Bułgarystyka

 BUŁGARYSTYKA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Początki bułgarystyki na Uniwersytecie Śląskim wiążą się z wprowadzeniem w 1974 roku lektoratu języka bułgarskiego, adresowanego do studentów slawistyki, w ramach którego nauczano języka i kultury bułgarskiej. W wyniku podpisania umów o współpracy z uniwersytetami w Sofii oraz Wielkim Tyrnowie proces dydaktyczny wspierali jako lektorzy wybitni bułgarscy filolodzy, m.in.: doc. dr Marta Kyrpaczewa (1974–78), prof. dr hab. Iwanka Gugułanowa (1983–1986), prof. dr hab. Jani Miłczakow (1987–1991) oraz Ełka Minczewa (1992–1994).
Założenie specjalności bułgarskiej w ramach kierunku filologia słowiańska nastąpiło w 1994 roku z inicjatywy prof. dr hab. Ludwiga Selimskiego, prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej–Kempnej oraz prof. dr hab. Emila Tokarza – ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ. Program studiów posiadał ściśle filologiczną treść, a wśród obowiązkowych przedmiotów znajdowały się: praktyczna nauka języka bułgarskiego, gramatyka opisowa, stylistyka oraz historia języka bułgarskiego, historia literatury bułgarskiej, historyczne i kulturowe realia Bułgarii.
Grono wykładowców tworzyli znani specjaliści z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa bułgarystycznego, a także folkloru południowosłowiańskiego (m.in. prof. dr hab. Henryka Czajka, prof. dr Edward Możejko, dr hab. Elżbieta Solak).
Ważny wkład w powstanie, kształt i rozwój śląskiej bułgarystyki miał przede wszystkim prof. dr hab. Ludwig Selimski – wybitny językoznawca, slawista, bułgarysta, specjalista z zakresu onomastyki i etymologii, autor licznych prac naukowych. Pracował w IFS nieprzerwanie od 1994 do 2013 roku.
W obecny skład akademicki bułgarystyki wchodzą: dr Joanna Mleczko, dr Dorota Gołek-Sepetliewa, mgr Aleksandra Wojnarowska, mgr Piotr Grabowski.

Śląska bułgarystyka podtrzymuje ścisłe kontakty z Bułgarią i bułgarskimi instytucjami naukowymi, np. z Uniwersytetem Sofijskim im. Św. Klemensa z Ochrydy oraz z Uniwersytetem w Wielkim Tyrnowie im. św. św. Cyryla i Metodego. Studenci slawistyki korzystają z możliwości pogłębiania swojej wiedzy, odbywając częściowe studia w bułgarskich ośrodkach akademickich w ramach wymiany uniwersyteckiej (starając się o Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w ramach programów unijnych (np. Erasmus +).
Od 2012 roku corocznie na początku marca na Wydziale Filologicznym organizowane są dni kultury bułgarskiej, na które zapraszani są goście spoza naszego uniwersytetu: autorzy, naukowcy z polskich i bułgarskich ośrodków uniwersyteckich, którzy przybywają z interesującymi wykładami, prezentacjami czy warsztatami dla studentów wydziału filologicznego oraz uczniów szkół średnich, z którymi Instytut Filologii Słowiańskiej ma podpisaną umowę dydaktyczną.

Obecnie bułgaryści odbywają studia trzystopniowe: licencjackie, magisterskie i doktorskie.
• Na studiach licencjackich (I stopnia) wybierają specjalizację językowo-kulturową o profilu językoznawczym lub literaturoznawczym.
• Na studiach magisterskich (II stopnia) specjalizują się w zakresie przekładoznawstwa.

W latach 1994–2015 studia magisterskie ukończyło sześć roczników bułgarystów: 1999, 2002, 2006, 2010, 2012, 2015.
Śląscy bułgaryści realizują się zawodowo w placówkach dyplomatycznych, w korporacjach międzynarodowych, w firmach turystycznych, w mediach, w instytucjach kulturalnych, w branży tłumaczeniowej, a niektórzy nawet w policji.

Accessibility