informacje » Pracownicy » Bońkowski Robert

Bońkowski Robert

dr hab. Robert Bońkowski
stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: robert_bon@o2.pl
gabinet: 4.17
dyżur:

Publikacje:

Monografie:

1/ Chorwackie słownictwo sportowe, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, ss. 161.

2/ Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351

Rozwiń

Artykuły (opublikowane):

1/ Próby różnicowania języka „serbsko-chorwackiego” na przykładzie języka Bośniaków, [w:] Język wobec przemian kultury, red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 61-67.

2/ Śląska slawistyka (współautor D. Markiewicz), [w:] Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t. I Ze świadomości utopijnej refleksji językowej, red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997, s. 22-42.

3/ Słowiański astronomiczno-matematyczny podział doby, [w:] W kręgu kultury Słowian, red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 193-198.

4/ Chorwackie złożenia rzeczownikowe (na przykładzie terminologii sportowej), [w:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Michałowi Blicharskiemu, red. H. Fontański, E. Straś, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 89-95.

5/ Standard serbski w końcu XX wieku, [w:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język – tradycja – kultura), red. E. Tokarz, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2001, s. 179-183.

6/ Słowiańskie nazwy dni tygodnia, [w:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce, red. B. Tokarz, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002, s. 247-254.

7/ Rodzaje i funkcje zestawień we współczesnej chorwackiej leksyce sportowej, [w:] Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, red. J. Zarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 494-503.

8/ Sposoby angielskich adaptacji morfologicznych w standardzie chorwackim, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 305-318.

9/ Łacińskie nazwy miesięcy i ich miejsce dzisiejszej słowiańszczyźnie, [w:] Śląskie studia lingwistyczne, red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 345-350.

10/ Złożenia imienne o odcieniu sportowym w języku chorwackim, [w:] Języki i tradycje Słowian, red. E. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 68-76.

11/ Uzajamni uticaj terminologije i opšte leksike u srpskom jeziku (na primeru jezika sporta), [w:] Funkcionalno raslojavanje srpskog standardnog jezika. Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd 11-15. 9. 2002, Međunarodni slavistički centar, Beograd 2004, s. 245-253.

12/ Crnogorski refleksi u Poljskoj, [w:] Norma i kodifikacija crnogorskog jezika, red. V. Nikčević, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, Cetinje 2005, s. 99-106.

13/ Prefiksacja czasowników chorwackich o znaczeniu przestrzennym, [w:] Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 272-279.

14/ Chorwackie perfektywizowane czasowniki pochodzenia angielskiego, [w:] Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 319-326.

15/ Słowianie południowi i ich języki po rozpadzie Jugosławii, [w:] Jaka Europa? „Świat i słowo: filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia”, nr 2 (5)/2005, red. A. Będkowska-Kopczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna – Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 199-218.

16/ Słowiański naturalny podział doby, [w:] Językowy Świat Słowian. Prace dedykowane Panu Profesorowi Dragiemu Stefaniji „Rozprawy Naukowe Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH” nr 1, red. E. Tokarz, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006, s. 67-73.

17/ Czarnogórcy i ich język, [w:] „Naučni trudove” t. 44, knjiga 1, zbornik A, Paisijevi četenija, Ezikoznanije, Plovdivski Universitet „Paisij Hilendarskij”, Plovdiv 2006, s. 349-357.

18/ Pismo Chorwatów – historia i współczesność, [w:] Świat techniki i humanistyki. Prace dedykowane Panu Profesorowi dr. hab. inż. Markowi Trombskiemu, Rozprawy Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej” nr 1, red. E. Tokarz, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 115-119.

19/ Zapożyczenia niemieckie w języku chorwackim, [w:] Nasza środkowoeuropejska „ars combinatoria”, red. nauk. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 477-488.

20/ Najnowsze zmiany w języku chorwackim, [w:] Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości, red. P. Żurek, Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 357-363.

21/ Cechy języka Czarnogórców w oficjalnym organie prasowym Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej „Lučindan” (wybrane zagadnienia), [w:] Besedje slovenskega jezika Zora 50, uredil Marko Jesenšek, Slavistično društvo, Maribor 2007, s. 386-392.

22/ Pismo Czarnogórców – historia i współczesność, [w:] „Lingua Montenegrina. Časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja” br. 1, glavni i odgovorni urednik A. Čigrić, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević, Cetinje 2008, s. 191-200.

23/ Czarnogórska Cerkiew Prawosławna a kwestie językowe, [w:] Religijna mozaika Bałkanów, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2008, s. 238-244.

24/ Nastava srpskog i hrvatskog jezika na poljskim univerzitetima na kraju XX i početku XXI veka (srbistika u odnosu na kroatistiku na Šleskom univerzitetu, [w:] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika. Oblici i modeli, red. N. Potkonjak, K. Špijunović, M. Kundačina i inni, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2008, s. 275-286.

25/ Jezikoslovna istraživanja Vojislava P. Nikčevića i njihova recepcija u Poljskoj, [w:] „Lingua Montenegrina. Časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja” br. 3, glavni i odgovorni urednik A. Čigrić, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević, Cetinje 2009, s. 33-46.

26/ Ciljevi i zadaci nastave studijskog predmeta opisna gramatika srpskog jezika na poljskim univerzitetima, [w:] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, red. N. Potkonjak, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2009, s. 359-366.

27/ Alfabet / pismo w Bośni i Hercegowinie, [w:] Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian, red. P. Sotirov, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, Biała-Podlaska 2009, s. 102-110.

28/ Była Jugosławia wobec Unii Europejskiej – języki, tradycje, kultura (na przykładzie większościowych wspólnot katolickich), [w:] Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian, red. P. Sotirov, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, Biała-Podlaska 2009, s. 163-174.

29/ Alfabety Serbów, [w:] „Nasleđe (časopis za književnost, jezik, kulturu i umetnost)”, godina VI, br. 14, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac 2009, str. 99-105.

30/ Oficjalna nazwa jednego z trzech urzędowych języków w Bośni i Hercegowinie – konflikt nazwotwórczy, [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, Uniwersytet Śląski – Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2010, s. 166-175.

31/ Nowe zasady pisowni w języku czarnogórskim – kompromis multietnicznej Czarnogóry, [w:] Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne, red. M. Michalska-Suchanek, Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Seria Filologia. Tom 1, Gliwice 2010, s. 187- 195.

32/ „Deklaracja o nazwie i sytuacji chorwackiego języka literackiego” z 1967 roku (jeszcze o okolicznościach powstania i następstwach, [w:] Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura, red. L. Małczak, P. Pycia, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, s. 83-93.

33/ Nazwy pierwszego miesiąca roku o źródłosłowie prasłowiańskim we współczesnych językach słowiańskich, [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy. Tom 1, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 413-420.

34/ Rodzime nazwy drugiego miesiąca roku w dzisiejszych językach słowiańskich, [w:] W kręgu literatury i języka. Analizy i interpretacje, red. M. Michalska-Suchanek, Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Seria Filologia. Tom 2, Gliwice 2011, s. 187- 192.

35/ Ciljevi i metode nastave srpskog jezika u Poljskoj, [w:] Nastava i učenje. Ciljevi-standardi-ishodi, Univerzitet u Kragujevcu, Uciteljski fakultet u Užicu, Užice 2012, s. 425-432 (współautor: Magdalena Baer).

36/ Sytuacja kryzysowa na przykładzie konfliktu w Kosowie, [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III, red. J. Stawnicka, Uniwersytet Śląski – Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2012, s. 362-370.

37/ Język czarnogórski – początki standaryzacji, [w:] W kręgu literatury i języka. Tom III, red. M. Michalska-Suchanek, Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2012, s. 232-241.

38/ Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych a jej ustawowe zabezpieczenia w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze i Serbii, [w:] Topografia tożsamości. Tom 2, red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 237-250.

39/ Nastava studijskog predmeta Istorija srpskoga jezika u Poljskoj: kvalitet obrazovnog   rada i konačni rezultati, [w:] Nastava i učenje. Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa, red. R. Nikolić, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2013, s. 341-347.

40/ Etapy standaryzacji języka bośniackiego, [w:] „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, nr 2/2013, red. K. Rikev, P. Złotkowski, L. Frolak, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2013, s. 34-44

41/ Diplomski seminar na srpskoj filologiji Šleskog univerziteta u Katovicama – savremeni pristup i perspektive uspešne finalizacije rada, [w:] Nastava i učenje – savremeni pristup i perspektive, red. R. Nikolić, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2014, s. 431-440.

42/ Percepcija bosanskog jezika u Poljskoj, [w:] Sarajevski filološki susreti II. Zbornik knjiga (knjiga I), red. I. Palić, M. Drkić, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014, s. 242-251.

43/ Hungaryzmy w żargonie serbskim, [w:] W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Emila Tokarza, red. M. Warchał, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 101-107.

44/ Serbskie kolokwializmy pochodzenia tureckiego i japońskiego jako przykłady dwóch różnorodnych kontaktów z językami nieindoeuropejskimi, [w:] Zeszyty Cyrylo-metodiańskie. Problemy języka i kultury Słowian południowych, 3/2014, red. K. Rikev, M. Mostowska, M. Kulikowska, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2014, s. 75-79.

45/ Skróty fonetyczne w żargonie serbskim, [w:] Balkanskiot folklor kao interkulturen kod II / Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, red. V. Petreska, J. Rękas, Institut za folklor „Marko Cepenkov” – Skopje, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Skopje – Poznań 2015, s. 367-375, ISBN 978-9989-642-85-2.

46/ Studijski predmet Razvojne tendencije slovenskih jezika i kultura kao primer u evaluaciji nastave i akademskih postignuća studenata slavistike na Šleskom univerzitetu u Katovicama, [w:] Nastava i učenje. Evaluacija vaspitno-obrazovnog rada, glavni i odgovorni urednik S. Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2015, s. 233-240, ISBN: 978-86-6191-035-7.

Przekłady prac naukowych:

1/ Vladimir Polomac, O systemie imion w języku serbskim w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Cyryl i metody w języku i kulturze Słowian, red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska, Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów, Biała Podlaska 2011, s. 115-121.

2/ Stana Ristić, Ivana Lazić-Konjik, Dom w języku serbskim, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów III. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 103-137 (wraz z własnymi komentarzami i tłumaczeniami przykładów z literatury serbskiej).

Inne:

1/ Recenzja: Marta Karpaczewa, Chriska Simeonowa, Emil Tokarz, Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-bułgarskich, Katowice 1994, s. 708, „Język Polski”, marzec-czerwiec 1997, LXXVII, 2-3, s. 221-223.

2/ Współredakcja: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika. Oblici i modele, glavni i odgovorni urednik K. Špijunović, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Užice 2008, ss. 376 (pozostali współredaktorzy: N. Potkonjak, K. Špijunović, M. Kundačina, R. Nikolić, M. Milinković, V. Nikolić, J. Rękas, N. Suzin, S. Marinković).

3/ Poljska i Crna Gora. Bibliografija, „Lingua Montenegrina. Časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja” br. 4, glavni i odgovorni urednik A. Čigrić, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević”, Cetinje 2009, s. 245-246 (recenzja książki: Krzysztof Wrocławski, Magdalena Bogusławska, Małgorzata Kryska, Norbert Różycki, Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze. Warszawa 2007).

4/ Aspekt filologiczny w negocjacjach w biznesie, „Inicjatywy Gospodarcze. Magazyn Społeczno-Gospodarczy”, Nr 2 (43), Katowice – Warszawa – Opole, czerwiec 2010, s. 16.

5/ Recenzja wydawnicza: Patryk Borowiak, Płowdiw w nazwach. Historia i współczesność w toponimii zapisane, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2010, ss. 220.

6/ Recenzja wydawnicza: Magdalena Baer, Nazwy ptaków Europy w języku polskim i chorwackim, Dom Wydawniczy Duet, Toruń (180 str. maszyn.).

7/ Współredakcja międzynarodowa: Sarajevski filološki susreti II. Zbornik knjiga (knjiga I), red. I. Palić, M. Drkić, Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2014 [pozostali współredaktorzy: L. Badurina (Rijeka), T. Bečanović (Nikšić), B. Belaj (Osijek), R. Glušica (Nikšić), Z. Kovač (Zagreb), J. Mojsieva-Guševa (Skoplje), V. Mojsova-Čepiševska (Skoplje), A. Stefanović (Paris), B. Zieliński (Poznań)].

Recenzje prac doktorskich:

1/ Michał A. Domański, Manipulacja strachem poprzez język – aspekt komunikacyjny terroryzmu. Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, 5 ss. masz. (2013).

2/ Jarosław Szymczyk, Modalność deontyczna w policyjnych aktach prawnych. Praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej, 4 ss. masz. (2015).