informacje » Pracownicy » Mleczko Joanna

Mleczko Joanna

dr Joanna Mleczko
stanowisko: starszy wykładowca
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: asiam23@op.pl
gabinet: 3.12
dyżur: urlop

Publikacje:

Monografie naukowe (autorskie):

Bułgarskie pieśni łazarskie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, ISBN 978-83-226-1620-8, 144 s.

Rozwiń

Artykuły naukowe:

 1. Mleczko Joanna: Kod werbalny w bułgarskim obrzędzie łazarskim. „Literatura Ludowa2003, nr 4-5, s. 41-49.
 2. Mleczko Joanna: Семантичини успоредици на лексиката за вкус в българския и полския език. В: Трапезата в културата на българи и сърби. Ред. М. Илиева. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 147-152 (współautor: M. Mostowska).
 3. Mleczko Joanna: Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczykowa, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005, s. 399-414.
 4. Mleczko Joanna: Przestrzeń w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. L. Miodyński. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 207-220.
 5. Mleczko Joanna: Semantyka czasu w obrzędzie łazarskim. В: Юбилеен славистичен сборник. Ред. М. Вълчанова, М. Кузмова, М. Михайлова. Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски” Университетско издателство, 2005, с. 907-914
 6. Mleczko Joanna: Miejsce rytualnego rekwizytu w bułgarskim obrzędzie łazaruwane. В: Паисиеви четения. Литературознание, фолклор. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Т. 44. Кн. 1. Св. Б. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2006, с. 11-21.
 7. Mleczko Joanna: Nazwy osób w przekładzie Ewangelii Neofita Rylskiego. W: Z badań nad językiem i kulturą Słowian. Red. P. Sotirov, P. Złotkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 211-224.
 8. Mleczko Joanna: Katalogowanie słowiańskich pieśni obrzędowych (na przykładzie bułgarskich pieśni łazarskich). W: Z polskich studiów slawistycznych, seria XI, Literaturoznawstwo – Kulturologia – Folklorystyka. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Warszawa, Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2008, s. 27-36.
 9. Mleczko Joanna: Kod personalny w bułgarskim łazaruwane. W: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 55-61.
 10. Mleczko Joanna: Kategorie semantyczne „tekstu” bułgarskiego obrzędu łazarskiego. Kod akcjonalny. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 217-227.
 11. Mleczko Joanna: Ludowa bajka magiczna (wyznaczniki gatunku). W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, 2009, s. 193-199.
 12. Mleczko Joanna: Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej „Trzej bracia i złote jabłko” (kod estetyczny). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T.1. Cz. 1 Wybory translatorskie 1990-2006. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 58-68.
 13. Mleczko Joanna: Sufiksy ze spółgłoską -s- w języku bułgarskim i serbskim. W: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. P. Sotirov, Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2009, s. 165-177 [współautor: B. Popiołek].
 14. Mleczko Joanna: Българските глаголи с представка за- и техните полски съответствия. В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международната научна конференция 14-15 ноември 2008. Ред. И. Харалампиев. Велико Търново, Издателство „Фабер”, 2010, с. 435-445.
 15. Mleczko Joanna: Nazwy własne w polskich i bułgarskich przekładach ewangelii. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. T. Рeд. Л. Селимски, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, s. 88-98.
 16. Mleczko Joanna: Granice egzotyzacji (na przykładzie polskiego przekładu „Indże” Jordana Jowkowa). W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 53-60.
 17. Mleczko Joanna: Internacjonalizmy we współczesnym języku polskim i bułgarskim. W: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. V /2009/ i VI /2010/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2011, s. 140-158.
 18. Mleczko Joanna: Status elementów składowych niektórych internacjonalizmów w języku polskim i bułgarskim. W: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. V /2009/ i VI /2010/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2011, s. 173-183.
 19. Mleczko Joanna: Słowo a obrzęd (na przykładzie bułgarskiego łazaruwane). W: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. Red. J. Rękas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 221-236.
 20. Mleczko Joanna: Bułgarskie frazeologizmy emocjonalne z głównym komponentem serce, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 2012, nr 2, s. 63-71.
 21. Mleczko Joanna: Nazwy własne w pieśniach obrzędowych. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Актуални пронлеми на ономастика. Ред. М. Ангелова-Атанасова. Т. 12. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 379-393.
 22. Mleczko Joanna: Bułgarskie frazeologizmy z głównym komponentem somatyzmem wyrażające gniew. В: Паисиеви четения. Езикознание. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Т. 50. Кн. 1. Сб. Б. Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2013, с. 356-368.
 23. Mleczko Joanna: Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie „Synowej” Georgiego Karasławowa. W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 4. Cz. 1 Stereotypy w przekładzie artystycznym. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 61-71.
 24. Mleczko Joanna: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim. В: Проблеми на устна комуникация. Кн. 2. Ред. М. Илиева, A. Петканова, В, Маринов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 274-294.
 25. Mleczko Joanna: Zaloty w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym. „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie. Problemy języka i kultury Słowian południowych”, nr 3, 2014, s. 67-74.
 26. Mleczko Joanna: Bułgarskie pieśni łazarskie a polskie konopielki. W: Lubelska pieśń ludowa. Red. J. Bartmiński, B. Maksymiuk. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 253-269.
 27. Mleczko Joanna: Opozycja stare młode, stare nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z babą martą. W: Балканскиjот фолклор како интеркултурен код II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II. Ред. V. Petreska, J. Rękas. Скопjе, Европа 92 – Кочани, с.191-203.
 28. Mleczko Joanna: Swaty w bułgarskiej i polskiej obrzędowości weselnej. В: Диалогични пространства. Ред. Ц. Иванова. Велико Търново, Издателство „Фебер”, 2016 [w druku].

Recenzje:

 1. Mleczko Joanna: О małych formach folkloru (С. М. Толстая, Т. М. Цивьян (ред.), Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. Москва, Издательство „Наука”, 1993, 132 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 8. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1996, s. 301-304.
 2. Mleczko Joanna: Pogrzeb bułgarski na tle porównawczym (Х. Вакарелски, Български погребални обичаи. Сравнително изучаване. София, Издателство на БАН, 1990, 191 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 9/10. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1997/1998, s. 353-356.
 3. Mleczko Joanna: Typologia rosyjskich pieśni obrzędowych (Ю. Г. Круглов, Русские обрядовые песни. Москва, Издательство „Высша школа”, 1989, 321 с.). W: „Etnolingwistyka”. T. 11. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 249-252.
 4. Mleczko Joanna: Dziady wędrowne w słowiańskiej kulturze ludowej (К. Михайлова, Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на славяните. София, „Издателско ателие Аб” 2006, 527 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 22. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2010, s. 246-250.
 5. Mleczko Joanna: Monografia słowiańskiego wesela (А. В. Гура, Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. Москва, Издательство „Индрик”, 2012, 935 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 25. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2013, s. 298-306.
 6. Mleczko Joanna: Językowy obraz świata Bułgara (Марияна Витанова, Човек и свят. Лингвокултурологични проучвания. София, Издателство „Нул-Коренин”, 2012, 207 с.). W: „Etnolingwistyka. Problemy kultury i języka”. T. 26. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2014, s. 179-182.

Bibliografia:

 1. Mleczko Joanna: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990-2006. W: „Przekłady literatur słowiańskich”. T. 1. Cz. 3 Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1999-2006). Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 35-143 (współautorzy: K. Bahneva, I. Genev-Puhaleva).

Konferencje:

Nazwa konferencji: X Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie

Miejsce i czas: Obrzycko k. Poznania, 25-26 maja 2004 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Referat: Z rozwoju słowotwórstwa nazw osób w bułgarskim języku literackim

Nazwa konferencji: Международна славистична конференция „10 години Славянска филология в Югозападния университет „Неофит Рилски” 1994-2004″

Miejsce i czas: Błagoewgrad, Bułgaria 3-5 grudnia 2004 r.

Organizator: Югозападен университет „Неофит Рилски”, Филологически факултет

Referat: Semantyka czasu w obrzędzie łazarskim

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cyryl i Metody w języku, literaturze i kulturze Słowian”

Miejsce i czas: Grabanów k. Białej Podlaskiej, 12 maja 2005 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Nazwy osób w przekładzie Ewangelii Neofita Rylskiego

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kategorie gramatyczne a kategorie semantyczne i pragmatyczne w językach słowiańskich”

Miejsce i czas: Katowice, 21-22 września 2006 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ

Referat: Kategorie semantyczne „tekstu” bułgarskiego obrzędu łazarskiego (kod akcjonalny)

Nazwa konferencji: XI българо-полски колоквиум

Miejsce i czas: Płowdiw, Bułgaria, 12-14 listopada 2006 r.

Organizator: Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Referat: Miejsce rytualnego rekwizytu w bułgarskim obrzędzie łazaruwane

Nazwa konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 11-12 maja 2007 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Urząd Miasta Biała Podlaska, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Sufiksy ze spółgłoską -s- w języku bułgarskim i serbskim [współautor: B. Popiołek]

Nazwa konferencji: Международна научна конференция „Проблеми на балканското и славянското езикознание”

Miejsce i czas: Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 14-15 listopada 2008 r.

Organizator: Филологически факултет, Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Referat: Българските глаголи с представка за- и техните полски съответствия

Nazwa konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 15-16 maja 2008 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Urząd Miasta Biała Podlaska, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Bułgarska ludowa bajka magiczna wyznaczniki gatunku

Nazwa konferencji: XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów

Miejsce i czas: Ochryda, Macedonia, 10-16 września 2008 r.

Organizator: Międzynarodowy Komitet Slawistów

Referat: Katalogowanie słowiańskich pieśni obrzędowych (na przykładzie bułgarskich pieśni łazarskich)

Nazwa konferencji: I Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bałkański folklor jako kod interkulturowy”

Miejsce i czas: Obrzycko, 12-13 maja 2009 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Referat: Słowo a obrzęd (na przykładzie bułgarskiego łazaruwane)

Nazwa konferencji: XXXIX Konferencja Podlaska „Dni Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 21-22 maja 2009 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Urząd Miasta Biała Podlaska, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Internacjonalizmy we współczesnym języku polskim i bułgarskim (złożenia)

Nazwa konferencji: Международна научна конференция „Славянска и балканска ономастика” посветена на 70-годишнината на проф. дфн Людвиг Селимски

Miejsce i czas: Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 25-26 wrzesień 2009 r.

Organizator: Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”, Катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”

Referat: Nazwy własne w polskim i bułgarskim przekładzie Ewangelii

Nazwa konferencji: XLII Konferencja Podlaska „Dni Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 13-14 maja 2010 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Urząd Miasta Biała Podlaska, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Status elementów składowych niektórych internacjonalizmów w języku polskim i bułgarskim

Nazwa konferencji: XLII Konferencja Podlaska „Dni Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 12-13 maja 2011 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Urząd Miasta Biała Podlaska, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Bułgarskie i serbskie frazeologizmy wyrażające uczucia i emocje (współautor: Barbara Popiołek)

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym”

Miejsce i czas: Lublin, 27-29 czerwca 2011 r.

Organizator: Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego UMCS, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Referat: Bułgarskie pieśni łazarskie a lubelskie konopielki

Nazwa konferencji: IX Международна научна конференция „Проблеми на устна комуникация

Miejsce i czas: Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 28-29 październik 2011 r.

Organizator: Филологически факултет, Катедра по съвременен български език, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Referat: Wybrane formy honoryfikatywne w języku polskim i bułgarskim

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bałkański folklor jako kod interkulturowy II”

Miejsce i czas: Poznań, 26-30 marca 2012 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Folkloru „Marko Cepenkov” w Skopje, balkanistyka.org

Referat: Opozycja stare młode, stare nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z babą martą

Nazwa konferencji: XLV Konferencja Podlaska „Dni Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej”

Miejsce i czas: Biała Podlaska, 10-11 maja 2012 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Ordynariusz Prawosławnej diecezji Lubusko-Chełmskiej Arcybiskup Abel, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej

Referat: Semantyczne paralele między bułgarską i serbską frazeologią somatyczną [współautor: B. Popiołek]

Nazwa konferencji: Международна юбилейна научна конференция 250 години „История славянобългарска”

Miejsce i czas: Płowdiw, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.

Organizator: Филологически университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Referat: Bułgarskie frazeologizmy z głównym komponentem somatyzmem wyrażające gniew

Nazwa konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej”

Miejsce i czas: Biała Podlaska 10-11 maja 2013 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS, Kolegium Licencjackie UMCS w Białej Podlaskiej

Referat: Zaloty w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym

Nazwa konferencji: Трети международен конгрес по българистика

Miejsce i czas: Sofia, Bułgaria, 23-26 maja 2013 r.

Organizator: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

Referat: Мимически и свързани с жестове български фразеологизми, изразяващи чувства и емоционални реакции

Nazwa konferencji: Юбилейна международна конференция „Диалогични пространства” посветена на 40 годишнината на Лектората по полски език и култура, на 20 годишнината на специалността Славянска филология и на Полонистиката като славистична специалност във ВТУ

Miejsce i czas: Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 13-14 maja 2014 r.

Organizator: Филологически факултет, Катедра Славистика, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Referat: Swaty w bułgarskiej i polskiej obrzędowości weselnej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Małe przyjemności – katalog słowiański”

Miejsce i czas: Kraków, 22-24 października 2015 r.

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Referat: Opozycja słodki kwaśny w tradycyjnym bułgarskim obrzędzie weselnym

Wykłady:

Maj 2007 r. (staż dydaktyczny w ramach programu UE Socrates/Erasmus): Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Филологически факултет, Катедра „Славистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; wykłady poświęcone polskim i bułgarskim obrzędom cyklu dorocznego.

15.05. – 27.05. 2010 r. (staż dydaktyczny w ramach programu UE Erasmus): Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Филологически факултет, Катедра „Славистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; wykłady poświęcone polszczyźnie potocznej w przekładzie audiowizualnym.

26.09. – 07.10. 2011 r. (staż dydaktyczny w ramach programu UE Erasmus): Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Филологически факултет, Катедра „Славистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; wykłady poświęcone polszczyźnie potocznej (użycie wulgaryzmów) oraz literackiej (formuły grzecznościowe).

30.04. – 11.05. 2012 r. (staż dydaktyczny w ramach programu UE Erasmus): Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Филологически факултет, Катедра „Славистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; wykłady poświęcone polskiej obrzędowości wiosennej.

12.05. – 20.05. 2014 r. (staż dydaktyczny w ramach programu UE Erasmus): Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, Филологически факултет, Катедра „Славистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; wykłady poświęcone polskim i bułgarskim obrzędom cyklu rodzinnego w ujęciu konfrontatywnym.

Seminaria i szkolenia:

Dwutygodniowy staż na Uniwersytecie Sofijskim (stypendium MENiS), kwiecień 2004 r.

10-dniowy staż na Uniwersytecie Sofijskim (w ramach programu UE CEEPUS), czerwiec 2005 r.

Miesięczny staż na Uniwersytecie Sofijskim (stypendium MENiS), październik – listopad 2006 r.

Tygodniowy staż szkoleniowy, obejmujący udział w wykładach i seminariach poświęconych bułgarskiemu folklorowi i bułgarskiej etnografii na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie (w ramach programu UE Erasmus), maj 2012 r.

Działalność popularyzatorska i kulturalna:

Luty – kwiecień 2006 r.: poprowadzenie 30-godzinnego kursu języka bułgarskiego i kultury bułgarskiej z uczniami II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, którzy w ramach programu Socrates Comenius nawiązali współpracę z uczniami szkoły średniej w Widyniu (w październiku licealiści gościli w IFS, przedstawiając wystawiony w języku angielskim spektakl „Sumatoha” (na podstawie sztuki       J. Radiczkowa), będący elementem projektu realizowanego w ramach programu unijnego).

Marzec – maj 2012 r: poprowadzenie zajęć (kulturowych i językowych) z uczniami II LO im.                 S. Staszica w Tarnowskich Górach, przygotowującymi (wraz ze swoimi rówieśnikami z Widynia) w ramach programu Socrates Comenius, projekt ekologiczny „Świadomość ekologiczna podstawą czystej i zielonej Europy”.

Wrzesień 2015 r.: przeprowadzenie warsztatów promujących język oraz kulturę bułgarską w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

01.10.2001 r. 30.09.2002 r.: asystent w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

01.10. 2002 r. 30.09.2015: adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

01.10.2015 r. nadal: lektor języka polskiego i kultury polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu im P. Chilendarskiego w Płowdiwie, Bułgaria

Wyróżnienia i nagrody:

2008 roknagroda indywidualna III stopnia JM Rektora za działalność naukowo-badawczą