informacje » MACEDONISTYKA » Artykuły i rozdziały w monografiach

Artykuły i rozdziały w monografiach

JĘZYKOZNAWSTWO

 2015

Błaszak Magdalena: Conditionalis w języku macedońskim, W:Tradycja i wyzwania, red. H. Mieczkowska, P. Fałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 69-74.

2014

Dembowska Zofia: Tworzenie nazw wykonawców czynności w języku macedońskim za pomocą sufiksów słowiańskiego pochodzenia W: Neue slawistische horizonte, tom 2, Gralis, Hamburg 2014.

Dembowska Zofia: Zapożyczenia w języku macedońskim W: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 3/2014, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, 2014, str. 101-106.

Dembowska Zofia: Создавање nomina agentis во полскиот и во македонскиот јазик W: XL Научна конференција на меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура: Лингвистика, Wyd. UKIM, Skopje, 2014.

Błaszak Magdalena: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.164.

2013

Dembowska Zofia: Postrzeganie płci w polskich i macedońskich związkach frazeologicznych W: Slavica Iuvenum, tom XIV, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava, 2013, s. 47-52.

Błaszak Magdalena, Sojda Sylwia: Nauczanie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych na filologii słowiańskiej W: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica Tom 14. red. L. Tanuševska, s.191-204, Skopje 2013.

2012

Błaszak Magdalena: Wpływ płci na wartościowanie w języku macedońskim, W: Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Katowice 2012, s. 13-24.

2011

Błaszak Magdalena: Realizacja kategorii świadka w różnych stylach języka macedońskiego, W: „Folia Philologica Macedono-Polonica”,  Skopje 2011, s. 543-555.

2009

Błaszak Magdalena: Nekrologi w kulturze polskiej i macedońskiej. W: Język-Styl-Gatunek. Katowickie spotkania doktorantów przy okrągłym stole. Red. M. Kita, Katowice 2009, s. 42-47.

Błaszak Magdalena: Realizacja kategorii świadka we współczesnym literackim języku macedońskim na przykładzie tekstów prasowych. W: Kategorie w języku, język w kategoriach. Red. M. Cichońska, Katowice 2009, s. 122-129.

2006

Staszewski Jerzy: Użycie strony biernej w języku polskim i macedońskim W: Folia Philologica Macedono-Polonica, red. G. Šoklarova-Ljorovska, M. Karanfilovski, tom 6, Skopje 2006, s. 69-75.

2001

Tokarz Emil: Mały słownik polsko-macedoński i macedońsko-polski. Wyd. Śląsk. Katowice 2001. s. 161 (współautor D. Stefanija).

1996

Staszewski Jerzy: Niektóre czasowniki fazowe i ich nominalne odpowiedniki w języku polskim i macedońskim. W: Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 4, Skopje, 1996, s. 97-103.

1993

Staszewski Jerzy: Niektóre typy nominalizacji w języku polskim, serbskochorwackim i macedońskim. W: Studia Linguistica Polono-Jugoslavistica, VII t., Kraków 1993, s. 127-132.

1981

Pianka Włodzimierz: Predikatno-argumentna i prostranstvena interpretacija na nekoi prefiksalni glagoli vo makedonskiot jazik. W: Makedonski jazik XXXIX, Skopje 1981, s. 585-590.

1975

Pianka Włodzimierz: Macedońskie imiona osobowe kotliny Azot, Warszawa 1975, s.202.

1973

Pianka Włodzimierz: Zmiany artykulacji samogłosek w sąsiedztwie spółgłosek półotwartych w języku macedońskim w porównaniu z językiem polskim. W: Studia Instytutu Filologii Słowiańskiej UW poświęcone VII Międzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie, Wydawnictwa

UW, Warszawa 1973, s. 135-155.

1971

Pianka Włodzimierz: Derywaty odtoponimiczne w basenie jezior Ochrydzkiego i Prespańskiego w Macedonii. W: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 10 (1971), s. 213-223.

1970

Pianka Włodzimierz: Toponomastikata na Ohridsko-Prespanskiot bazen, Institut za makedonski jazik. Posebni izdanija 7), Skopje 1970, s. 491.

Pianka Włodzimierz: Realizacja normy literackiej w zakresie słownictwa we współczesnym mówionym języku macedońskim. W: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 9 (1970), s. 251-269.

Pianka Włodzimierz: Badania toponomastyczne w Macedonii. W: Onomastica XV, 1-2 (1970), s. 377-388.

PRZEKŁADOZNAWSTWO

2014

Dembowska Zofia: Wybrane problemy przekładu macedońskich tekstów hip-hopowych. W: Slavica Iuvenum, tom XV, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2014, s. 80-87.

Błaszak Magdalena: Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Tom 5 cz. 2, red. Bożena Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 123-129.

Miodyński Lech: Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007-2013) – komentarz literaturoznawczy, „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012), red. B. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 115-122.

2013

Błaszak Magdalena: Przekłady Literatur Słowiańskich Tom 1 cz. 4 Bibliografia Przekładów Literatur Słowiańskich 1990-2006, red. Bożena Tokarz, s. 241-252, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

2012

Błaszak Magdalena, Sojda Sylwia: Kształcenie kompetencji translatorskiej na studiach słowacystycznych. W: Tłumaczenie Ustne – Teoria, Praktyka, Dydaktyka, nr 2: Stare problemy, nowe metody, Red. P. Janikowski, Częstochowa 2012, s. 263-276.

2011  

Miodyński Lech: Kulturowe matryce semantyczne – wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim. W: Przekłady Literatur Słowiańskich. T.2: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 25-36.

2009

Błaszak Magdalena: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej  W: Przekłady Literatur Słowiańskich, T.I. cz 1., red. B. Tokarz, Katowice 2009, s. 145-153.

KULTUROZNAWSTWO

2014

Miodyński Lech: „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 202-223 [Instytut Slawistyki PAN – Fundacja Slawistyczna].

2013

Miodyński Lech: Wyobrażenia miejsca w symbolice kolektywnej – konteksty metodologiczne, kulturowe i literackie, [w:] Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s.77-96.

2012

Miodyński Lech: Geometria nieobecności. Szlaki wykorzenienia w macedońskim krajobrazie kulturowym. W: Topografia tożsamości. T.1. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2012, s.113-126.

2011

Miodyński Lech: Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2887. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 376.

Miodyński Lech: Symboliczny korytarz międzystrefowy macedońskiej geosfery. W: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich. Red. A. Gawarecka, M. Balowski. Wydawnictwo „Pro”. Poznań 2011, s. 113-123.

2009

Miodyński Lech: Synkretyzm kodów kulturowych – węzeł gordyjski macedońskiej autoidentyfikacji. W: Kultury słowiańskie i polityka. „Prace Komisji Kultury Słowian” T. 7. Red. L. Suchanek. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2009, s.142-159.

Miodyński Lech: Literacka narodowość – dzieło żywiołu wyobraźni. W: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Red. V. Mojsova Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2009, s. 33-41.

2008

Miodyński Lech: Syndrom ginącej wsi a geokulturowa więź Macedończyków. W: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa. ISZiP – Wydział Polonistyki UW. Wydawnictwo Stanisław Fuksiewicz. Warszawa 2008, s.249-261.

Miodyński Lech: Synkretyczna substancja miejsca jako archimotyw macedońskiej kultury. W: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2008, s.53-69.

Miodyński Lech: Kompleks niestabilności i lokalna hermeneutyka w macedońskiej świadomości postkolonialnej. W: Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia – kultura – literatura – język – media. Red. M. Kawka, I. Stawowy – Kawka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s.89-97.

2007     

Miodyński Lech: Macedońska katachreza – nowy regionalny klucz identyfikacyjny.       „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”. Z. 4. Red. Z. Darasz. Wydawnictwo „Piktor”. Łódź 2007, s.19-30.

2006

Miodyński Lech: Geokulturnite prototipovi na identitetot vo nacionalnite literaturi. W: Folia Philologica Macedono – Polonica. T. 6. Red. M. Mirkulovska, L. Spasov. Univerzitet sv. Kiril i Metodij. Skopje 2006, s.48-57.

2005

Miodyński Lech: Literackie identyfikacje macedońskiej topografii kulturowej. W: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich . T.3 – Słowiańszczyzna Południowa. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2005, s. 45-57

Miodyński Lech: Podmiot na peryferiach. Literatura macedońska lat dziewięćdziesiątych wobec problemu marginalizacji kulturowej. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 3 – Podmiotowość. Red. B. Czapik – Lityńska. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 2005, s.172-197.

2004

Miodyński Lech: Integralizm i separatyzm w macedońskim procesie samostanowienia kulturalnego. W: Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny. Red. A. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2004, s.229-246.

2003

Miodyński Lech: (tłumaczenie na język angielski) Limits of Competence and Limits of Tolerance in Macedonian Studies. W: The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2003, s.79-95.

Miodyński Lech: Liga bałkańska – ligi bałkańskie: wspólnota i dezintegracja. W: Języki i tradycje Słowian. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Basajowi. Red. E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2095. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, s. 346-352.

2002

Miodyński Lech: Czynnik religijny w przekształcaniu macedońskiego stereotypu etnicznego. W: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian. „Prace Komisji Kultury Słowian ” T.2. Red. L. Suchanek. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2002, s.71-92.

Miodyński Lech: Granice kompetencji i granice tolerancji w badaniach macedonistycznych. W: Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2002, s. 75-89.

2000

Miodyński Lech: Identyfikacja kulturalno-językowa Macedończyków a kod społeczny środowiska wielonarodowego. W: Język a tożsamość narodowa. Slavica. Red. M. Bobrownicka. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków 2000, s. 195–208.

1998     

Miodyński Lech: Macedonia – słowiańska autarkia wobec dyktanda europejskiego pragmatyzmu. W: Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie. Red. M. Bobrownicka. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków 1998, s. 157–167.

1996

Miodyński Lech: Poststrukturalizmot – isleduvačkiot problem i metodološkata refleksija (perspektivata na Polska i na Makedonija). „Razgledi”. Skopje (1996 – tekst przeredagowany bez autoryzacji).

 

LITERATUROZNAWSTWO

2014  

Miodyński Lech: Umetničkata norma ili estetskiot pluralizam – dilemata na formiranjeto na makedonskiot literaturen život po 1945 godina, [w:]       XL Naučna konferencija na meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, red. R. Usikova i in., Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Skopje 2014, s. 353-362.

2013

Miodyński Lech: Literaturoznawstwo slawistyczne w Polsce od powojennego planu rozwojowego do międzyepoki transformacji, „Pamiętnik Słowiański” 2013, t. LXIII, z.1-2, s.21-40.

2012

Miodyński Lech: Bogomil G’uzel. Macedoński wirtuoz syntezy poetyckiej, “Colloquia Humanistica”. T.1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem, ed. M. Sujecka, M. Falski. Instytut Slawistyki PAN. Warszawa 2012, s.335-340.

2011

Miodyński Lech: Idiomatyka folklorystyczna w projekcie wyobraźni poezji macedońskiej. W: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. Red. J. Rękas. Poznań 2011. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2011, s. 113-122.

Miodyński Lech: Znacite na simboličnata topologija vo makedonskiot literaturen univerzum. “Spektar” (Institut za makedonska literatura. Skopje) 2011, nr 58, s.338-355

Miodyński Lech: Terminologia standardowa i specyficzna w narodowych historiach literatury. W: 50 godini na polonistikata vo Makedonija 1959-2009. “Folia Philologica Macedono-Polonica”. T.8. Red. M. Mirkulovska i in. Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij“. Skopje 2011, s. 111-122.

2009

Miodyński Lech: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Red. V. Mojsova Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2009, s. 500 [współredakcja]

2006

Miodyński Lech: Balkanskiot literaturen individualizam – od izolacija do participacija. W: Balkanskata slika na svetot, red. K. K’ulavkova, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje 2006, s.387-399.

Miodyński Lech: Tropy i inspiracje romantyczne w literaturach o odmiennych cyklach rozwojowych. W: Folia Philologica Macedono – Polonica. T. 7 – Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko – Macedońskiego. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2006, s.115-132.

 2005

Miodyński Lech: Determinanty współczesnej literatury w Macedonii – czasoprzestrzeń idealna i realna. W: Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka. Red. I.   Stawowy – Kawka . Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.143-153.

Miodyński Lech: Symbole miejsca w literaturze i kulturze macedońskiej. Opis projektu. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2321. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.158-170.

Miodyński Lech: Emancypacja różnicy. Współczesny pisarz macedoński wobec kryptonimów   rzeczywistości. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak – Mikołajczakowa, B. Zieliński. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2005, s.68-82.

2003

Miodyński Lech: Typowość i specyfika socrealizmu macedońskiego. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2003, s. 145-150.

Miodyński Lech: Kategorie poznawcze i ideologiczne – ruchome współrzędne literatur narodowych (przykład południowosłowiański). W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego nr 2047. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002, s. 121-128

Miodyński Lech: Prototypy nowego imaginarium literatur południowosłowiańskich. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2002, s. 41-55.

2001

Miodyński Lech: (tłumaczenie na język macedoński) Sovremenite makedonski poetski manifesti –  programski kategorii i pravila za razgovor. „Stremež” 2001, nr 1-2, s. 24-37.

2000

Miodyński Lech: Współczesne macedońskie manifesty poetyckie – kategorie programowe i formuły dyskursu. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 5. Red. J. Mindak, K. Wrocławski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 36–46.

Miodyński Lech: Argument nietypowości jako miara ewolucji kultury literackiej (przykład macedoński). W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1850. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 95–103.

1999

Miodyński Lech: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1768. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, s. 243.

Miodyński Lech: Priroda – intelekt – kultura. Prašanjata na poetskoto tvoreštvo na Bogomil G’uzel. Prev. T. Pejovik’. Makedonska kniga. Skopje 1999, s. 330.

Miodyński Lech: Poemat obrzędowy” Petre M. Andreevskiego. W: W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. E.Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr  1811.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, s.125-131.

1998

Miodyński Lech: Od adaptacijata do novata mitologizacija – funkciite na mediteranskata tradicija vo sovremenata makedonska poezija. W: Makedonskata literatura i kultura vo kontekstot na mediteranskata kulturna sfera. Red. M. G’určinov. Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Skopje 1998, s.413-425.

1996

Miodyński Lech: Polskiot i makedonskiot neoklasicizam kako poetska paradigma na kulturata. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T.4. Red. K. Solecka i Lj. Spasov. Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”. Skopje 1996, s. 163–173.

Miodyński Lech: (tłumaczenie na język angielski) Acceleration Versus Evolution – The New Radicalism of Macedonian Literature. W: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Red. D. Fokkema i H. Janaszek-Ivaničková. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1996, s. 197–208.

1995

Miodyński Lech: Przyspieszenie przeciw ewolucji – nowy radykalizm literatury macedońskiej. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Red. D. Fokkema i H. Janaszek-Ivaničková. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1995, s. 185–195.

1994

Czapik Barbara: Polski i macedoński „nadrealizm spontaniczny W: Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 3, red. B. Czapik i I. Opacki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1421, Katowice 1994, s. 33-42.

Miodyński Lech: Bogomil G´uzel: poetycki dialog z naturą i kulturą. Prace Naukowe Uniwersytetu  Śląskiego nr 1423. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s. 159.

Miodyński Lech: Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 3. Red. B. Czapik i I. Opacki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1421. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s. 43–56.

Miodyński Lech: Poezijata na Bogomil G´uzel. „Razgledi” R. 37: 1994, nr 1–2, s. 34–48.

1993

Miodyński Lech: Odwieczna wędrówka. Koncepcja przestrzeni oraz motyw podróży w twórczości eseistycznej i poetyckiej Bogomila G´uzela. W: Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Red. T. Poźniak, A. Wieczorek Wydawnictwo WSP. Opole 1993, s. 133–136.

1992

Miodyński Lech: Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach ze współczesnych literatur jugosłowiańskich). W: Kryzys tożsamości. Slavica. Red. B. Czapik. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1992, s. 15–29.

Miodyński Lech: Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. W: Rozpad mitu i języka? Red. B. Czapik i E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1324. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1992, s. 152–161.

1991

Miodyński Lech: Ujęcia czasu w poezji Bogomila G´uzela. „Pamiętnik Słowiański” T. 38/39: 1988/1989 (wyd. 1991), s. 237–262.

Miodyński Lech: ”Epskoto na glasanje” – pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Program i kontekst. W: Studia z języków i literatur narodów słowiańskich. Tendencje rozwojowe. Red. B. Czapik i E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1148. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1991, s. 163–176.

1987

Miodyński Lech: Budowanie świata – motyw nadrealistycznej kreacji w powojennej poezji macedońskiej i polskiej. W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-Ivaničková i E. Madany. Prace Slawistyczne Instytutu Słowianoznawstwa PAN nr 61. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 113–128.