dr Gabriela ABRASOWICZ

Gabriela Abrasowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Absolwentka Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej rozprawa doktorska była poświęcona twórczości współczesnych serbskich i chorwackich dramatopisarek (napisana pod kierunkiem prof. Magdaleny Koch). Autorka monografii Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010 oraz serii artykułów naukowych, w których dzieli się wynikami badań nad postjugosłowiańskim dramatem i teatrem z perspektywy antropologii ciała, gender studies i transkulturowości. Obecnie realizuje projekt naukowy nr 2017/24/C/HS2/00436 – (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonatina 1).

Gabriela Abrasowicz – doktor humanističkih nauka iz područja nauke o književnosti. Apsolvirala je srpski i hrvatski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Vroclavu. Njena je disertacija bila posvećena stavaralaštvu srpskih i hrvatskih dramskih spisateljica (napisana pod mentorstvom prof. Magdalene Koh). Autorka monografije Drama tela, telo u drami. Stvaralaštvo srpskih i hrvatskih dramskih spisateljica u periodu 1990-2010 i naučnih članaka u kojim predstavlja rezultate istraživanja postjugoslovenske drame i pozorišta iz perspektive antropologije tela, rodnih studija i transkulturalizma. Radi na naučnom projektu br. 2017/24/C/HS2/00436 – (Trans)pozicije ideja u hrvatskoj i srpskoj drami i pozorištu (1990.-2020.). Perspektiva transkulturalizma finansiranom od strane Nacionalnog centra za nauku u Poljskoj (konkurs Sonatina 1).

Gabriela Abrasowicz – PhD in Humanities, in the field of studies of literature. She graduated in Slavic Philology from Wrocław University. Her dissertation was devoted to contemporary women-dramatists in Serbia and Croatia (under the supervision of Prof. Magdalena Koch). She is the authoress of a monograph Body Drama, The Body in The Drama. The Work of Serbian and Croatian Women Playwrights in The Years 1990-2010 and a series of scientific papers dealing with the question of analysis of post-Yugoslav drama writing and theatre from the perspective of anthropology of the body, gender studies and transcultural studies. Presently, she is carrying out research project No. 2017/24/C/HS2/00436 (Trans)positions of Ideas in Croatian and Serbian Playwriting and Theatre (1990-2020). A Transcultural Perspective financed by the National Science Center, Poland (Sonatina 1 contest).

Publikacje:

Druki zwarte (książki, monografie naukowe)

Abrasowicz G.: Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010. Wydawnictwo Atut, Wrocław 2016, ss. 456.

Artykuły

 • Abrasowicz G.: Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim. W: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2017/6: Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów. Red. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki. Wrocław 2017, s. 93-105.
 • Abrasowicz G., M. Koch: Ciało kobiece jako współczesna scena społecznego spektaklu. Tematy medyczne w postjugosłowiańskim dramacie i teatrze kobiecego autorstwa. W: Medycyna w teatrze. Red. M. Ganczar, K. Rutkowski. Kraków 2017, s. 199-220.
 • Abrasowicz G.: Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica. „Knjiženstvo”, 2016/ VI, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=193
 • Abrasowicz G.: (Od)cienie „czarnego” dramatu czarnogórskiego (Radmila Vojvodić – Nataša Nelević – Ljubomir Ðurković). „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 2016/11, s. 119-137.
 • Abrasowicz G.: Intimističko (raz)otkrivanje stvarnosti i korpor(e)alna perspektiva u najnovijem ženskom dramskom pismu u Srbiji. W: Žene, drama i izvedba – Između post-socijalizma i post-feminizma. Red. L. Čale Feldman. Beograd 2015, s. 45-76.
 • Abrasowicz G., M. Koch: Re-wizje Europy we współczesnym dramacie chorwackim (Europa – monolog dla matki Courage i jej dzieci Ivany Sajko). W: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2014/2: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia. Red. A. Matusiak. Wrocław 2014, s. 249-266.
 • Abrasowicz G., B. Nikodemska: H/artefaktyczny angaż społeczny. „Rita Baum”, 2014/34, s. 58-63.
 • Abrasowicz G.: Wizja „matczyzny“ i kreacje „nadmatek“ – rzeczywistość (post)jugosłowiańska w ujęciu współczesnych dramatopisarek – serbskiej i chorwackiej. W: Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura I. Monografia ze studiów slawistycznych. Red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska. Červený Kostelec 2014, s. 297-307.
 • Abrasowicz G.: Od kobiety-bomby do kobiety-orkiestry. Twórczość Ivany Sajko w kontekście zwrotu performatywnego. W: Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej. Red. M. Sztandara, G. Injac, W. Kuligowski. Opole 2013, s. 135-146.
 • Abrasowicz G.: Skórka pomarańczowa – obietnicą wolności? Koncepcja bycia piękną i bycia sobą w dramacie Pomorandžina kora Mai Pelević. W: (Nad)użycia ciała w kulturze. Red. T. Rachwał, K. Więckowska. Toruń 2012, s. 143-168.
 • Abrasowicz G.: Ucieleśnienia – omówienia – niedomówienia w świecie Supermarketu Biljany Srbljanović. W: Tabu w oku szeroko otwartym. Red. N. Długosz, Z. Dimoski. Poznań 2012, s. 311-320.
 • Abrasowicz G.: Rola ciała w poszukiwaniu (utraconej) tożsamości (na podstawie dramatu Archetyp: Medea – monolog dla kobiety, która czasami mówi Ivany Sajko). „Pamiętnik Słowiański”, 2011/LXI, s. 7-27.
 • Abrasowicz G.: Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, 2011/CLIII. Red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko. Wrocław 2011, s. 199-210.
 • Abrasowicz G.: Uloga telesnosti u procesu (re)konstrukcije ženskog identiteta (u savremenom ženskom dramskom pismu). W: Žene: rod, identitet, književnost. Red. D. Bošković. Kragujevac 2011, s. 617-628.
 • Abrasowicz G.: Ciało jako wielowymiarowa rzeczywistość dramatyczna: Kobieta-bomba Ivany
  Sajko. „Pamiętnik Słowiański”, 2009/LIX, s. 55-71.
 • Bartosiewicz G.: Zderzenie dwóch światów – dwóch kreatorów. Eseizacja powieści na przykładzie Na krawędzi rozumu Miroslava Krležy i Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Próba analizy porównawczej. „Slavica Wratislaviensia”, 2008/CXLVIII, s. 111-123. 
 • Bartosiewicz G.: Międzygatunkowe porozumienie czyli integracja-konfrontacja eseju i powieści: Na krawędzi rozumu Miroslava Krležy. „Pamiętnik Słowiański”, 2008/LVIII, s. 3-22.

Złożone do druku

 • Abrasowicz G.: Lost in Transitions – Childhood and Child Characters in Post-Yugoslav Playwriting. W: Postcommunist Children’s Culture in Central, Eastern, and Southeast Europe. Wrocław 2018.
 • Abrasowicz G.: (Anty?)Patriotyczna reaktywność kosowskiego teatru. O próbach artystycznej re-definicji tożsamości patriotycznej w młodej państwowości. „Czas Kultury” 2018.

Tłumaczenia

Udział w projektach

 • (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa – projekt badawczy nr 2017/24/C/HS2/00436 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: Gabriela Abrasowicz
 • Žene, drama i izvedba – Između post-socijalizma i post-feminizma – międzynarodowy projekt badawczy realizowany we współpracy NVO NOVA – Centar za feminističku kulturu w Podgoricy, FDU na Cetinju, CNP w Podgoricy. 2012-2015. Kierownik projektu: Nataša Nelević.

 

Accessibility