CCE

CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA CZESKIEGO

Uniwersytet Śląski w Katowicach od roku 2014 posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania na Wydziale Filologicznym UŚ certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego (CCE).

Informacji o egzaminach, ich przebiegu i organizacji udziela:

dr Małgorzata Kalita (malgorzata.kalita@us.edu.pl)

Kto certyfikuje?

Jednostką certyfikującą jest Uniwersytet Karola w Pradze za pośrednictwem swojej dedykowanej jednostki certyfikującej, którą jest Ústav jazykové a odborné přípravy (http://ujop.cuni.cz/), przeprowadzający egzaminy z języka czeskiego dla obcokrajowców w całej Europie.

Wydział Humanistyczny (Filologia Słowiańska), jako jednostka wskazana po stronie Uniwersytetu Śląskiego do obsługi egzaminów, stanowi zagraniczny ośrodek egzaminacyjny w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego dla obcokrajowców (CCE).

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, które odbywają się w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Certyfikacji podlegają poziomy biegłości od A1 do C1 (ESOKJ). W ośrodku egzaminacyjnym w Uniwersytecie Śląskim egzaminy dla wszystkich poziomów biegłości językowej odbywają się w tym samym czasie (tj. nie są wyznaczane osobne terminy dla poszczególnych poziomów biegłości językowej).

Egzamin pisemny składa się z 4 komponentów: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu mówionego, ekspresja pisemna, test gramatyczno-leksykalny. Egzamin ustny składa się z 1 komponentu: ekspresja ustna. Czas trwania egzaminu uzależniony jest od poziomu biegłości językowej.

Kandydaci rejestrują się na egzamin online na stronie jednostki certyfikującej pod adresem: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce#cce-cs-polsko

Uniwersytet Śląski jako ośrodek egzaminacyjny jest odpowiedzialny za bieżący kontakt z kandydatami, którzy przystępują do egzaminu w Uniwersytecie Śląskim, oraz kompleksową organizacją tego egzaminu. Każdy kandydat, który zarejestruje się na egzamin, otrzymuje regulamin egzaminu oraz szczegółowe instrukcje dotyczące jego przebiegu.

Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 60% punktów z poszczególnych komponentów egzaminu.

Wyniki egzaminu każdy kandydat sprawdza samodzielnie online pod adresem: http://ujop.cuni.cz/zkousky/results/cce

Wyniki są dostępne do 30 dni od daty egzaminu.

Ani Uniwersytet Śląski, ani Ústav jazykové a odborné přípravy UK nie udzielają telefonicznej czy e-mailowej informacji na temat wyników egzaminu danego kandydata.

Kto przeprowadza egzamin?

Egzaminatorem jest pracownik jednostki certyfikującej (tj. Uniwersytetu Karola w Pradze), który przyjeżdża do Polski na czas trwania egzaminu i przewozi do jednostki certyfikującej w Pradze zakodowane testy egzaminacyjne.

Pracownicy Filologii Słowiańskiej, przeszkoleni przez jednostkę certyfikującą, czuwają nad kompleksową organizacją egzaminu, nie dokonują jednak weryfikacji ani oceny testów egzaminacyjnych.

Kto wydaje certyfikat?

Certyfikat wydaje jednostka certyfikująca, tj. Ústav jazykové a odborné přípravy (Univerzita Karlova v Praze). Certyfikat uzyskany w wyniku egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym w Uniwersytecie Śląskim to ten sam dokument, który wydawany jest w przypadku przystąpienia do egzaminu w Uniwersytecie Karola w Pradze.

Po weryfikacji testów egzaminacyjnych przez jednostkę certyfikującą w Pradze i uzyskaniu przez kandydatów wymaganej ilości punktów procentowych, jednostka certyfikująca wydaje certyfikaty językowe (CCE) i przesyła je do ośrodka egzaminacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. UŚ dostarcza dokumenty bezpośrednio do kandydatów, przesyłając je na adresy, które kandydaci podali podczas rejestracji.

Jaka jest opłata za egzamin?

Opłata za egzamin w 2020 roku wynosi:
– dla poziomów A1 oraz A2 – 750 zł;
– dla poziomów B1, B2 oraz C1 – 870 zł.

Opłata wnoszona jest na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 (tytuł przelewu: „500701001 – za egzamin z j. czeskiego”).

Jeżeli do egzaminu nie przystąpi minimalna wymagana liczba kandydatów (tj. 5 kandydatów ogółem bez względu na poziom biegłości językowej), Uniwersytet Śląski zwraca wniesioną opłatę w pełnej wysokości.

Kiedy odbędzie się najbliższy egzamin?

Najbliższy certyfikowany egzamin z języka czeskiego (CCE) – wszystkie poziomy zaawansowania – odbędzie się w budynku neofilologii, ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu, w dniach 25-26. czerwca 2020 r. Informacja o godzinie i sali, w której odbywa się egzamin, przesyłana jest kandydatom na adresy mailowe.

Zgłoszenia online przyjmowane są do 24.05.2020 r.

Accessibility