informacje » BUŁGARYSTYKA » Artykuły i rozdziały w monografiach

Artykuły i rozdziały w monografiach

JĘZYKOZNAWSTWO

2015

Genew-Puhalewa Iliana: Аврамова Цветанка, „Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и в съвременния български език“, Парадигма, София 2013, 158 ss. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 2015, vol. 50, s. 310‒314. [recenzja]

2014

Генев-Пухалева Илияна: Понятието ЧЕСТ в българския език. W: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. T. 2. Red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2014, s. 225‒237.

Генев-Пухалева Илияна: Специализирани езици в обучението по български език в Силeзийския университет. W: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Red. E. Krejčová, P. Krejči. Brno, Česká asociace slavistů, 2014, s. 99‒108.

Генев-Пухалева Илияна: За прилагателното име „екологичен“ като терминоелемент. „Български eзик“, 2014, 61, 1, с. 89‒95.

2013

Mleczko Joanna: Bułgarskie frazeologizmy z głównym komponentem somatyzmem wyrażające gniew. В: Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Т. 50. Кн. 1. Сб. Б. Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 356‒368.

Mleczko Joanna: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim. В: Проблеми на устна комуникация. Кн. 2. Ред. М. Илиева, A. Петканова, В, Маринов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 274‒294.

Селимски Людвиг: Десет етимологични поправки и добавки. „Български език”, 2013, 60, 2, 55–64.

Селимски Людвиг: Интернационалната лексика в словообразувателната структура на българския език. Критични бележки. In: Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka. Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Bratislava 27.9. – 1. 10. 2004). Ed. K. Buzássyová, Bronislava Chocholová. Bratislava, Vyd. Slovenskej akadémie vied VEDA, 2013, s. 137–144.

Селимски Людвиг: Йордан Заимов и българската ономастика (По повод на посмъртното издание на Неговия „Водопис”). В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Ред. К. Цанков. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 43–57.

Селимски Людвиг: Фамилни имена от названия за лица според душевни особености. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Ред. К. Цанков. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 398–418.

Селимски Людвиг: Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana : Modrijan : Založba ZRC, 2009. 605 стр. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Ред. К. Цанков. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 809–813 [recenzja].

Szydłowska Magdalena: O imiesłowach polskich i bułgarskich w tłumaczeniu tekstu angielskiego. „Studia Linguistica Polono-(Meridiano)slavica”, 2013, T. 14‒15. Skopje, s. 177‒187.

2012

Genew-Puhalewa Iliana: Новогръцките терминологични лексикони и интернационализацията. W: Spotkania międzykulturowe, (Językoznawstwo, glottodydaktyka), T. II. Red. K. Jarząbek K., A. Ruttar, S. Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Gnome, 2012, s. 47‒57.

Генев-Пухалева Илияна: Дихотомия в езика на правото. „Българска реч“, 2012, XVIII, 2, с. 17‒21.

Генев-Пухалева Илияна: Специализираният език на Европейския съюз и терминологичните европеизми. В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Т. I: Езикознание. Съст. А. Бурова и кол. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012, с. 221‒229.

Генев-Пухалева Илияна: Терминологични европеизми от областта на опазването на околната среда. „Българска реч“, 2012, XIII, 1, с. 31‒34.

Генев-Пухалева Илияна: За „Езиковите портрети на българските политици“. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова. „Българска реч“, 2012, XVIII, 3, с. 78‒80. [recenzja]

Mleczko Joanna: Bułgarskie frazeologizmy emocjonalne z głównym komponentem serce, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 2012, nr 2, s. 63‒71.

Mleczko Joanna: Nazwy własne w pieśniach obrzędowych. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Актуални проблеми на ономастиката. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Т. 12. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 379‒393.

Selimski Ludwig: Surnames in South Bulgaria Coming from Wallachian Names of Occupations. „Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologiе (SCOL)”. SITECH. 2012, Anul V, Nr. 1–2, pg. 78–85.

Selimski Ludwig: Z badań nad nowym słownikiem nazwisk bułgarskich. W: Spotkania międzykulturowe. Tom II: Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Gnome, 2012, c. 170–181.

Селимски Людвиг: Библиография, източници и съкращения. В: Речник на водните имена. Географско описание, строеж и произход. Заимов Й. 2012, Т. 1, А – Й, с. 573–606; т. 2, К – Р. Ред. Л. Селимски. Велико Търново, Фабер, с. 649–683 [redakcja].

Селимски Людвиг: Жизненият юбилей на нашата колежка (доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова на 65 години). В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 527–544.

Селимски Людвиг: За географския термин ку(в)ия ‘кладенец, дупка’ в българската лексикология и ономастика. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 476–488.

Селимски Людвиг: За три стари имена на селища от област Добрич. В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет. 1971–2011. Факултет по хуманитарни науки”. Ред. Е. Стоянова и др. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2012, с. 309–313 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 245–250].

Селимски Людвиг: Количествените алтернации при образуването на жителски имена в българскя език. W: Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Red. Jerzy Sierociuk. Poznań, Wydawnictwo PTPN, 2012, s. 153–161.

Селимски Людвиг: Предговор на редактора. В: Заимов Йордан: Речник на водните имена. Географско описание, строеж и произход. Т. 1, А – Й. Ред. Л. Селимски. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 5–6; т. 2, с. 5–6 [redakcja].

Селимски Людвиг: Турски елементи в българското словообразуване. У: Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференциjе Комисиjе за творбу речи при Међународном комитету слависта. Ур. Р. Драгићевић. Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012, с. 319–329.

Селимски Людвиг: Фамилни имена с турски основи или/и наставки. В: И слово Ваше отзовëтся. К 80-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Eвгения Степановича Отина. Ред. Л. П. Борисова и др. Киев, Гуманитарный центр „Азбука”. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012, 514–531.

Szydłowska Magdalena: Badania nad kategorią czasu w języku bułgarskim i polskim a językowy obraz świata. W: Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego. Red. E. Koriakowcewa, J. Gardzińska. Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012, s. 207‒215.

Szydłowska Magdalena: O polskich i bułgarskich tłumaczeniach filmowych list dialogowych. W: Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. T. 2. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Gnome, 2012, s. 191‒199.

Szydłowska Magdalena: Kategoria czasu w języku polskim i bułgarskim z punktu widzenia pogranicznych nauk językoznawstwa. В: Научни трудове. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Т. 50. кн. 1. сб. В. Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, с. 168‒176.

2011

GenewPuhalewa Iliana: European Union Terminology Unification ‒ Directions for the Contrastive Study of Two Slavic and Two Non-Slavic Languages (Bulgarian, Polish, Modern Greek, and English). „Research in Language”, 2011, vol. 9, nr.1, pg. 69‒79.

Генев-Пухалева Илияна: Oпасност“ и „риск“ като елементи на термини от областта на опазването на околната среда. В: Език, морал, отговорност. Съст. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 137‒147.

Mleczko Joanna: Internacjonalizmy we współczesnym języku polskim i bułgarskim. W: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. V /2009/ i VI /2010/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2011, s. 140‒158.

Mleczko Joanna: Status elementów składowych niektórych internacjonalizmów w języku polskim i bułgarskim. W: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. V /2009/ i VI /2010/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2011, s. 173‒183.

Selimski Ludwig: On the surname Черчиев (and its variants) in Bulgarian. In: Studii şi Сercetări de Оnomastică şi Lexicologiе. Editura SITECH. Anul IV, Nr. 1–2, Craiova, 2011, c. 105–110.

Selimski Ludwig: Nazwiska odtoponimiczne w antroponimii bułgarskiej. W: Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, c. 421–430. [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 219–230].

Селимски Людвиг: Към християнската съставка на българската антропонимия. „Onomastica” LV, 2011, c. 171–187. [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 70–84].

Селимски Людвиг: Лиляна Димитрова-Тодорова на 65 години. „Onomastica” LV, Kraków 2011, c. 287–290.

Селимски Людвиг: Нашата юбиляркадоц. д-р  Мария Ангелова-Атанасова. „Проглас. Изд. на Фил. фак. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, 2011 (год. ХX), с. 281–293.

Селимски Людвиг: Важно постижение на родната ономастика. Тодор Балкански, Кирил Цанков. Енциклопедия на българската ономастична терминология. Към основите на българската ономастика. Център по българска ономастика при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Изд. Фабер, Велико Търново 2010. 551 c. „Проглас. Изд. на Фил. фак. на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 1, 2011 (год. ХX), с. 231–239. [recenzja].

Селимски Людвиг: Тодор Балкански, Кирил Цанков. Енциклопедия на българската ономастична терминология. Към основите на българската ономастика. Център по българска ономастика при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Изд. Фабер, Велико Търново 2010. 551 c. „Onomastica” LV, Kraków 2011, c. 244–248; oraz online: < www.abcdar.com/magazine/IV/Selimski_1314-9067_IV.pdf> [recenzja]

Селимски Людвиг: Виолета Косеска-Тошева на 70 години. „Българистика / Bulgarica. Информационен бюлетин” 2010, 21, с. 83–93.

Селимски Людвиг: За мълчанието в полски и български. Лексикално-семантичен етюд. В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. Съст. Л. Крумова, Хр. Холиолчев, Цв. Аврамова, Цв. Георгиева. София, Издателска къща „Елмас”, 2010, с. 116–125 (współautor: Krystyna Kleszczowa).

Селимски Людвиг: За произхода на 60 фамилни имена. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Сборник посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Ред.: Л. Селимски. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 326–340 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 169–182].

Селимски Людвиг: К характеристике староверского элемента в болгарской антропонимике. W: Staroobrzędowcy za granicą. Red. M. Głuszkowski, St. Grzybowski. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, s. 223–233 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 58–69].

Селимски Людвиг: Към фамилните имена от названия на занятия, свързани с животновъдството. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 11. Материали от Международна научна конференция „Славянска и балканска ономастика”, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Людвиг Селимски. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 287–303 [Przedruk w: Етюди … 2012: 183–196].

Селимски Людвиг: О происхождении имени Кумрия. „Балканско езикознание / Linguistique balkanique” 2010, XLIX, № 1–2, c. 89–92. [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 30–33].

Селимски Людвиг: Професор Николай Ковачев и развоят на българската ономастика. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Сборник посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Ред.: Л. Селимски. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 9–28.

Селимски Людвиг: Фамилни имена от названия за служители. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция. 14–15 ноември 2008. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, Фабер, 2010, с. 126–139 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 144–158].

2010

Генев-Пухалева Илияна: Методика за съпоставително-типологичен анализ на оценъчната фразеология. «Исследования по славянским языкам», 2010, 15‒1. Сеул, Корейская Ассоциация Славистов, с. 33‒43.

Генев-Пухалева Илияна: Verba dicendi в каменския родoпски говор. В: Цепина, Чепинско, Велинград – хилядолетната история на северозападните Родопи. Ред. С. Кендерова. София, Исторически музей Велинград, 2010, с. 79‒86.

Генев-Пухалева Илияна: Наблюдения върху юридическата евротерминология – Хартата на основните права на Европейския съюз в български, гръцки, полски и английски език. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново, Фабер, 2010, с. 446–459.

Генев-Пухалева Илияна: Многоезичната база „Интерактивна терминология за Европа (IATE)“ като терминографски продукт. В: Лексикографията в европейското културно пространство. Ред. Л. Крумова-Цветкова, С. Павлова. Велико Търново, Издателска къща «Знак’ 94», 2010, с. 417‒422.

Генев-Пухалева Илияна: Eвропейските институционими в два славянски и два неславянски езика. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 11. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 81–90.

Mleczko Joanna: Българските глаголи с представка за- и техните полски съответствия. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международната научна конференция 14-15 ноември 2008. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2010, с. 435-445.

Mleczko Joanna: Nazwy własne w polskich i bułgarskich przekładach ewangelii. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. T. Рeд. Л. Селимски, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, s. 88‒98.

Selimski Ludwig: Dix patronymes valaques de la Bulgarie du nordouest. „Etudes balkaniques” XLVI, № 1–2, 2010, c. 258–263.

Selimski Ludwig: Family Names Derived from Йогурт and *Йогуртчия in Bulgarian. In: Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologiе (SCOL). Editura SITECH. Anul III, Nr. 1–2, Craiova, 2010, c. 63–73.

Селимски Людвиг: Виолета Косеска-Тошева на 70 години. „Българистика / Bulgarica. Информационен бюлетин” 2010, 21, с. 83–93.

Селимски Людвиг: За мълчанието в полски и български. Лексикално-семантичен етюд. В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. Съст. Л. Крумова, Хр. Холиолчев, Цв. Аврамова, Цв. Георгиева. София, Издателска къща „Елмас”, 2010, с. 116–125 (współautor: Krystyna Kleszczowa).

Селимски Людвиг: За произхода на 60 фамилни имена. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Сборник посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Ред.: Л. Селимски. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 326–340 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 169–182].

Селимски Людвиг: К характеристике староверского элемента в болгарской антропонимике. W: Staroobrzędowcy za granicą. Red. M. Głuszkowski, St. Grzybowski. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, s. 223–233 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 58–69].

Селимски Людвиг: Към фамилните имена от названия на занятия, свързани с животновъдството. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 11. Материали от Международна научна конференция „Славянска и балканска ономастика”, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Людвиг Селимски. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 287–303 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с.183–196].

Селимски Людвиг: О происхождении имени Кумрия. „Балканско езикознание / Linguistique balkanique” 2010, XLIX, № 1–2, c. 89–92. [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 30–33].

Селимски Людвиг: Професор Николай Ковачев и развоят на българската ономастика. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Сборник посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Ред.: Л. Селимски. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 9–28.

Селимски Людвиг: Фамилни имена от названия за служители. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция. 14–15 ноември 2008. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, Фабер, 2010, с. 126–139 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 144–158].

2009

GenewPuhalewa Iliana: Оценъчна лексика с елемент ‘чест’ в съвременния български език. W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 221‒228.

Генев-Пухалева Илияна: За глаголните конструкции, изразяващи темпоралното значение следходност в българския и новогръцкия език. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska. Katowice,: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 87‒94.

Mleczko Joanna: Sufiksy ze spółgłoską -s- w języku bułgarskim i serbskim. W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. P. Sotirov, Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2009, s. 165‒177 (współautor: B. Popiołek).

Selimski Ludwig: Sufiksy zapożyczone w słowotwórstwie czasownika w języku bułgarskim. W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 175–184.

Селимски Людвиг: За някои фонетични особености на имената на руските старообредци в България. В: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 138–152 [Przedruk w Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 42–58].

Селимски Людвиг: За произхода на имената Минадора и Яхор. В: „Български език”, 2009, 56, № 4, с. 79–83 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 33–39].

Селимски Людвиг: За произхода на фамилното име Янчик. Към въпроса за словашкия и чешкия компонент в българската антропонимия. В: Словаците и словакистиката в България. Slováci a slovakistika v Bulharsku. София, Издателство „Стигмати”, 2009, с. 114–126 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 158–169].

Селимски Людвиг: За 40 фамилни имена от кехая. В: Състояние и проблеми на българската ономастика 9. Материали от Национална конференция по ономастика „Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на XXI век” и Кръгла маса „Електронен архив картотека на българската топонимия(Велико Търново, 16–17 юни 2006 г.). Велико Търново, Издателство „ИВИС”, 2009, с. 170–180 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 102–110].

Селимски Людвиг: Към словообразуването в банатския говор. В: Słowotwórstwo słowiańskich języków niestandardowych. Slavia Meridionalis 9. Red. V. Maldjieva. Warszawa, SOW, 2009, s. 181–190.

Селимски Людвиг: Словообразувателна и морфемна структура на прилагателните в българския език от интернационална основа (в съпоставка с други славянски езици). В: Словообразуване и лексикология. Доклади от Десетата международна конференция на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите, София 1–6 октомври 2007 г. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 343–350. Oraz w: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 101–107; oraz w: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник с научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Ред. Ст. Буров. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 341–347.

Селимски Людвиг: Стоян Романски и Пражкият лингвистичен кръжок. В: Отговорността пред езика. Кн. 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Ред. И. Савова и др. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 104–108.

Селимски Людвиг: Фамилни имена от названия за народни лечители. В: Приятели за науката. Сборник в чест на Т. Балкански по случай неговата 65-годишнина. Ред. Ст. Георгиев и др. Велико Търново, „Знак ‘94”, 2009, с. 325–332 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 134–143].

2008

Генев-Пухалева Илияна: Метафоризация на мисленето в българския и полския език. In: Bulgaricastudia et argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Ed. S. Comati. München,: Verlag Otto Sagner, 2008, pg. 503‒509 (współautor: Надежда Михайлова-Сталянова).

Селимски Людвиг: Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец. „Проглас. Филологическо списание”, 2008, XVII, кн. 2, с. 127–131.

Селимски Людвиг: Бартула, Чеслав. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2008, c. 24–25.

Селимски Людвиг: Басай, Мечислав. В: В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 25.

Селимски Людвиг: Брюкнер, Александер. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 62–63.

Селимски Людвиг: Дума, Йежи. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 178.

Селимски Людвиг: За десет фамилни имена от турски произход. В: Името в паметта на езика. Сборник в памет на професор Борис Симеонов. Съст. Петя Асенова. Изд. Фигура. София 2008, с. 118–125. [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 94–101].

Селимски Людвиг: За произхода на около 50 фамилни имена от Пловдив и Пловдивско. В: Паисиеви четения. Международна славистична конференция. Езикознание. Пловдив 13–14 октомври 2006 г. Научни трудове, т. 44, кн. 1, сб. А, 2006. Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2008, с. 95–108. [Przedruk w: Етюди по българска антропонимия. Лични имена. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 110–123].

Селимски Людвиг: Косеска-Тошева, Виолета. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 277–278.

Селимски Людвиг: Към въпроса за взаимодействието между български и румънски в областта на антропонимията. В: Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция. Велико Търново 13–15 април 2007. Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2008, с. 480–486. [Przedruk w: Етюди … 2012: 123–130].

Селимски Людвиг: Лош, Ян. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 320.

Селимски Людвиг: Мошински, Лешек. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 367–368.

Селимски Людвиг: Русек, Збигнев. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 456.

Селимски Людвиг: Русек, Йежи. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 456–457.

Селимски Людвиг: Савицка, Ирена. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 461–462.

Селимски Людвиг: Слонски, Станислав. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 483–484.

Селимски Людвиг: Фелешко, Кажимеж. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 557.

Селимски Людвиг: Шаур, Владимир. В: Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник. Ред. А. Любенова-Милтенова. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, c. 631.

2007

Генев-Пухалева Илияна: За новите значения на прилагателното „европейски“ в няколко европейски езика (български, полски и гръцки). В: Славяните и Европа. Съст. М. Младенова, Е. Дараданова. София, Heron Press, 2007, с. 212‒215.

Mleczko Joanna: Nazwy osób w przekładzie Ewangelii Neofita Rylskiego. W: Z badań nad językiem i kulturą Słowian. Red. P. Sotirov, P. Złotkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 211‒224.

Selimski Ludwig: Към влашката съставка в българската антропонимия: 50 фамилни имена от Североизточна България. W: Z badań nad językiem i kulturą Słowian. Red.: P. Sotirov, P. Złotkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 97–114 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 141–157].

Selimski Ludwig: Личното име Венцеслав и неговите производни в българската антропонимия. In: Jezikoslovni zapiski 13 1–2, Merkujev sbornik. Ed. S. Torkar. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni Center SAZU, 2007, s. 335–343 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 20–30].

Selimski Ludwig: Християнските имена у българите – чужди и свои. W: Z badań nad językiem i kulturą Słowian. Red. P. Sotirov, P. Złotkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 233–245. [Przedruk w: Етюди по българска антропонимия. Лични имена. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 178–190].

2006

Генев-Пухалева Илияна: Семантични и формални особености на заглавията в българския печат. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura. Bez cenzury”, 2006, 3, s. 155‒162.

Генев-Пухалева Илияна: Кирилица и/или „методица“ в българското електронно общуване. „Południowosłowiańskie zeszyty naukowe. Język. Literatura. Kultura. Bez cenzury”, 2006, 3, s. 211‒218 (współautor: Надежда Миxайлова-Сталянова).

Selimski Ludwig: За произхода на три фамилни имена: Кехаджийски, Кехчиев и Чайджиев. В: Jezikovna predаnost akademiku prof. dr Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Red. J. Jesenšek, Z. Zorka. Maribor, Zora 44, 2006, c. 383–387 [Przedruk w: Етюди по българска антропонимия. Лични имена. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 85–90].

Selimski Ludwig: Jak powstał sufiks przymiotnikowy -eški w języku macedońskim? W: Świat Słowian. 1. Językowy świat Słowian. Red. E. Tokarz. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006, s. 245–251.

Селимски Людвиг: Етимологични поправки, уточнения и допълнения. W: Националният език в условията на чужди влияния и глобализация”. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София, 28-29 юни 2005). Ред. Е. Пернишка и др. София, Издателство на Съюза на учените в България, 2006, c. 40–46.

Селимски Людвиг: За произхода на 15 фамилни имена от Северозападна България. В: Научни изследвания в чест и в памет на академик Иван Дуриданов. Сборник с материали от националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема „Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика” София, 9 – 10 май 2005 г. ред. К. Цанков и др. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 329–332 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Studia z antroponimii bułgarskiej. Nazwiska, imiona chrzestne i przydomki. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 184–188].

Селимски Людвиг: За ролята на интернационалните суфикси в словообразувателния строеж на съществителните имена в българския език. Еволюция на схващанията (1938–1999). В: Славистика. Синхрония и диахрония. Сборник статей к 70-летию И. С. Улуханова. Ред. В. Б. Крысько. Москва, ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, 2006, с. 193–202.

Селимски Людвиг: Произход на имената Самарянка, Сила и Силян. В: Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново 2006, с. 128–138 [Przedruk w: Етюди по българска антропонимия. Лични имена. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 9–20].

Селимски Людвиг: Тридесет етимологични поправки и добавки. В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. Ред. А. Давидов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 179–187.

Селимски Людвиг: Фамилното име Чаев и някои сродни. In: Acta onomastica. Vĕnováno k 70. narozeninám PhDr. Miloslavy Knappové, CSc. Ročník XLVII, Praha, 2006, s. 403–407 [Przedruk w: Етюди по ономастика. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 90–94].

Селимски Людвиг: Християнските имена у българите – чужди и свои. W: Z badań nad językiem i kulturą Słowian. Red. P. Sotirov, P. Złotkowski. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, c. 233–245). [Przedruk w: Етюди по българска антропонимия. Лични имена. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 178–190].

Селимски Людвиг: Щрихи към антропонимичния пейзаж на Пловдив. В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – България Научни трудове. Том 41, кн. 1, 2003 – Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2006, с. 307–320 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 167–183].

Селимски Людвиг: Л. Димитрова-Тодорова. Местните имена в Поповско, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София 2006, 694 с. „Onomastica 51, 2006, с. 315–319 [recenzja].

2005

Генев-Пухалева Илияна: За концептуализацията на пространството във фразеологията на българския, новогръцкия и полския език. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 221‒228.

Генев-Пухалева Илияна: Метафоризация на бизнеса в българския и полския език. „Славянски диалози: Списание за славянски езици“, 2005, 1, nr 4, с. 96103. (współautor: Надежда Миxайлова-Сталянова)

Mleczko Joanna: Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 399‒414.

Selimski Ludwig: Profesor Maria Honowska jako badacz słowotwórstwa. W: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska i B. Suchoń-Chmiel. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 41–47.

Селимски Людвиг: Влашки тип фамилни имена на ‑анов || ‑янов (‑енов) от географски названия. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań, UAM, 2005, s. 327–339 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 129–141].

Селимски Людвиг: За няколко лични и фамилни имена oт румънски произход. В: Езиковедски проучвания в памет на професор Йордан Заимов (1921–1987). Ред. Т. Тодоров. Сoфия, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”,2005, с. 94–100 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 48–56].

Селимски Людвиг: За произхода на 60 фамилни имена от селищни названия. W: Cywilizacjaprzestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 184–198 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 116–129].

Селимски Людвиг: Из антропонимията на малцинствените групи в България. В: Българистични проучвания. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст. Хр. Бонджолов. Велико Търново, Faber, 2005, с. 91–113 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 188–201].

Селимски Людвиг: Лични и фамилни имена от гнездото на Опра и Опро. Към въпроса за методиката на антропонимичните изследвания. W: Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 7. Посветен на годишнината от смъртта на проф. Николай Ковачев. Материали от Национална кръгла маса и национална дискусия. Ред.: М. Ангелова-Атанасова, С. Семова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 46–68 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 89–109].

Селимски Людвиг: Мечислав Малецки – основоположник на полската балканистика. W: Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin. Red. J. Rusek. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 193–199.

Селимски Людвиг: Петнадесет фамилни имена от чужд произход. W: Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 7. Посветен на годишнината от смъртта на проф. Николай Ковачев. Материали от Национална кръгла маса и национална дискусия. Ред. М. Ангелова-Атанасова, С. Семова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 133–141 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 109–116].

Селимски Людвиг: Фамилни имена от югозападна България (влашки елемент). W: Юбилеен славистичен сборник. Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология в Югозападния университет „Неофит Рилски” Благоевград 03.-05.12.2004, Ред. М. Вълчанова и др. Благоевград, Университетско издателство, 2005, с. 66–75 [Przedruk w: Изследвания по българска антропонимия. Фамилни и лични имена и прозвища. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 157–166].

2004

Генев-Пухалева Илияна: О влиянии греческого языка на говор селения Зарово района г. Солоники. „Балканско езикознание“, 2003‒2004, XLIII, nr 2‒3, с. 247‒257.

млечко йоанна: Семантичини успоредици на лексиката за вкус в българския и полския език. В: Трапезата в културата на българи и сърби. Ред. М. Илиева. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 147‒152 (съавтор: M. Мостовска).

Селимски Людвиг: За произхода на някои фамилни имена на -èсков, -ùков, -òев, –ков, –цов. В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов по случай 70-годишнината му. Отг. ред. Д. Кенанов. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 292–297.

Селимски Людвиг: Nomina actionis / acti в белоруския и българския език. Нерегулярни образувания. В: Праблемы тэорыі і гісторыі славянскага словаўтварэння. Даклады Шостай канферэнцыі Камісіі па славянскаму словаўтварэнню пры Міжнародным камітэце славістаў Мінск / Беларусь 2 – 6 сакавіка 2004 г. Мінск 2004, с. 203–212.

Селимски Людвиг: Прилагателното небèски в банатския говор и у българите католици не е архаизъм, а нововъведение, „Български език   51, 4, 2004, с. 59–63.

2003

Селимски Людвиг: Български и македонски. W: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 1. Słowotwórstwo / Nominacja. Red. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Opole, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003, s. 180–186.

Селимски Людвиг: Българското позича ‘заема’ – полско-украинска заемка. Към въпроса за полските заемки в българския език. W: Języki i tradycje Słowian, PNUŚ nr 2095. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo US, 2003, s. 227–236.

Селимски Людвиг: Градиво към речника на българските фамилни имена и прякори. W: Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Съст.: Н. Колев, Ж. Колева. Велико Търново, Изд. „Faber, 2003, с. 43–54.

Селимски Людвиг: Прояви на тенденцията към интернационализация в южнославянските езици. W: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo / Nominacja. Red. I. Ohnheiser. Universität Innsbruck – Institut für Slawistik. Opole, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003, s. 103–126.

2002

Селимски Людвиг: Antroponimia II – Бащини и фамилни имена. W: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. I. Red.: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma., Warszawa, Kraków, Tow. Naukowe Warszawskie, 2002, s. 443–449.

Селимски Людвиг: Antroponimia III – Други типове имена. W: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. I. Red.: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma. Warszawa, Kraków, Tow. Naukowe Warszawskie, 2002, s. 513–517.

Selimski Ludwig: O kilku terminach chrześcijańskich w gwarze Bułgarów w Banacie. W: Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego. Red. J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk. Kraków, Wyd. UJ,  2002, s. 451–456.

Selimski Ludwig: Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Wittenberdze, „ Poradnik Językowy”, z. 1, 2002, s. 52–57 (współautor: K. Kleszczowа).

Селимски Людвиг: За някои арменски християнски имена в българската антропонимична литература. В: Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия Велико Търново, 22-23 август 2001 г. Ред. И. Пачев. Велико Търново, Изд. „Фабер”, 2002, с. 64–77.

Селимски Людвиг: Из българската еортонимия: катол. Пепеляна сряда и Куков ден. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka u progu nowego tysiąclecia. PNUŚ nr 2047. Red. J. Zarek. Katowice, Wydawnictwo US, 2002, s. 414–422.

Селимски Людвиг: Moрфoнoлогични явлeния пpи дeривaциятa oт сoбствeни имeнa в бългaрския eзик. Прилaгaтeлни имeнa oт гeoгрaфски нaзвaния. In: Slavische  Wortbildung: Semantik und Kombinatorik : (Materialien der 5. Internationalen Konferenz der Kommission für Slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittemberg, 20.25. September 2001) / Swetlana Mengel (Hrsg.). Münster: Lit, 2002 (Slavica Varia Halensia; 7), s. 471–480.

Селимски Людвиг: Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици (20-24 IX 2001), „Съпоставително езикознание, т. 27, № 3, 2002, с. 204–208.

Селимски Людвиг: Antroponimia I – Лични имена. W: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. I. Red.: E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa, J. Duma. Warszawa, Kraków, Tow. Naukowe Warszawskie, 2002, s. 347–356.

2001

Selimski Ludwig: Lubomir Andrejczin i słowotwórstwo bułgarskie. В: Традиция и съвременност в българския език. Ред. В. Попова. София, Универс. изд. „Св. Климент Охридски”, 2001, с. 46–50.

Selimski Ludwig: Lubomir Andrejczin i słowotwórstwo bułgarskie. W: Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci M. Blicharskiego. Red. H. Fontański, E. Straś. Katowice, Wydawnictwo US, 2001, s. 55–60.

Selimski Ludwig: Mniejszości narodowościowe i konfesyjne oraz grupy etniczne w Bułgarii (pod względem imiennictwa osobowego). W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku. Język – tradycja – kultura. Red. Emil Tokarz. Katowice, Wyd. „Śląsk„, 2001, s. 120–129.

Selimski Ludwig: Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Katowicach, „Poradnik Językowy, z. 2, 2001, s. 53–58 (współautor: K. Kleszczowа).

Селимски Людвиг: Бълг. хùля се, пол. chylić się и сродни. W: Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu. Red. S. Podobiński i M. Lesz-Duk. Częstochowa, Wyd. WSP, 2001, s. 197–201.

Селимски Людвиг: Конференция по словообразуване в славянските езици, „Съпоставително езикознание”, т. 26, № 1, 2001, с. 140–144 (в съавт. с К. Клешчова).

Селимски Людвиг: Към речника на българските фамилни имена и прякори. В: Българистични проучвания 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия Велико Търново, 17–18 август 2000 г. Ред. И. Пачев. Велико Търново, Изд. ПИК, 2001, с. 3–16.

Селимски Людвиг: О некоторых румынских личных именах в болгарской антропонимии. В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. Ред. К. Вачкова. Шумен, Универс. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 209–213.

Селимски Людвиг: Стари записи и тълкувания на селищното название Ветрен. W: Toponimia i oronimia. Red. A. Cieślikowa i B. Czopek-Kopciuch. Kraków, Wyd. Nauk. DWN, 2001, s. 97–99.

2000

Pouhaleva Iliana: Miejsce stereotypu w opisie leksykograficznym. O obrazie sąsiada: Turka, Bułgara, Greka we frazeologizmach bułgarskich oraz greckich. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica”, 2000, V, z. 343, s. 57‒64.

Selimski Ludwig: Kontaminacja a kompozycja i sufiksacja (Na materiale imion chrzestnych Bułgarów). W: Słowiańskie composita antroponimiczne. Rozprawy Slawistyczne 16. Red. S. Warchoł. Lublin, Wyd. UMCS,  2000, s. 227–237.

Selimski Ludwig: Sprawozdanie z konferencji słowotwуrczej w Innsbrucku, „Poradnik Jezykowy„, № 5, 2000, s. 42–47 (współautor: K. Kleszczowa).

Селимски Людвиг: Как е възниквал „Абагар” – първата новобългарска печатна книга. W: Съкровище словесьно о. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny. Red. W. Stępniak-Minczewa, W. Boryś. Kraków 2000, s. 167–172.

Селимски Людвиг: Kaлки и калкиране в българския език. W: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice 27–29 września 2000 r. Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, Wyd. Gnome, 2000, s. 123–131.

Селимски Людвиг: Към въпроса за румънския елемент в българската антропонимия. В: Етнолингвистични проблеми на балканските народи. Сборник с доклади от „Кръгла маса”, проведена на 34 юли, 1995 г. в София. Съст.: Д. Младенова, В. Алексова. Bibliotheca Dios № 21, София 2000, с. 66 –73.

Селимский Людвиг: O нeкoтoрых мoрфoнoлoгичeских aльтeрнaциях в слoвooбрaзoвaнии бoлгaрскoгo языкa в сoпoстaвлeнии с другими слaвянскими языкaми. W: Wortbildung interaktiv im Sprachsystem interdisciplinär als Forschungsgegenstand. Словообразование в его отношении к другим сферам языкa. Materialen der 3. Konferenz der Kommission für slawische Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, Innsbruck, 28.9.1.10.1999. Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. Innsbruck 2000, s. 59–69.

Селимски Людвиг: Трета конференция по словообразуване в славянските езици (27.IX.–2.X.1999, Инсбрук, Австрия), „Съпоставително езикознание, т. 25, № 1, 2000, с. 160–164 (в съавт. с К. Клешчова).

1999

Selimski Ludwig: Element rumuński w nazewnictwie osobowym Bułgarów. W: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Studia Slawistyczne 1. Uniwersytet w Białymstoku, 1999, s. 274–281.

Selimski Ludwig: Element sowiecki w bułgarskim nazewnictwie osobowym. W: Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. T. 1. Red. M. Blicharski, H. Fontański. PNUŚ nr 1765.  Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1999, с. 75–82.

Selimski Ludwig: Kartka z recepcji Mickiewicza w Bułgarii. W: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli. Red. H. Mieczkowska i T. Z. Orłoś. Kraków, Wyd. UJ, 1999, s. 153–158.

Selimski Ludwig: Katolicka próba utworzenia odrębnej normy bułgarskiego języka literackiego. W: Język. Literatura. Kultura Słowian dawniej i dziś. II. Red. J. Świdziński. Poznań, Wyd. Polinfo,  1999, s. 157–162.

Selimski Ludwig: Z badań nad nazwiskami i przezwiskami katolików na terenie Bułgarii Południowej. W: Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Część II. Rozprawy Slawistyczne 15. Red. S. Warchoł. Lublin, Wyd. UMCS,  1999, s. 105–114.

Selimski Ludwig: Z imiennictwa chrześcijańskiego katolików bułgarskich: Vikentij / Vinčenci. W: Collectanea in honorem Casimiri Polański. Red. M. Brzezina i H. Kurek. Kraków, Wyd. UJ,  1999, s. 189–198.

Selimski Ludwig: Z imion chrześcijańskich katolików bułgarskich: Alfred i Józef. W: In memoriam Alfredi Zareba et Josephi Reczek. Prace Komisji Językoznawstwa, t. 51. Kraków, Wydawnictwo Oddziału Polskeij Akademii Nauk,  1999, s. 47–56.

Selimski Ludwig: Z imion chrześcijańskich katolików bułgarskich: Vakin. W: W kręgu kultury Słowian : księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. E. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo US, 1999, s. 245–248.

Selimski Ludwig: Jerzy Rusek. Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich. Wydawnictwo Energeia. Warszawa 1996, s. 160,  „Съпоставително езикознание, т. 24, № 2–3. София, Универс. издат. „Св. Климент Охридски”, 1999, с. 166–169 [recenzja].

Селимски Людвиг: Густав Вайганд и българското езикознание. W: Slawistyka a kraje slowiańskie. Die deutsche Slawistik und die slavischen Länder. Red. J. Rusek, E. Eichler, W. Boryś i K. Hengst. Warszawa , Wyd. Energeia, 1999, s. 137–149.

Селимски Людвиг: Элeмeнты русскoгo языкa в слoвooбрaзoвaтeльнoeмaнтичeскoй систeмe бoлгaрскoгo языкa. W: Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung. 2. Tagung der Internationalen Kommission für slavische Wortbildung, Magdeburg, 9.11.10.97, Peter Lang. Europ. Verlag der Wissenschaften, 1999, s. 307–319.

Селимски Людвиг: Зa някoи схвaщaния нa Стoйкo Стoйкoв пo въпpoси нa слoвooбрaзувaнетo. В: Диaлeктoлoгия и лингвистичнa гeoгрaфия. Съст.: В. Рaдевa, Б. Вeлчeвa, В. Жoбoв, Г. Кoлeв. Сoфия, Унивeрс. издaт. „Св. Kлимeнт Oхридски”, 1999, с. 124–129.

Селимски Людвиг: За произхода на някои български фамилни имена и прякори. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 4. Бащини, родови, фамилни имена, прякори и прозвища у българите. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1999, с. 89–101.

Селимски Людвиг: Из християнските имена у българите. В: Българистични проучвания. 5. Aктуaлни пpoблеми нa слaвистикaтa и българистиката. Четвърта международна сесия, Велико Търново 19–20 aвгуст 1998. Велико Търново 1999, с. 93–108.

Селимски Людвиг: Професор Йежи Русек на 70 години, „Проглас. Филологическо списание” т. 8, № 3–4. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1999, с. 191–197.

Селимски Людвиг: Zbigniew Rusek. Verba dicendi w języku bułgarskim. Wyd. Energeia, Warszawa 1997. 113 s., „Проглас. Филологическо списание” т. 8, № 1–2. Велико Търново, Универс. издат. „Св. св. Кирил и Методий”, 1999, с. 217–220 [recenzja].

1998

Selimski Ludwig: Element rosyjski w imiennictwie osobowym Bułgarów. W: Słowianie Wschodni. Duchowość Kultura Język. Księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego. Kraków 1819 kwietnia 1997. Red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 269–273.

Selimski Ludwig: Zmiany w imiennictwie osobowym Bułgarów w okresie powojennym. W: Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Jakus–Borkowa i K. Nowik.  Warszawa, Wyd. Energeia 1998, s. 103–109.

Selimski Ludwig: Z prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w bułgarskich gwarach ludowych. W: Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Red. J. Rusek i W. Boryś. Warszawa, Wyd. Energeia, 1998, s. 231–237.

Селимски Людвиг: Заседание на Комисията по словообразуване на славянските езици (Магдебург, 9–12 октомври 1997 г.), „Съпоставително езикознание, т. 23, № 1–2., 1998, с. 231–234.

Селимски Людвиг: Католическата съставка на българската християнска личноименна система. В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета международна научна сесия. ВеликоТърново, 20-21 август 1997 г. Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, с. 81–91.

Селимски Людвиг: Проникване и разпространение на католическите имена у българите. V: 13 slovenská onomastická konferencia. ModraPiesok 2.4. októbra 1997. Zborník materiálov. Zostavili M. Majtán a P. Žigo. Bratislava 1998, s. 153–160.

1997

Selimski Ludwig: Imiona chrzestne Bułgarów. Warstwy chronologiczno–etymologiczne i tendencje rozwojowe. W: Słowianie Wschodni: między językiem a kulturą: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Bolek, A. Fałowskiego, B. Zinkiewicz–Tomanek.  Kraków, Wydawnictwo Bohdan Grell i córka,  1997, s. 247–254.

Selimski Ludwig: Nazwa rodziny w językach słowiańskich. W: Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowokulturowego polsko-czeskiego. T. III. Rodzina: język tradycja tożsamość. Red. I. Nowakowska–Kempna.  Katowice 1997, s. 11–16.

Selimski Ludwig: Ze studiów nad katolickim komponentem antroponimii bułgarskiej (w 400 rocznicę misji bułgarskiej Franciszkanów z Bośni). W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN. Oddział w Krakowie, t. XL, cz. 1 (styczeń–czerwiec 1996).  Kraków, PWN, 1997, s. 63–64.

Селимски Людвиг: Католическата съставка на християнския елемент в българската антропонимия. В: Българистични проучвания. Международен семинар по български език и култура, Велико Търново, 2021 август 1996 г. Велико Търново, Издателство ПИК, 1997, с. 63–67.

Селимски Людвиг: Към обяснението на някои формално-родови промени на съществителни имена в българския език. W: Język wobec przemian kultury. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1617. Red. E. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1997, s. 126–132.

Селимски Людвиг: Oбрaзувaнe нa нaзвaния на действия в бългaрския език и в пoлския eзик. Нeкaтeгoриaлни нaзвaния. В: Oбщнoст и мнoгooбрaзиe нa слaвянскитe eзици. Сбoрник в чeст нa пpoф. Ивaн Лeкoв. Рeд. Л. Лaшкoвa и др.  Сoфия, Aкaдeмичнo слaвистичнo дружeствo, 1997, с. 254–258.

1996

Selimski Ludwig: Charakteristické osobné mená bulharských katolíkov. V: 12 Slovenská onomastická konferencia, A. 6 Seminár Onomastika a škola”, Prešov 2526 októbra 1995. Zborník referátov. Zostavili M. Majtán a Fr. Ruščák. Prešov, Pedagogická Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 1996, s. 189–192.

Selimski Ludwig: Identyfikacja niektórych chrześcijańskich imion katolików bułgarskich, „Onomastica”, t. 41. Kraków, Instytut Jezyka Polskiego PAN, 1996, s. 97–108.

Selimski Ludwig: O pochodzeniu i budowie wyrazu „proglas”,  „Proglas: pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej”, t. 2, nr 3. Kraków 1996, s. 4–5.

Selimski Ludwig: Słowotwórstwo nazw czynności w języku polskim w porównaniu z językiem bułgarskim. W: Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie, t. 38, cz. 1 (styczeń-czerwiec 1994.) Kraków, PWN, 1996, s. 71–73.

Selimski Ludwig: Zoonomia bułgarska w Słowniku języka bułgarskiego Najdena Gerowa, „Rozprawy Slawistyczne”, t. 11. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1996, s. 111–117.

Selimski Ludwig: N. Kowaczew. Czestotno-etimołogiczen recznik na licznite imena w sawremennata balgarska antroponimija. Izdatelstwo PIK, Weliko Tarnowo 1995, s. 620,  „Onomastica, t. 41. Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, 1996, s. 279–284 [recenzja].

Selimski Ludvig: Копитар като основоположник на балканистиката. V: Kopitarjev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij  1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Ljubljana, Filozofska fakulteta. Oddelek za slovanske jezike in književnosti 1996, s. 301–308.

Селимски Людвиг: Значението на родопските говори за възстановяването на праславянския речник, „Rocznik Slawistyczny”. T. 50, cz. 1. Wrocław, Komitet Słowianoznawstwa PAN, 1996, s. 31–44.

Селимски Людвиг: Книга за всеки християнски дом (предговор). W: Г. Йовчев, Т. Мандраджиева. История на софийско-пловдивския диоцез (Пловдив 1996), с. I–VII.

Селимски Людвиг: Петър Ковачев Царски – католически книжовник от XVIII век, „Истина–Veritas”. Изд. на Кат. Еписк. Конф. в България, бр. 2 (1262), София, февруари 1996, с. 4.

Селимски Людвиг: Светомир Иванчев като антропонимист. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 3. Ономасти и ономастични проучвания в България.  Велико Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий , 1996, с. 213–217.

1995

Selimski Ludwig: Maksim Slawczew Mładenow (1930–1992), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 32, Kraków, 1995, s. 9–12 (współautor: J. Rusek).

Selimski Ludwig: Bułgarskie rzeczowniki odsłowne na –нe, –ниe w porównaniu z polskimi, „Studia z językoznawstwa słowiańskiego (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, t. 14, Kraków, PWN, 1995, s. 185–189.

Селимски Людвиг: Българи на обучение в Ягелонския университет, „Неделник, бр. 3, 3–16.II.1995, с. 3.

Селимски Людвиг: Две български местни названия от турски произход, „Onomastica„, t. 40, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, 1995, s. 57–59.

Селимски Людвиг: И в Катовице учат Българска филология, „Борба, бр. 23 (609), 2.II.1995, с. 2.

Селимски Людвиг: Към балканската идиоматика: от игла до конец. В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново 1995, с. 223–237.

Селимски Людвиг: Морфемни промени в началото на няколко думи в българския език. W: Munus Amicitiae. Studia linguistica in honorem Witoldi Mańczak septuagenarii. Ed. A. Bochnakowa et S. Widłak. Universitas Jagellonica. Ser. Varia CCCLVI, Cracoviae 1995, s. 163–166.

1994

Selimski Ludwig: Bułgarski ruch unijny a Polacy. W: Unia Brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Kraków , „Universitas”, 1994, s. 416–428.

Selimski Ludwig: O uchu igielnym w językach słowiańskich. W: Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie. T. 36/ 1-2 (styczeń–grudień), Kraków, PWN, 1994, s. 112–114.

Селимски Людвиг: Библиография на трудовете на Тодор Атанасов Тодоров, „Съпоставително езикознание, т. 19,  № 1, 1994,  с. 128–130.

Селимски Людвиг: Българска Stabat Mater, „Истина–Veritas. Изд. на Католическата Епископска Конференция в България, бр. 4 (1239), София, април 1994, с. 1, 3.

Селимски Людвиг: Пепеляна сряда. В: „Добро утро, В. Търново, бр. 33 (1), 16.II.1994, с. 4.

Селимски Людвиг: Почина доцент Тамара Махрова, „Добро утро, В. Търново, бр. 34 (1), 17.II.1994, с. 2.

Селимски Людвиг: Тодор Атанасов Тодоров на шейсет години, „Съпоставително езикознание, т. 19, № 1, 1994, с. 124–126.

  

KULTUROZNAWSTWO

2015

Mleczko Joanna: Bułgarskie pieśni łazarskie a polskie konopielki. W: Lubelska pieśń ludowa. Red. J. Bartmiński, B. Maksymiuk. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 253‒269.

Mleczko Joanna: Opozycja stare – młode, stare – nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z babą martą. W: Балканскиjот фолклор како интеркултурен код II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II. Ред. V. Petreska, J. Rękas. Скопjе, Европа 92 – Кочани, 2015, с.191‒203.

2014

Mleczko Joanna: Językowy obraz świata Bułgara (Марияна Витанова, Човек и свят. Лингвокултурологични проучвания. София, Издателство „Нул-Коренин”, 2012, 207 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 26. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2014, s. 179‒182 [recenzja].

Mleczko Joanna: Zaloty w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym. „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie. Problemy języka i kultury Słowian południowych”, nr 3, 2014, s. 67‒74.

2013

Mleczko Joanna: Monografia słowiańskiego wesela (А. В. Гура, Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. Москва, Издательство „Индрик”, 2012, 935 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 25. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2013, s. 298‒306 [recenzja].

2012

Селимски Людвиг: На хората драг, на Бога угоден. 200 години от рождението на отец Едоардо от Торино. В-к „Истина – Veritas”, 2012, 3 (1460), с. 9.

2011

Mleczko Joanna: Słowo a obrzęd (na przykładzie bułgarskiego łazaruwane). W: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. Red. J. Rękas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 221‒236.

2010

Mleczko Joanna: Dziady wędrowne w słowiańskiej kulturze ludowej (К. Михайлова, Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните. София, „Издателско ателие Аб” 2006, 527 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 22. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2010, s. 246‒250 [recenzja].

2009

Mleczko Joanna: Kategorie semantyczne „tekstu” bułgarskiego obrzędu łazarskiego. Kod akcjonalny. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 217‒227.

Mleczko Joanna: Ludowa bajka magiczna (wyznaczniki gatunku). W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 193‒199.

2008

Mleczko Joanna: Katalogowanie słowiańskich pieśni obrzędowych (na przykładzie bułgarskich pieśni łazarskich). W: Z polskich studiów slawistycznych, seria XI, Literaturoznawstwo – Kulturologia – Folklorystyka. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Warszawa, Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2008, s. 27-36.

Mleczko Joanna: Kod personalny w bułgarskim łazaruwane. W: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 55‒61.

2006

Genew-Puhalewa Iliana: Przestrzeń amoralna? Bułgarski bazar, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, 2006, 2, s. 16‒20.

Mleczko Joanna: Miejsce rytualnego rekwizytu w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. В: Паисиеви четения. Литературознание, фолклор. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Т. 44. Кн. 1. Св. Б. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2006, с. 11‒21.

2005

Mleczko Joanna: Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 207‒220.

Mleczko Joanna: Semantyka czasu w obrzędzie łazarskim. В: Юбилеен славистичен сборник. Ред. М. Вълчанова, М. Кузмова, М. Михайлова. Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски” Университетско издателство, 2005, с. 907‒914.

2003

Mleczko Joanna: Kod werbalny w bułgarskim obrzędzie łazarskim. „Literatura Ludowa2003, nr 4-5, s. 41‒49.

1999

Mleczko Joanna: Typologia rosyjskich pieśni obrzędowych (Ю. Г. Круглов, Русские обрядовые песни. Москва, Издательство „Высша школа”, 1989, 321 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 11. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 249‒252 [recenzja].

1997/1998

Mleczko Joanna: Pogrzeb bułgarski na tle porównawczym (Х. Вакарелски, Български погребални обичаи. Сравнително изучаване. София, Издателство на БАН, 1990, 191 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 9/10. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1997/1998, s. 353‒356 [recenzja].

1996

Mleczko Joanna: О małych formach folkloru (С. М. Толстая, Т. М. Цивьян (ред.), Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. Москва, Издательство „Наука”, 1993, 132 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 8. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1996, s. 301‒304 [recenzja].

LITERATUROZNAWSTWO

2015

Gołek-Sepetliewa Dorota: Bułgarska proza emigracyjna lat 90. XX wieku – przykład Lubomira Kanowa. W: Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język. Red. B. Kodzis, M. Giej. Opole–Racibórz, Wydawnictwo UO , 2015, s. 205214.

Голек-Сепетлиева Дорота: Преподаване на драматургията на Станислав Стратиев в контекста на българо–полския интеркултурен диалог. W: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Europě. Red. P. Krejčí, E. Krejčová. Brno, Porta Balkanica, 2015, s. 6774.

2014

Gołek-Sepetliewa Dorota: Absurd, groteska i satyra – strategie dramaturgiczne w twórczości Stanisława Stratiewa. „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 2014, nr 3, s. 5260.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Metafora „rzucenia w zmierzch” w poezji Płamena Antowa. W: Zmierzch w literaturze i kulturze. Red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska. Bielsko-Biała, Wydawnictwo ATH, 2014, s. 3240.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Teatr absurdu jako źródło inspiracji w twórczości dramaturgicznej Stanisława Stratiewa. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 11, s. 8797.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Kilka uwag o dysydenctwie oraz literaturze antytotalitarnej w Bułgarii. „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6, s. 89100.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Doświadczenie pustki we współczesnym dramacie bułgarskim. W: Dramat i doświadczenie. Red. B. Popczyk-Szczęsna i M. Figzał. Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2014, s. 291302.

2012

Gołek-Sepetliewa Dorota: Procesy europeizacji kultury i literatury bułgarskiej w epoce modernizmu. „Pamiętnik Słowiański” 2012, z. 1-2, s. 59–76.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Rodzima przestrzeń małego miasta w twórczości bułgarskiego twórcy Stanisława Stratiewa. „Świat i Słowo” 2012, nr 2, s. 271–282.

2011

Gołek-Sepetliewa Dorota: Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa. Kraków, Wydawnictwo UŚ – Wydawnictwo Lexis, 2011, ss. 141.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Charakterystyka paradygmatu bułgarskiej poezji odrodzeniowej przykład twórczości Christo Botewa. „Pamiętnik Słowiański” 2011, z. 1, s. 83–106.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Wspólnotowe bycie razem – na przykładzie noweli Z dolnej części horyzontu Lubomira Kanowa. W: Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. M. Kopczyk. Bielsko-Biała, Wyd. Naukowe ATH, 2011, s. 221–230.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Emigracja jako przemiana – na podstawie twórczości prozatorskiej i eseistycznej Dimityra Boczewa. W: Idea przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji. Tom III. Red. M. Duś. Częstochowa, Wydawnictwo WSL, 2011, s. 111–120.

2008

Gołek-Sepetliewa Dorota: Ilija Paczew, Gatunek, kreacja, tożsamość. Poetyka powieści Iwana Wazowa „Pod jarzmem”. „Pamiętnik Słowiański” 2008, z. 1, s. 91–95. [recenzja]

2007

Gołek-Sepetliewa Dorota: Obrazy czasu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa. „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 2, s. 17–34.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. III: Podmiotowość, pod. red. Barbary Czapik-Lityńskiej. „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 1, s. 74-76. [recenzja]

2006

Gołek Dorota: Sposoby kreacji podmiotu lirycznego w poezji Konstantina Pawłowa. „Pamiętnik Słowiański” 2006, z. 2, s. 71–100.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. „Pamiętnik Słowiański” 2006, z. 1, s. 119–122. [recenzja]

 PRZEKŁADOZNAWSTWO

2015

Gołek-Sepetliewa Dorota: Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach. „Między Oryginałem a Przekładem”, nr 2 (28). Obcość kulturowa w przekładzie. Red. J. Brzozowski, A. Jastrzębska. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015, s. 107121.

2014

Gołek-Sepetliewa Dorota: Przekłady książkowe bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie w latach 2007–2013, „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T 5. Cz. 2. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 2738.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2013 roku. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 21.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007-2012. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 1326.

Gołek-Sepetliewa Dorota: „Postsciptum Polonistyczne” 2013, nr 2 (12): Polonistyka w Bułgarii—wczoraj i dziś. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 1. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 391–398.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Wspomnienie o prof. dr hab. Iskrze Likomanowej. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz.2. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 7–8.

2013

Mleczko Joanna: Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie „Synowej” Georgiego Karasławowa. W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 4. Cz. 1 Stereotypy w przekładzie artystycznym. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 61-71.

2012

Bahneva Kalina, Mleczko Joanna, Genew-Puhalewa Iliana: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990-2006. W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 1. Cz. 3 Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1999-2006). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 35-143

Genew-Puhalewa Iliana: Zachować styl Kazandzakisa w translacji: lingwistyczne spojrzenie na dwa przekłady powieści Καπετάν Μιχάλης. W: Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku. Red. M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki. Warszawa, Sub Lupa, 2012, s. 241‒253.

Gołek-Sepetliewa Dorota: Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990-2006. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 3. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 1132.

2011

Mleczko Joanna: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu „Indże” Jordana Jowkowa). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 53-60.

2009

Mleczko Joanna: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej „Trzej bracia i złote jabłko” (kod estetyczny). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T.1. Cz. 1 Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 58-68.

2008

Генев-Пухалева Илияна: Наблюдения върху два славянски превода на романа „Капитан Михалис“ на Никос Казандзакис. В: Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Научни трудове, т. 46, кн. 1, сб. Б. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2008, с. 390400.

2002

GenewPuhalewa Iliana: Turcyzmy w powieści Baj Ganiu Aleko Konstantinowa. Problemy polskiego przekładu. W: Warsztaty translatorskie, t. 2. Red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Scholz. Lublin – Ottawa, Towarzystwo Naukowe KUL, 2002, s. 53‒72.

Opracowały: Iliana Genew-Puhalewa, Dorota Gołek-Sepetliewa, Joanna Mleczko