informacje » Seminaria dyplomowe

Seminaria dyplomowe

W roku akademckim 2015/2016 prowadzone są następujące seminaria:

I stopień

prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska

Literatura chorwacka jako zwierciadło tożsamości

Główny temat seminarium dotyczy problematyki tożsamościowej obecnej w literaturze /kulturze chorwackiej. W kręgu zainteresowań pozostają problemy tożsamości indywidualnej (wraz z kategoriami nostalgii, melancholii i innymi emocjonalnie zabarwionymi stanami psychicznymi oraz poznawczymi) i zbiorowej, tożsamości kulturowej i narodowej. Z tego zakresu obowiązuje literatura źródłowa i przedmiotowa. Jej konteksty omawiano podczas slawistycznej konferencji poświęconej zagadnieniom tożsamości oraz na wykładach prowadzonych w ramach festiwalu „Dni kultury chorwackiej, macedońskiej, serbskiej i słoweńskiej”. Tematy prac licencjackich są uzgadniane z prowadzącym seminarium. Można wybierać zarówno literaturę starą, jak i współczesną oraz tradycje kulturowe.

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach

Seminarium licencjackie językoznawcze przygotowuje studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. Tematem wiodącym jest słowiańska leksykologia i leksykografia z elementami leksykologii: polska, chorwacka i słowacka. Studenci pogłębiają znajomość metodologii badań językoznawczych dotyczącej tej dziedziny językoznawstwa oraz zapoznają się z metodologią pracy naukowej na poziomie licencjackim. Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami tematu wiodącego realizowanego na seminarium, omawiają teksty z zakresu tematu seminarium. Ponadto skupiają się na wyborze tematów prac licencjackich, przygotowaniu konspektu pracy i bibliografii.

Zagadnienia szczegółowe:

  1. Procesy dynamizujące leksykę i leksykologię wybranych języków słowiańskich: neologizacja, ekonomizacja, terminologizacja, intelektualizacja oraz internacjonalizacja.
  2. Leksyka ekspresywna w leksykologii i leksykografii, w wybranych językach słowiańskich.

II stopień

dr Monika Gawlak

Polskie przekłady literatury słoweńskiej

W ramach tematu studenci piszą pracę dyplomową nt. wybranych przekładów literatury słoweńskiej w Polsce. W zależności od materiału analitycznego rozpatrują zagadnienia związane między innymi z rolą tłumacza jako pośrednika międzykulturowego, transferem elementów nacechowanych kulturowo, barierami kulturowymi w przekładzie, wolnością tłumacza, strategiami tłumaczy na poziomie tekstu czy ich makro wyborami i recepcją literatury słoweńskiej w Polsce.

dr hab. Leszek Małczak

Polska recepcja literatury i kultury serbskiej

W ramach seminarium studenci prowadzą badania poświęcone polskiej recepcji literatury i kultury serbskiej. Oprócz kontaktów literackich mogą zajmować się kontaktami w obszarze filmu, muzyki, teatru i sztuki. Prace będą składały się z części dokumentacyjnej oraz problemowej, w której zostaną opisane między innymi mechanizmy współpracy kulturalnej z zagranicą, instytucje odpowiedzialne za tę współpracę oraz recepcja wybranych dzieł.

dr Lucyna Spyrka

Kulturowe aspekty przekładu

Temat ten obejmuje bardzo różną problematykę, jako że przekład jest przeniesieniem wypowiedzi z jednej kultury do drugiej. Zagadnienia kultury występują w przekładzie każdego typu tekstów: od tekstów specjalistycznych po teksty artystyczne (w tym audiowizualne i w tzw. nowych mediach). Dlatego też seminarium będzie dotyczyć każdego z tych typów tekstów, przy czym zawsze będzie chodziło o przekład pisemny. Studenci będą mogli pisać o przekładach już istniejących lub też mogą uczynić podstawą pracy przekład własny.