuma summarum), Czarni (Crnci).

Jestem pomysłodawcą i koordynatorem projektów przetłumaczenia i wydania 5 przekładów książek. Zdecydowana większość tłumaczy biorących udział w tym projekcie to studenci śląskiej kroatystyki i serbistyki, a tłumaczenia częściowo były realizowane w ramach zajęć z praktycznej nauki języka chorwackiego i praktycznej nauki języka serbskiego (tłumaczenie literackie):

 1. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania. Autor wstępu i wyboru Bagić. Opieka merytoryczna, konsultacja językowa i współpraca redakcyjna wydania polskiego L. Małczak. Konsultacja chorwackiej wersji językowej S. Skenžić. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, 240 s. + 2 nlb. (Mój udział w projekcie polegał na weryfikacji i redakcji tłumaczeń, współpracy z autorami, pracy nad tekstami na etapie wydawniczym i na pozyskaniu środków na publikację, środki uzyskałem w trybie konkursowym z Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji, przygotowywałem wniosek aplikacyjny w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdanie z wykonania projektu.).
 2. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 226 s. + 2 nlb.
 3. Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów. Wstęp A. Cielesta. D. Zwierzchowska, N. Romčević. Autorki wyboru: A. Cielesta, D. Zwierzchowska. Red. A. Cielesta, L. Małczak, D. Zwierzchowska. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, 227 s. + 1 nlb. (Prace zespołu redakcyjnego obejmowały: weryfikację i redakcję tłumaczeń; moja rola polegała dodatkowo na pracy nad tekstami na etapie wydawniczym; cały projekt koordynowała Agnieszka Cielesta.).
 4. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 1. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 328 s. + 2 nlb.
 5. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. Wstęp Leo Rafolt. Posłowie L. Małczak. Red. K. Majdzik, L. Małczak, A. Ruttar. Współpraca redakcyjna M. Stanisz. T. 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, 273 s. + 3 nlb. (Prace zespołu redakcyjnego obejmowały: weryfikację i redakcję tłumaczeń; moja rola dodatkowo polegała na współpracy z autorami, pozyskaniu praw autorskich, pracy nad tekstami na etapie wydawniczym i na pozyskaniu środków na publikację, środki uzyskałem w trybie konkursowym z Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji i Urzędu Miasta Katowice, przygotowywałem wnioski aplikacyjne w języku polskim i chorwackim, jak również sprawozdania z wykonania projektu; jestem autorem posłowia.).

Projekty i granty:

Kierowanie projektem

 1. Kierownik projektu badawczego własnego pt.: Literatura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989 – umowa zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0901/B/H03/2010/39 (realizowany w latach 2010–2013)

Udział w projektach

 1. Nazwa projektu: Andrić – Initiative. Ivo Andrić im europäischen Kontext; kierownik projektu: O. Univ.- Prof. Dr. Branko Tošović; Institut für Slawistik der Karl–Franzens–Universität Graz
 2. Nazwa projektu: Figure i diskurzi; kierownik projektu: prof. dr. sc. Krešimir Bagić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
 3. Nazwa projektu: Europski kontekst hrvatske književnosti; kierownik projektu: prof. dr. sc. Pavao Pavličić; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Wykłady:

02–08.06.2014, Zagrzeb, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Periodizacija poljsko-hrvatske kulturne suradnje u razdoblju od 1944.–1989. Uvjeti, mehanizmi, okolnosti suradnje

Vidovi poljsko-hrvatskih književnih veza u razdoblju od 1944.–1989.

2–08.06.2013, Zadar, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zadru, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Poljsko-hrvatska kulturna suradnja u razdoblju od 1944. do 1989.

Poljsko-hrvatske književne veze u razdoblju od 1944. do 1989.

14–19.05.2012, Osijek, Chorwacja, Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, w ramach programu Erasmus, 2 wykłady:

Brešanova „Predstava »Hamleta« u selu Mrduša Donja“ u poljskom prijevodu i u poljskim kazalištima

Slavonski akcenti u poljsko-hrvatskoj kulturnoj suradnji u razdoblju od 1944.–1989.

1–21.03.2010, Zagrzeb, Chorwacja, Freemover CEPPUS teacher, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2 wykłady na temat tłumaczenia literackiego i 2 wykłady na temat tłumaczenia specjalistycznego

Seminaria i szkolenia:

Uczestnictwo w XLV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej 22.08.2016–02.09.2016 Dubrownik, Chorwacja; Uczestnictwo w XLIII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej 18.08.2014–29.08.2014 Dubrownik, Chorwacja; Uczestnictwo w XL Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej, 22.08.2011 – 02.09.2011 Dubrownik, Chorwacja;
Freemover CEPPUS teacher na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu 01.03.2010-21.03.2010
Uczestnictwo w XXXVI Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej
21.08.2007 – 03.09.2007, Dubrownik, Chorwacja;
Uczestnictwo w XXXIV Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej, 21.08.2005 – 03.09.2005, Dubrownik, Chorwacja;
Uczestnictwo w XXXII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej, 25.08.2003 – 06.09.2003, Dubrownik, Chorwacja;
Miesięczne stypendium CEEPUS, Zagrzeb, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Zagrzebiu,  maj 2001
Miesięczne stypendium Ministerstwa Nauki, Oświaty i Sportu Republiki Chorwackiej, kwiecień, 1999, Zagrzeb, Chorwacja
Uczestnictwo w XXVII Seminarium języka, literatury i kultury chorwackiej, wrzesień, 1998, Pula, Chorwacja;
Semestralne stypendium na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie, luty-czerwiec, 1992, Serbia

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych, pełnione funkcje

członek Chorwackiego Towarzystwa Filologicznego (Hrvatsko filološko društvo)
redaktor tematyczny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich“ (2012-2016)
redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich“ (2017-nadal)

Doświadczenie zawodowe:

2015–2016 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. kształcenia (objęcie funkcji w środku kadencji za osobę, która musiała przestać pełnić obowiązki wicedyrektora)

2002–2005 zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ ds. dydaktycznych

Od 01.10.2000 adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji UŚ

Od 01.10.2000 30.06.2009 r. wykładowca w Katedrze Filologii Słowiańskiej (później Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM);

15.02.2000-30.09.2000 asystent w IFS UŚ, zatrudniony na pół etatu

Tłumacz przysięgły języka chorwackiego i języka serbskiego (od 2000 r.)

Wyróżnienia i nagrody

2003 roknagroda JM Rektora za pracę dydaktyczną i organizacyjną

2005 roknagroda III stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą

2014 rok – nagroda II stopnia JM Rektora za pracę naukowo-badawczą

2017 rok – nagroda JM Rektora za pracę dydaktyczną i organizacyjną

 

Accessibility