informacje » Pracownicy » Mroczek Izabela

Mroczek Izabela

dr Izabela Mroczek
stanowisko: starszy wykładowca
zakład: Zakład Literatur Słowiańskich
e-mail: izabela.mroczek@us.edu.pl
gabinet: 3.12
PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

  1. Dom, ulica, miasto w poezji czeskiej Grupy 42. Wyd. Śląsk, Katowice – Warszawa 2005

Artykuły naukowe:

 1. Kilka uwag o twórczości Ivana Blatnego. W: Ponowoczesność a tożsamość. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Katowice – Ustroń, 20-22 listopada 1997. Red: Bożena Tokarz i Stanisław Piskor. Wydawnictwo OK. SPP, Katowice 1997, s. 212-219
 2. Kultura Łużyc z perspektywy czasopisma „Česko – lužický věstník”. W: W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich. Red. J. Zarek. Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 69-72
 3. Sacrum i desakralizacja świata przedstawionego w powieści Jurija Brězana „Krabat”. W: W kręgu Krabata. Szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich. Red. J. Zarek. Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 44-49
 4. Miasto w poezji Ivana Blatnego. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 284-289
 5. Gra w autobiografię w powieściach Danieli Hodrovej. „Pamiętnik Słowiański” LIV, 2003, s. 97 – 102
 6. Obraz miasta w twórczości czeskiego pokolenia wojennego na przykładzie poezji Grupy 42. „Pamiętnik Słowiański” LIII, 2003, s. 61-68
 7. Model wędrówki i wędrowcy w twórczości czeskiego pokolenia wojennego (na przykładzie poezji Grupy 42. W: “Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia”, nr 129 (2004), s. 5-14
 8. Nowy model przestrzeni intymnej: ulica jako przestrzeń autokreacji lirycznego „ja” (na przykładzie poezji Grupy 42). W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa jako tworzywo języka i literatury. Red. L. Miodyński. Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 110-121
 9. Blogi po czesku. W: Kultura popularna a przekład. Studia o przekładzie. Red. P. Fast. Wyd. Śląsk, Katowice 2005, s. 237-244
 10. Literatury słowiańskie na łamach „Krasnogrudy”. W: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Red. A. Zawiszewska, A. Borkowska. Łask – Szczecin – Toruń 2006, s. 131-138
 11. Multijęzykowe kolaże w późnej poezji Ivana Blatnego. W: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Red. M. Balowski i J. Svoboda. Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2008, s. 385-390
 12. Dva autoři literatury pro děti a mládež: český fenomén Jaroslav Foglar a polský fenomén Alfred Szklarski. W: K fenoménu Jaroslav Foglar. Red. R. Hamanová. Pámatník Národního Písemnictví, Praha 2008, s. 99-104
 13. Książka „na zamówienie” we współczesnym czeskim kontekście kulturowym i literackim. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz. Red. K. Chrobak, M. Filipek,  M. Jakubiec-Semkowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, A. Matusiak . „Acta Slavica Wratislaviensis CXLIX” Wrocław 2009, s. 325-332
 14. O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej na język polski (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej). „Przekłady literatur słowiańskich” Tom 1, część 1: Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz. Wyd. UŚ, Katowice 2009. s. 131-140
 15. O przekładach literatury czeskiej na język polski po 1989 roku. W: Podzwonne dla granic. Polsko – czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik. Wrocław 2009, s. 181-190
 16. W pułapce rzeczy i słów. O poezji Ivana Blatnego. W: Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich. Red. B. Stempczyńska, J. Tymieniecka-Suchanek. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, 229-238
 17. Topola i Stasiuka powroty „do siebie”. W: Topos „dům“ v české a polské literatuře / Topos dom w literaturze czeskiej i polskiej. Red. L. Martinek. Wyd. Slezská univerzita, Opava 2009, s.217-222
 18. O doświadczeniu przeprowadzki w czeskiej prozie ostatnich lat. W: Od banity do nomady. Red. J. Czaplińska, S. Giergiel. Opole 2010, s. 92-99
 19. Czeskie przekłady prozy polskiej ostatnich lat. W: Literatura polska w świecie. T III. Obecności. Red. R. Cudak. Katowice 2010, s. 180-188
 20. Zakázkové vydavatelské projekty v současném českém literárním kontextu. „Bohemica Olomucensia Symposiana“ 2010, nr 1, s. 292-296
 21. „Odhalování” polských a českých dějin v reportážních knihách  Mariusze Szczygła. „Bohemica Olomucensia Symposiana“ 2011, nr 1, s. 155-160
 22. Nocne metamorfozy w poezji czeskiej Grupy 42. W: Noc. Symbol-temat-metafora. Tom I „Wokół Straży nocnych Bonawentury”. Red. Ławski J. Korotkich K., Bajka M. Wyd. Uniwersytetu  Białostockiego 2011, s. 669-676
 23. Gottland” Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja. „Przekłady literatur słowiańskich.” Tom 2. cz. 1 Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red.  B. Tokarz. Wyd. UŚ Katowice 2011, s. 203-212.
 24. Michal Viewegh – przypadek autora „literatury środka”. W: „Literatura środka”. Kontekst słowiański. Red. B. Stempczyńska, L. Mięsowska. UŚ Katowice 2011, s. 167-174
 25. Proměny městského prostoru v díle Jana Balabána. W: Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Red. Malura J, Tomášek M.  Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2011, s. 154-165 [ISBN 978-80-7368-996-4]
 26. Zkoumání textu města v polském literárněvědném prostředí. W: Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Red. Komenda Petr, Malinová Lenka, Změlík Richard. Univerzita Palackého Olomouc 2012, s. 69-74 [ISBN 978-80-244-3023-2]
 27. O zkušenosti stěhování v české proze poslední doby. W:  Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Europy 2011. Red. Zemanová Z., Pořízková L. Olomouc 2012, s. 323-329 [ISBN 978-80-244-3032-4]
 28. Praga – Brno – Ostrawa: czeski trójkąt literacki („tekst miejski” w literaturze czeskiej ostatnich lat). W: Topografia tożsamości. Tom I. Red. B. Zieliński. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 87-98 [ISBN 978-83-232-2437-2]
 29. Kilka uwag o czeskim przekładzie „Pawia królowej” Doroty Masłowskiej. W: „Przekłady literatur słowiańskich.” Tom 3. Część 1: Bariery w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. UŚ Katowice 2012, s. 32-44 [ISSN1899-9417]

Bazy bibliograficzne:

 1. Bibliografia przekładów z literatury czeskiej na język polski w latach 1990 – 2006 [po korekcie autorskiej, oczekuje na publikację]
 2. Bibliografia przekładów z literatury polskiej na język czeski w latach 1990 – 2006 [po korekcie autorskiej, oczekuje na publikację]
 3. Bibliografia przekładów twórczości Jaroslava Haška na język polski (dla PNP – 2009)

Recenzje:

 1. Kdo má strach z obtížné lásky? – recenzja tomiku wierszy Ewy Sonnenberg Planeta.W: „Alternativa Nova” 1998, nr 9-10, r. IV, s. 418 – 420
 2. Vladimír Novotný Mezi moderností a postmoderností. Úvahy o typologii české polistopadové prózy z konce tisíciletí. Nakl. Cherm, Praha 2002. W: “Pamiętnik Słowiański“, 2005, s. 109-112
 3. Lubomír Machala Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy. Nakl. Brána, Praha 2001. W: „Pamiętnik Słowiański“, 2005, s. 105-108
 4. Anna Car O prozie Danieli Hodrovej. Wyd. UJ, Kraków 2003. W: „Pamiętnik Słowiański“, 2005, zeszyt 2, s. 103-107
 5. Martin Pilař Vrabec v hrsti aneb klíše v literatuře. “Pamiętnik Słowiański“, 2006, zeszyt 2, s. 117-122
 6. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Red. L. Dokoupil, M. Myška, J. Svoboda. Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Ostrava 2005. „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 2, s. 114-118
 7. Leszek Engelking Codzienność i mit. Poetyka, programy, historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej avangardy i postawangardy. UŁ, Łódź 2005 http://www.aluze.cz/2007_02/11_Recenze_Engelking.php

Tłumaczenia, przedmowy, posłowia:

 • ER(R)GO nr 30 (1/2015) – tłumaczenie artykułów:
  – Jakub Češka: Proliferacyjne efekty fikcji. Naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka
  – Jiří Koten, Początki monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej
  – Bohumil Fořt: Mukařovskiego pojęcie całości i części w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej
  – Lubomír Doležel: Jak dotrzeć do fikcyjnych światów
 • Petr Szczepanik: Piosenka jako przykład synergii między filmem, przemysłem płytowym a radiem w latach trzydziestych XX wieku. [tłumaczenie artykułu] W: Pogranicza audiowizualności. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2010, s. 187-208
 • J. Budíková, P. Krušinová, P. Kuncová: Czy twoje dziecko jest przygotowane do pierwszej klasy? Co przyszły pierwszoklasista powinien umieć i wiedzieć (tłumaczenie książki). Wyd. Helion, Gliwice 2005
 • Vít Kremlička, Tomáš Přidal, Božena Správcová (tłumaczenie wierszy) W: Antologia współczesnej poezji czeskiej ostatnich lat. Wyb. i red. D. Dobiáš. Wrocław 2005
 • V. Effenberger: Studium o filmie; Petr Král: Od obrazu do spojrzenia; V. Pešánek: Film. (tłumaczenie artykułów) W: Czeska myśl filmowa. Antologia. Wyb. i red. P. Szczepanik, A. Gwóźdź. Katowice 2005
 • E. Sonnenberg Inaczej, *** (Znów tak samo), *** (To dla ciebie) (przekłady na język czeski wierszy z tomu Planeta). „Alternativa Nova” 1998, nr 9-10, r. IV, s. 418 – 420
 • Milan Děžinský, Lubomír Martínek, J.H.Krochovský (tłumaczenia wierszy) W: „FA-Art. Kwartalnik Literacki” 1 – 2/1998, s. 162, 168-171
 • L. Machala  Průvodce po nových jménech české poezie a prózy (Przewodnik po nowych nazwiskach czeskiej literatury lat 90) (przekład Wstępu wspólnie z Dariuszem Tkaczewskim). „FA-Art. Kwartlanik Literacki” 1 – 2/1998, s. 174-185.
 • Opracowanie haseł biograficznych dla działu „Literatura czeska” Wielkiej Encyklopedii PWN (Konstantin Biebl, Bohuslav Balbín, Lev Blatný, Ivan Blatný, Otakar Přezina, Petr Bezruč, Karel Kryl). PWN, Warszawa 1998 r.
 • Współpraca naukowa i językowa przy publikacjach czeskojęzycznych: K.Mitnick: Umění klamu oraz D. Verton: Zpovědi mladých hackerů (Wyd. Helion, Gliwice 2004 r.)

 UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. Ponowoczesność a tożsamość. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Katowicach. Katowice – Ustroń 1997
 2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003
 3. Kultura popularna a przekład. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ i Komisja Przekładoznawcza Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Sucha Beskidzka 2004
 4. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2006
 5. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym / Český jazyk a literatura v českém kulturním kontextu. Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu oraz Slezská univerzita w Opawie. Racibórz 2007
 6. Topos „dům“ v české a polské literatuře. Slezská univerzita w Opavě. Opava 2007
 7. Fenomén Jaroslav Foglar. Pámatník Národního Pisemnictví. Praha 2007
 8. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądze. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2007
 9. Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Katowice 2008
 10. Podzwonne dla granic. Polsko – czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2008
 11. Mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróże. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Poznań 2008
 12. Česká kultura a umění ve 20. století. Umělecký experiment. Katedra Bohemistiky Olomouc 03.2009
 13. I Symposium Opoliensis. Od banity do nomady. IFP Opole 03.2009
 14. Literatura polska w świecie. Obecności. INoLP, SJiKP UŚ, Cieszyn 06.2009
 15. „Literatura środka”. Oblicza, dylematy, rozdroża literatur słowiańskich XX/XXI wieku. IFW UŚ Katowice 05.2010
 16. Česká kultura a umění ve 20. století. Mýtus – mystifikace – kontrafaktuální historie. Katedra Bohemistiky Olomouc 03.2010.
 17. Místo – prostor – krajina. Katedra Bohemistiky Olomouc 10.2010
 18. Umění a kultury střední Europy. Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Katedra Bohemistiky Olomouc 03.2011
 19. Sympozium: reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Město. Ostravská univerzita. 8-9.09.2011, Ostrava
 20. Klíč k češtině jako cizímu jazyku. Masarykova univerzita Brno, 9-10.09.2015

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWYCH

Literatury słowiańskie XX wieku – temat badawczy Zakładu Literatur Słowiańskich UŚ kierowany przez prof. zw. dr hab. B. Czapik-Lityńską.

Model(e) dwudziestowiecznych literatur zachodniosłowiańskich – temat badawczy Zakładu Literatur Słowiańskich UŚ kierowany przez dra hab. Józefa Zarka.

Grant  KBN nr 115/E-343/SPB/MSN/H-01/DZ 195/2003-2005 „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy” (2003-2005): sekretarz konferencji międzynarodowej „Problematyka podmiotowości jednostek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowian”.

Bibliografia przekładów literatur słowiańskich w latach 1990 – 2006 – projekt Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (2007-2012).

CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech ( 2013-2015): Lifelong Learning Programme 2007 – 2013;  LEONARDO DA VINCI  Multilateral projects/Transfer of Innovation (nr projektu CZ/13/LLP-LdV/TOI/134012).

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE ZDOBYTE W KRAJU I ZA GRANICĄ

 Miesięczny staż badawczy w Instytucie Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (01.-31.05.1998)

Staż dydaktyczny w ramach programu LLP/Erasmus, Univerzita Palackého v Olomouci (16.03-20.03.2009)

Miesięczny staż badawczy w Instytucie Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (01.08-30.08.2009)

Ministerialny staż naukowy w Katedrze Bohemistyki Univerzita Palackého v Olomouci (01.10.- 30.10.2009)

NAGRODY JM REKTORA UŚ

Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową  – 2006r.

Nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną – 2005r.

Nagroda indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną – 2012r.

PEŁNIONE FUNKCJE I STANOWISKA

 1. Koordynator USOS w Instytucie Filologii Słowiańskiej 2003r.- 2014r.
 2. Członek zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej 10.2011r.- 01.2014r.
 3. Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej ds. Kształcenia 09.2012r. – 01.2014r
 4. Kierownik Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w UŚ oraz członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w UŚ: 10.2012r. – 01.2014r.
 5. Administrator strony internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Nowin Slavia 10.2012r. – 01.2014r.
 6. Członek Uczelnianego Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w UŚ 02.2013r. – nadal
 7. Kierownik kursów doszkalających w IFS (2011r.-2015r.)
 8. Koordynator centrum egzaminacyjnego w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego w UŚ od 2013 r. – nadal
 9. Koordynator współpracy IFS z PricewaterhouseCoopers od 11.2014r. – nadal

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w latach 2002-2015:

   1. Praktyczna nauka języka czeskiego jako I języka kierunkowego (SSI) – komponenty: rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne
   2. Praktyczna nauka języka czeskiego jako I języka kierunkowego (SSII) – komponenty: rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne
   3. Praktyczna nauka języka czeskiego jako II języka kierunkowego (SSI) – komponenty: rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne
   4. Praktyczna nauka języka czeskiego jako II języka kierunkowego (SSII) – komponenty: rozumienie i interpretacja tekstu mówionego i pisanego, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne
   5. Wprowadzenie do literatury czeskiej (ćwiczenia)
   6. Historia literatury czeskiej (wykład, ćwiczenia)
   7. Historia literatur słowiańskich (zachodnich i południowych) (konwersatorium)
   8. Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)
   9. Analiza przekładu (ćwiczenia)
   10. Cywilizacja i kultura Czech (ćwiczenia)
   11. Kultura Słowian (zachodnich i południowych) (ćwiczenia)
   12. Seminarium licencjackie (literaturoznawcze)
   13. 13. Analiza przekładu specjalistycznego – ekonomicznego, prawnego i prawniczego (ćwiczenia)
   14. Przekład specjalistyczny – ekonomiczny, prawny i prawniczy (ćwiczenia)
   15. Analiza przekładu specjalistycznego – użytkowego i technicznego (ćwiczenia)
   16. Przekład specjalistyczny – użytkowy i techniczny (ćwiczenia)
   17. Lektorat języka czeskiego dla studentów filologii angielskiej i germańskiej (ćwiczenia)

Projekty dydaktyczne:

   1. Udział w pracach wdrożeniowych Krajowych Ram Kwalifikacji do programów obowiązujących w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ
   2. Udział w pracach nad doskonaleniem programów kształcenia według Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ
   3. Organizacja centrum egzaminacyjnego w zakresie certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego w UŚ
   4. Koordynowanie współpracy dydaktycznej Instytutu z firmą PricewaterhouseCoopers