informacje » Pracownicy » Szymczak-Rozlach Mariola

Szymczak-Rozlach Mariola

dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach

stanowisko: adiunkt
zakład:
Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich
e-mail:
mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl
gabinet:
4.17
dyżur: 

 

Tytuły i stopnie naukowe: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego dn. 13.07.1999, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Konstrukcje werbo-nominalne we współczesnym języku słowackim, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mieczysława Basaja         

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne słowacko-czesko-polskie, leksykologia, leksykografia i słowotwórstwo języków słowiańskich: języka słowackiego i  czeskiego

Publikacje:  

Monografie:

1)      Mariola Szymczak-Rozlach: Eufemizmy we współczesnym języku słowackim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2014. ISBN 978-83-8012-273-4.

2)      Mariola Szymczak-Rozlach: Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim. Katowice: UŚ/AA „PARA”,2010, s. 165, ISBN 978-83-61061-01-4.

Redakcja naukowa książki:

Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Współczesne języki słowiańskie. T.3. Red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 298, ISBN 978-83-226-1769-4.

Artykuły:

 1. Analiza formalno-semantyczna słowackich złożeń imiennych z pierwszym członem: pol- oraz polo-. W: Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego. Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego. T. 21. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993, s. 122–127.
 2. Struktura czeskich złożeń imiennych. W:„Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Slawistyka I”. Opole: Wydawnictwo WSP, 1994, s. 39–44.
 3. Hungaryzmy leksykalne w języku słowackim. Toponimy i nazwiska. W: Zagadnienia ogólnojęzykoznawcze i slawistyczne. Red. H. Fontański. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 118–122.
 4. Tendencje uniwerbizacyjne i multiwerbizacyjne we współczesnych słowackich stylach funkcjonalnych. W: Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich. Style funkcjonalne i stylizacje literackie. Zeszyt z II konferencji naukowej. Red. Bluszcz, D. Tkaczewski.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 107–115.
 5. Zmiany w stylu słowackich komunikatów prasowych. W: Język wobec przemian kultury. Red. E. Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, s. 119–124.
 6. Derywacja powierzchniowa w procesie tworzenia analityzmów słowackich. W: Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T. 2. Red. H. Fontański, M. Blicharski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 85–94.
 7. O niektorých problémoch multiverbizačných štruktúr (slovesno-menných spojení). W: Slovakistika v Poľsku. Zborník materiálov z I slovakistickej konferencie. Red. J. Siatkowski, P. Kaša. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce, 1999, s. 70–75, ISBN 978-83-878-4218-5.
 8. Zróżnicowanie stylistyczne analityzmów werbalno-nominalnych w języku słowackim. W: W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani prof. dr hab. H. Czajki. Red. E. Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 253–257, ISBN 83-226-0914-0.
 9. Verbo-nominálneštruktúry v slovenčine a v slovinčine. „Philologica LIII”. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie: Slovinsko-slovenske jazykové literárne a kultúrne vzťahy. Red. M. Pančiková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s. 161–164, ISBN 80-223-1610-5.
 10. Zmiany w terminologii słowackiej. W: Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wieku (język – tradycja – kultura). Red. E. Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2001, s. 256–259, ISBN 83-716-4277-6.
 11. Rozdielné a totožné rekcie v slovenčine a poľštine. W: Slovenčina ako cudzí jazyk. Red. J. Pekarovičová. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Metodické Centrum SAS, 2002, s. 181–184, ISBN 80-88982-60-X.
 12. Relacje synonimiczne w obrębie konstrukcji werbo-nominalnych. W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 468–476. ISBN 83-226-1115-3.
 13. Charakterystyka semantyczna komponentów konstrukcji werbo-nominalnych we współczesnym języku słowackim. W: Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 300–309, ISBN 83-226-1185-4.
 14. Analiza semantyczna komponentów analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych we współczesnym języku słowackim. „Slavica Slovaca” 2003, R. 38, s. 22–28, ISSN 0037-6787.
 15. Innowacje w języku polskim i słowackim (ujęcie komparatywne). W: Zbornik z medzinárodnej slavistickej konferencie. Braslav 2. Red. P. Žigo, L. Matejko. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, s. 172–179, ISBN 80-888-7039-9.
 16. Kompozita v slovenčine a polštine.W: Slovenčina na začiatku 21 storočia na počest profesora Ivora Ripku. Red. M. Imrichová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 353–357, ISBN 80-8068-271-2.
 17. Kilka uwag na temat struktur werbo-nominalnych w języku słowackim. W: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. I. Red. J. Dolník. Bratislava: UniverzitaKomenského, 2005, s. 275–283, ISBN 97-8802-232-023-8.
 18. Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki słowackiej. W: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 117–121. ISBN 978-83-61061-01-4.
 19. Tendencje leksykalne i słowotwórcze w języku słowackim. W: III spotkania słowacystów polskich. X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów. Red. L. Spyrka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 62–69.ISBN 83-226-1488-8.
 20. Przejawy euroagresji we współczesnym języku polskim i słowackim. W: Zborník vedecko výskumných prác UMB v Banskej Bystrici, Ostravska univerzita a Uniwersytet Śląski w Katowicach. Red. P. Odaloš. BanskaBystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogickáfakulta, ObčianskezdruženiePedagóg, 2005, s. 201–204. ISBN 80-8083-154-8.
 21. Eufemizacja leksyki słowackiej w komunikacji językowej. „Jazykovedný časopis” 2008, č. 1–2, s. 55–65, ISSN 0021-5597.
 22. Profesor Mieczysław Basaj. „Bohemistyka” 2009, nr 1, s. 77–78, ISSN 1642-9893.
 23. Eufemizácia v slovenčine. W: Literatúra v kontexteslovanskejkultúry 20 storočia. Red. M. Kováčová. BanskaBystrica: FakultahumanistnýchviedUniverzity Mateja Bela, 2009, s. 147–152, ISBN 978-80-557-0731-0.
 24. Eufemizacja i manipulacja w języku polskim, słowackim i czeskim. W: Slovanstvo na križovatke kultúr i civilizácií. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Red. M. Kováčová. Banska Bystrica: Fakulta humanistných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 107–111, ISBN 978-80-8083-886-7.
 25. Analityczne struktury werbo-nominalne w słowackich tekstach prasowych. W: Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T. 3: Współczesne języki słowiańskie. Red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 234–246, ISBN 978-83-226-1769-4.
 26. Eufemizmy w wybranych słownikach języka polskiego i języka słowackiego. W: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesťKláryBuzássyovej. Red. M. Šimková. Bratislava: Veda, 2009, s. 224–234, ISBN 978-80-224-1107-3.
 27. Kategorialność komponentów nominalnych i werbalnych w analityzmach słowackich. W: Kategorie w języku. Język w kategoriach. Red. M. Cichońska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 154–162, ISBN 978-83-226-1764-9.
 28. Zjawisko eufemizacji w języku (na materiale słowackim i polskim). W: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymac, Z. Babik. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 55–62, ISBN 978-83-233-2884-1.
 29. Poprawność polityczna w kontekście procesu eufemizacji (na materiale słowackim, czeskim i polskim). W: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. Red. M. Michalska-Suchanek. Gliwice: Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, 2010, s. 132–139,  ISBN 978-83-61 401-36-0.
 30. Tabu a eufemizmy w języku słowackim i polskim. W: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach.Ed.L Žigová-M. Vojtech.Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 107–119, ISBN 978-80-223-3066-4.
 31. Eufemizmy wyrazem grzeczności czy środkiem cenzury (na materiale słowackim i polskim). W: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: UniverzitaKomenského, 2011. s. 365–375, ISBN 978-80-223-2942-2.
 32. Ustálené slovesno-menné spojenia z pohľadu poľskej a slovenskej lingvistiky. W: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky- gramatika-štylistika (pragmatika). Bratislava: Veda, 2012, s. 212–227, ISBN 978-80-224-1268-1.
 33. Mariola Szymczak-Rozlach, S. Sojda: Język emocji w słowackim dyskursie publicystycznym. W: Sociolinguistica Slovaca. Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickomkontexte. Red. S. Ondrejovič we współpracy z J. Vrabl’ovą i A. Krauzovou. Bratislava: Veda, 2013, s. 207–216, ISBN  978-80-224-1334-3.
 34. Leksyka eufemizująca (na materiale słowackim i polskim).W: Obraz človeka v jazyku. Red. J. Vaňko. Nitra: Wydawnictwo EQUILIBRIA, 2014, s. 165–181, ISBN 978-80-558-0560-3.
 35. Melioratywa i eufemizmy w słowackiej leksyce i leksykografii. W: W podróży za słowem. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. E. Tokarza. Red. M. Warchał. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 129–143, ISBN 978-83-63713-86-7.

Tłumaczenia:

1. T. Horváth: Mój humor. Kwartalnik literacki „FA-art” 1997, nr 2–3, s. 23–25.

2. F. Gutek, J. Bošnowič, M. Zalewski: Między Wschodem a Zachodem. Ikony ze Słowacji. Muzeum w Sosnowcu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2007, s. 27. ISBN 978-83-600-9911-7.

Złożone do druku:

 1. Eufemizacja w aspekcie polskiej i słowackiej lingwistyki. Zarys problematyki. W: Slovakistika vo všeobecno lingvistickej perspektíve,  masz. s. 7.
 2. Formacje hybrydalne w języku słowackim i polskim. Konkurencja form rodzimych
  i obcych
  , masz. s. 13.
 3. Sposoby eufemizowania w języku słowackim, masz. s. 15.

Udział w projektach:

Zapadoslovanské jazyky v XXI storoči – międzynarodowy trójstronny projekt badawczy pt. Zapadoslovanské jazyky v 21 storoči, przy udziale: Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie i Uniwersytetu Śląskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Czas realizacji: 2005–2007.

Projekt międzynarodowy – Grant VEGA nr 1/0754/12: Antropocentrické sémantické kategórie v slovenčine (v porovnaní s niektórymi slovanskými jazykmi). Ministerstva školstva a športu Slovenskej republiky. Jednostka wiodąca: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze. Kierownik: Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc. Czas realizacji: 2012–2014.

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo dydaktyczną:

1)       Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora za działalność naukowo-badawczą (2011).

2)       Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora za działalność dydaktyczną (2002).

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych:

1) Słowacja w obliczu Europy, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Instytut Słowacki w Warszawie, Cieszyn 31.05.–2.06.1999, referat: Konstrukcje werbo-nominalne we współczesnym języku słowackim.

2) Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy, organizator: Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská rada združenia slovanskej vzájomnosti, Bratysława, 13.04.–14.04.2000, referat: Verbonominálne štruktúry v slovenčine a slovinčine.

3) Slovenčina ako cudzí jazyk, organizator: Ministerstvo školstva SR, Metodické centrum Studia Academica Slovaca Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 28.08.–31.08.2000, referat: Rozdielne a totožné rekcie v slovenčine a polštine.

4) Vedecké sympozium pri príležitosti 80-vyročia slovakistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, organizator: Katedra slovenskej literatúry, Katedra slovenského jazyka Univerzity Komenského, Bratysława, 5.02.2002, referat: Vývoj slovakistiky v oblasti jazykovedy na Sliezskej univerzite v Katoviciach.

5) Slovenčina na začiatku 21 storočia, organizator: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity,  Preszów, 5.03.–7.03.2003, referat: Kompozitá v slovenčine a polštine.

6) II Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne BRA-SLAV, organizator: Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 13.11.–14.11.2003, referat: Procesy innowacyjne w języku słowackim i polskim. (komparatywne ujęcie).

7) X lat Republiki Słowackiej w perspektywie polskich słowacystów, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 3.04.–4.04.2003, referat: Tendencje leksykalne i słowotwórcze we współczesnym języku słowackim.

8) Tendencje rozwojowe w literaturze i języku słowackim na tle Słowiańszczyzny u progu XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia prof. dr hab. M. Honowskiej oraz 35-lecia słowacystyki krakowskiej, organizator: Katedra Filologii Słowackiej, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13.05.–14.05.2004, referat: Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki słowackiej.

9) Jazyk a komunikácia v súvislostiach I, organizator: Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 24.06.–25.06.2004, referat: Kilka uwag na temat struktur werbo-nominalnych w języku słowackim.

10) Sympozjum z okazji 40-lecia letniej szkołyStudiaAcademica Slovaca w Bratysławie,organizator: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 16.08.–21.08.2004, referat: Śląska słowacystyka.

11)Nauczanie języka słowackiego jako obcego w ramach XI sesji Polsko-słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych,organizator: Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych,Kraków, 11.10.2007, referat: Nauczanie języka słowackiego na sosnowieckiej slawistyce.

12) Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Jazykovedná konferencia,organizator: Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 6.09.–7.09.2007, referat: O eufemizacji leksyki w komunikacji językowej.

13) Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20 storočia, organizator: Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra slovanských jazykov, Bańska Bystrzyca, 16.10.2008, referat: Eufemizácia v slovenčine.

14) Slovanstvo na križovatke kultúr i civilizácii, organizator: Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bańska Bystrzyca, 13.05–14.05.2009, referat: Eufemizacja i manipulacja w języku polskim, słowackim i czeskim.

15) Slovo-Tvorba-Dynamickost’, organizator: Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied Bratysława, Modra, 12.03.–13.03.2009, ref.: Eufemizmy w wybranych słownikach języka polskiego i języka słowackiego.

16) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III, organizator: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra slovenského jazyka, Bratysława, 7.09.–8.09.2010, referat: Eufemizmy wyrazem grzeczności czy środkiem cenzury.

17) Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, organizator: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská jazykovedna spoločnost SAV, Bratysława, 10.02.–11.02. 2011, referat: Tabu a eufemizmy w języku słowackim i polskim.

18) Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte,organizator: Jazykovedný ústav SAV, Smolenice, 21.09.–23.09.2011, referat: Język emocji w słowackim dyskursie publicystycznym.

19) Celoslovenské stretnutie jazykovedcov,organizator:Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská jazykovedná spoločnost’, Časta–Papiernička, 23.10.–25.10.2013, referat: Badania językoznawcze w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ.

 20) Obraz človeka v jazyku,organizator: Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, 2013, referat: Leksyka eufemizująca (na materiale słowackim i polskim).

21) 40-lecie śląskiej slawistyki. Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze,organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Katowice, 2014, referat: Zjawisko hybrydyzacji w słowackiej, czeskiej i polskiej literaturze lingwistycznej. Konkurencja form rodzimych i obcych.

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:

1) Członkini zespołu przygotowującego w IFS UŚ aplikację do EMT (European Master’s in Translation).

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

1) II Konferencja Słowacystów, organizator: Instytut Słowacki w Warszawie, Towarzystwo Słowaków w Krakowie, Kraków, 21.05.1999.

2) Semantyka leksykalna vs gramatyczna. Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,organizator: Wydział Filologiczny. Instytut Języka Polskiego, Katowice, 21.09.–22.09.2007.

3) Nauczanie języka słowackiego jako obcego w ramach XI sesji Polsko-słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, organizator: Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków, 11.10.2007, referat: Nauczanie języka słowackiego na sosnowieckiej slawistyce.

4) Celoslovenské stretnutie jazykovedcov,organizator:Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská jazykovedná spoločnost’, Časta–Papiernička, 23.10.–25.10.2013.

5) Sympozjum: 50 rokov Studia Academica Slovaca v kontexte domácej a zahraničnej slovakistiky organizator: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratysława, 15.08-19.08.2014.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

1) Członkini Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach (2008–nadal).

2) Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (2010–nadal).

3) Członkini Słowackiego Towarzystwa Językoznawczego Słowackiej Akademii Nauk (Slovenská jazykovedná spoločnost’) (2011–nadal).

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki:

1) Dydaktyk języka słowackiego i czeskiego oraz wykładowca przedmiotów lingwistycznych.

2) Prowadząca zajęcia z fonetyki i fonologii języka polskiego oraz ortoepii języka polskiego na Podyplomowych Studiach z Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (2009/2010).

3) Prowadząca kursu języka słowackiego w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie (2009).

4) Prelegentka gościnnego wykładu w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie (2009) pt. Historia Słowacji.

5) Obserwatorka egzaminów maturalnych z języka polskiego, oddelegowana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie (2002).

6) Prowadząca wykładów gościnnych dla studentów i doktorantów slawistyki (i polonistyki) w Bratysławie w ramach programu LLP-Erasmus (Mobilność kadry akademickiej 2009, 2011).

7) Uczestniczka kursu metodycznego dla nauczycieli języka słowackiego: Slovenčina ako cudzí jazyk – odborno-metodický kurz pre učitelov pôsobiacich na polských školách a univerzitách, którego organizatorem był Zakład Filologii Słowackiej Uniwersytet Jagielloński oraz Ministerstwo Szkolnictwa Rep. Słowacji (2010).

8) Uczestniczka Międzynarodowego Sympozjum: 50 rokov Studia Academica Slovaca v kontexte domácej a zahraničnej slovakistiky (2014).

9) Rzeczoznawca podręczników do nauczania języka słowackiego dla mniejszości narodowych przeznaczonych do użytku szkolnego (od 2001 roku).

10) Recenzentka podręcznika i ćwiczeń do nauczania języka słowackiego do 1 klasy gimnazjum: Zofia Chalupka: Devín. Učebnica pre 1.ročnik gymnázia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001, ISBN 83-02-08115-9, s. 164; Pracovný zošit pre 1.ročnik gymnázia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001, ISBN 83-02-08209-0, s. 80.

11) Recenzentka sylabusów maturalnych do nauczania języka słowackiego  (Kraków 2001, 2002).

12) Uczestniczka repetytorium dla tłumaczy: organizator: Górnośląskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (2009, 2015).

13) Tłumaczka literatury słowackiej:

a) T. Horváth: Mój humor. Kwartalnik literacki „FA-art” 1997, nr 2–3, s. 23–25.

b) F. Gutek, J. Bošnowič, M. Zalewski: Między Wschodem a Zachodem. Ikony ze Słowacji. Muzeum w Sosnowcu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2007, ISBN 978-83-600-9911-7, s. 27.

Opieka naukowa nad studentami:

1) Prowadząca kilku seminariów dyplomowych z zakresu językoznawstwa, przekładoznawstwa w macierzystej uczelni, których wynikiem były pozytywnie obronione prace licencjackie (20) i magisterskie (11); recenzowanie ponad 60 prac dyplomowych (2000–2014).

2) Opiekun naukowy studentów studiujących w ramach MISH (także promotorka ich prac licencjackich) (1998–2014).

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

1) Staż naukowy i kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (FF UK) oraz Słowackiej Akademii Nauk (Jazykovedný ústav SAV) (2003).

2) Staż naukowy i kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie (FF UK) oraz Słowackiej Akademii Nauk (Jazykovedný ústav SAV) (2008).

3) Workschop z zakresu lingwistyki korpusowej dla początkujących – Słowacka Akademia Nauk (Jazykovedný ústav SAV) (2013).

4) Workschop z zakresu lingwistyki korpusowej dla zaawansowanych – Słowacka Akademia Nauk (Jazykovedný ústav SAV) (2014).

Inne osiągnięcia:

1) Członkini Rady Wydziału Filologicznego – delegat młodszych pracowników naukowych (2000-2004).

2) Sekretarz Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (2005–2006).

3) Wieloletnia opiekunka studentów poszczególnych lat studiów (1992‒ do nadal).

4) Opiekun praktyk zawodowych i pedagogicznych w IFS (2007–2008).

5)Wydziałowy Koordynator ds. Studenckich Praktyk Zawodowych i Pedagogicznych (2008–2010).

6) Sekretarz Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ (2005).

7) Tłumacz przysięgły języka czeskiego i słowackiego (2001-nadal)

Działalność kulturalna i promocyjna propagująca Słowację i słowacystykę:

1) Członkini komisji konkursowej w zakresie przekładu z języka słowackiego pod patronatem Ambasady Słowackiej i Instytutu Słowackiego w Warszawie, odbywającego się w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ (2008–2011).

2) Organizatorka „dnia słowackiego” i spotkania z Ambasadorem Rep. Słowacji w Polsce,
w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny UŚ, Sosnowiec (2012).

3) Opiekun naukowy gości ze Słowacji: prof. PhDr. Jána Sabola, DrSc  (Prešovská univerzita Prešov 1999).; doc. PhDr. Jána Bosáka, CSc i mgr Ľubicy Balážovej (Jazykovedný ústav SAV Bratislava  2004), prof. PaedrDr L’ubomíra Kralčáka, PhD. (UKF Nitra).