informacje » Dla pracowników » Druki i formularze

Druki i formularze

DOKUMENTACJA DYDAKTYCZNA:

FORMULARZE DZIAŁU NAUKI:

 • formularze i informacje o procedurach – link

UMOWY DYDAKTYCZNE:

 • Umowa dotycząca podróży służbowych doktorantów i studentów – pobierz

PODRÓŻE:

 • Informacje finansowe dotyczące wyjazdów – link
 • Wniosek K (wniosek o wyjazd na konferencję krajową) – link
 • Wniosek na wyjazdy – pobierz
 • Druk delegacji – pobierz
 • Rachunek kosztów krajowej podróży służbowej – pobierz
 • Oświadczenie (zastępczy dowód księgowy) – pobierz
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – link
 • Wzór pisma o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych – link
 • Wyjazdy krajowe – pobierz
 • Wniosek G (wniosek w sprawie zaproszenia gościa zagranicznego) – link

NOWA procedura wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UŚ:

Zasady ogólne

 1. Każdy wyjazd pracownika lub studenta Uniwersytetu Śląskiego musi być poprzedzony złożeniem w Dziale Współpracy z Zagranicą, w Biurze Międzynarodowej Mobilności,
  (ul. Bankowa 12, pokój 79, III p.) prawidłowo wypełnionego Wniosku wyjazdowego W/P lub Wniosku W/S.
 2. Odpowiedni Wniosek musi zostać złożony również w przypadku wyjazdu bez finansowania lub finansowanego przez inną instytucję.
 3. Wyjazd musi zostać zaplanowany w module SAP Travel Management przez osobę wyznaczoną na Wydziale lub w odpowiedniej jednostce organizacyjnej. Numer wyjazdu z SAPa jest przenoszony na Wniosek W/P lub W/S.
 4. Wniosek wyjazdowy musi być złożony w Dziale Współpracy z Zagranicą w odpowiednim terminie: najpóźniej na 2 tygodnie przed wyjazdem.
 5. Wniosek musi być w pełni wypełniony i podpisany. Przed złożeniem w DWZ należy wypełnić pola od A do F.
 6. Decyzję o rodzaju wyjazdu podejmuje dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie celu wyjazdu.
 7. Każda wyjeżdżająca osoba musi się rozliczyć w DWZ z wyjazdu do 14 dni od daty powrotu.

Rodzaje wyjazdów

Wniosek W/P polecenie wyjazdu służbowego – wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę
w określonym terminie i miejscu. Wyjazd jest w interesie pracodawcy (uniwersytetu, wydziału).
1. Wyjazdy na: konferencje, posiedzenia komitetów, w celu pracy nad projektem, na targi, wyjazdy finansowane z  działalności statutowej 1S,delegacje rektorskie, itp.
2. Osoba wyjeżdżająca otrzymuje świadczenia na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu:

 • koszty podróży,
 • dietę podróżną,
 • ryczałty na pokrycie kom. miejscowej,
 • diety pobytowe,
 • noclegi,
 • ubezpieczenie,
 • wizę,
 • opłatę konferencyjną.

3. W przypadku wyjazdu studenta, doktoranta lub innej osoby niezwiązanej stosunkiem pracy z UŚ należy wypełnić umowę o zwrot kosztów podróży.

Umowa dotycząca podróży służbowych doktorantów i studentów – pobierz

 Wniosek W/Sskierowanie za granicę w celu:

1. prowadzenia badań naukowych – jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;
2. podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;
3. szkoleniowym na:
a. odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
b. studia podyplomowe,
c. studia doktoranckie – jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy
w danej specjalności,
d. staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne,
e. kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
f. praktyki zawodowe.
4. osoba wyjeżdżająca może otrzymać następujące świadczenia:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania do wysokości 1 diety,
 • zwrot kosztów podroży,
 • zwrot kosztów ubezpieczenia i wizy.

5. Pracownikowi kierowanemu za granicę musi zostać udzielony przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej urlop szkoleniowy płatny jak za urlop wypoczynkowy (wyjazdy do 1 miesiąca).

6. W przypadku wyjazdów dłuższych niż 1 miesiąc urlopu udziela Rektor. Na czas pobytu powyżej
1 miesiąca udzielany jest urlop bezpłatny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy płatny na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

7. Jeżeli wyjazd pracownika następuje w czasie trwania zajęć dydaktycznych, osoba ubiegająca się
o wyjazd załącza do Wniosku W informację o sposobie organizacji zajęć w tym okresie, potwierdzona przez bezpośredniego przełożonego.

Druk urlopu szkoleniowego – link

Podstawy prawne wyjazdów zagranicznych

Polecenie wyjazdu służbowego:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania wprowadzona zarządzeniem Rektora nr 109/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku;

Skierowanie za granicę:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.
 • Uchwała Senatu nr 112/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
 • Zarządzenie Rektora nr 26 z  20 lutego 2015 r. wprowadzające Instrukcję w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

Rozliczenie wyjazdów zagranicznych

 • Wszystkie wyjazdy podlegają rozliczeniu, z wyjątkiem wyjazdów bezkosztowych.
 • Wyjazdy w ramach projektów finansowanych ze środków międzynarodowych podlegają zasadom rozliczeń zgodnych w warunkami określonymi we właściwych umowach.
 • Osoba wyjeżdżająca jest zobowiązana do rozliczenia wyjazdu i w ciągu 14 dni od zakończeniu podróży. Po upływie terminu rozliczenia Uniwersytet Śląski potrąci nierozliczoną zaliczkę z uposażenia lub stypendium zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy. Warunkiem realizacji kolejnego wyjazdu jest rozliczenie się osoby wyjeżdżającej z poprzedniego wyjazdu
 • Rozliczenie:

– diet i ryczałtów hotelowych następuje na podstawie godzin przekroczenia granicy (polecenie wyjazdu służbowego),
– liczby dni pobytu za granicą (skierowanie za granicę),
– pozostałe wydatki (noclegi, opłaty konferencyjne) są rozliczane na podstawie faktury,
– rozliczenie podróży samochodem następuje na podstawie ewidencji przebiegu wykaz kilometrów.

 • Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12 40-007 Katowice; NIP: 634-019-71-34

 • W przypadku braku faktury wystawionej na UŚ lub oryginałów w.w. dokumentów wystawionych w wersji nieelektronicznej osoba dokonująca rozliczenia wypełnia druk oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego i dołącza do niego:

– elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej

– bilet lotniczy w wersji elektronicznej i wszystkie karty pokładowe

– bilet kolejowy, autobusowy i promowy w wersji elektronicznej

– polisę ubezpieczeniową w wersji elektronicznej

– kopię dowodu dokonania opłaty wizowej oraz kopię wizy z odpowiedniej strony w paszporcie;

Oświadczenie (zastępczy dowód księgowy) – pobierz

Rachunki:

 • Rachunek kosztów polecenia wyjazdu zagranicznego:

instrukcja – pobierz

formularz – pobierz

 • Rachunek kosztów skierowania za granicę:

instrukcja – pobierz

formularz – pobierz

 

INNE:

 • Ocena pracy dyplomowej – pobierz
 • Urlopy naukowe – link
 • Arkusz hospitacyjny – pobierz
 • Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowo-badawczej za rok 2015 – pobierz
 • Druk zamówienia do biblioteki – pobierz