informacje » Pracownicy » Sojda Sylwia

Sojda Sylwia

dr Sylwia Sojda

stanowisko: adiunkt
zakład: 
Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail:
sylwia.sojda@us.edu.pl
gabinet:
3.61
dyżur: 

 

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo synchroniczne konfrontatywne polsko-słowackie, leksykologia, składnia, glottodydaktyka, nauczanie języka słowackiego jako obcego, nauczanie języka polskiego jako obcego, dydaktyka tłumaczenia, przekład

Publikacje:

Monografie:

Sojda S.: Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2011.

Sojda S., Jarząbek K., Ruttar A.(red.): Spotkania międzykulturowe. Tom II. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome, 2012.

Sojda S., Jarząbek K., Ruttar A.(red.): Spotkania międzykulturowe. Tom I. Literaturoznawstwo. Kultura. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Artykuły:

2005

Doktór S.: Formy atrybutywne w stylu potocznym języka słowackiego. W: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko- polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, s. 199-202.

Doktór S.: Uniwerbizacja w języku młodzieży (na materiale słowackim).W: Świat Słowian w języku i kulturze, VI, Językoznawstwo. Red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 56-59.

Doktór S.: Ekonomia środków języka w tekstach prasowych. W: Západoslovanské jazyky v 21 storočí, I. Red. P. Odaloš, Banská Bystrica, Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005, s. 16-20.

Doktór S.: Rola mediów w rozwoju leksyki słowackiej. W: Západoslovanské jazyky v 21. století,2 svazek. Red. J. Svobodová, D. Svobodová, E. Hőflerová, Ostrawa, Ostravská Univerzita, 2005, s. 43-48.

Doktór S.:  Univerbizácia v športovej lexike slovenčiny. W: Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Red. O. Uličný, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, 2005, s. 285-289.

2007

Sojda S.: Novinové titulky v slovenčine a poľštine. Sémantická a formálna štruktúra. W: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Red. P. Odaloš, Banská Bystrica, Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 212-217.

2008

Sojda S.:Przemiany współczesnego modelu nauczania języków pokrewnych (na przykładzie języka polskiego i słowackiego). W: Idea przemiany, 2. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. Red. P. Fast, M. Duś, Częstochowa, Wydawnictwo WSL, 2008, s. 407-417.

Sojda S.: Politické slogany – poľsko-slovenská konfrontatívna analýza. W: Paisievi četenija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Naučni trudove, t. 46, 1, A, Plovdiv, Wydawnictwo Uniwersytetu Plowdiwskiego, 2008, s. 353-362.

2009

Sojda S.:Kategoria rodzaju wobec procesów uniwerbizacyjnych (na materiale słowackim i polskim). W:Kategorie w języku, język w kategoriach. Red. M. Cichońska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 163-171.

Sojda S.:Procesy uniwerbizacyjne we współczesnych polskich i słowackich tekstach    publicystycznych. W: Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. T.3. Współczesne języki słowiańskie. Red. O. Wolińska, M. Szymczak-Rozlach, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 215-221.

Sojda S.:Rozważania słowacystyczno-polonistyczne o nauczaniu języków pokrewnych. W:Nauczanie języków pokrewnych. Red. J. Baluch, M. Papierz, Kraków, Wydawnictwo Scriptum, 2009, s. 163-169.

Sojda S.:Wykorzysztanie systemu „Moodle” w nauczaniu języka polskiego jako obcego na UMB w Bańskiej Bystrzycy. W: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Red. G. Olchowa, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 65-72.

Sojda S.:Politická komunikácia na poľských a slovenských internetových stránkach. W: Literatúra v kontente slovanskej kultury XX storočia. Red. M. Kováčová, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009, s.142-147.

Sojda S.:Środki perswazji językowej w słowackim i polskim języku polityki. W: Dialog kultur V, Mezinárodní vědecká slavistická konference. Red. O. Richterek, M. Půža, Ústí na Orlicí, Oftis, 2009. – 1 CD-ROM s. 279-285.

Sojda S.:Językowy obraz świata w dysfemizmach – analiza polsko-słowacka. W: Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií. Red. M. Kováčová, M. Lizoň, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 103-107.

2010

Sojda S.:Słowacka i polska politolingwistyka. W: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej. Red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 95-100.

Sojda S.:Dysfemizmy w językoznawstwie polskim i słowackim – zarys problematyki. W:Slavica Iuvenum XI. Red. I. Jelínek, J. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 351-358.

Sojda S.: Jazykové cvičenia pierwszym spotkaniem z językiem polskim na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W: Język polski i kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Red. G. Olchowa, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 60-68.

Sojda S.:  Dysfemizmy w polskich i słowackich korpusach językowych. W: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24.09.2009 v Banskej Bystrici. Red. J. Klincková, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 524-533.

Sojda S.: Homonimia i polisemia na tle procesów uniwerbizacyjnych w polskim i słowackim systemie językowym. W: Studii de limbă, literatură şi metodică, lucrările simpozionului internaţional „Tendinţe actuale în studierea limbilor, literaturilor şi culturilor slave”. Red. K. Balazs, Cluj Napoca, Editura Napoca Star, 2010, s. 143-150.

2011

Sojda S. Ruttar A.: Spotkania międzykulturowe. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 1/2011, Poznań, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 2011, s.345-353

Sojda S.:  Funkcjonowanie dysfemizmów w języku. Studium konfrontatywne polsko-słowackie. W: Idea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. T.3. Red. A. Majkiewicz, M. Duś, Częstochowa, WSL, 2011, s. 223-235. 

2012

Sojda S., Pycia P.: Honorifikacija u dramama Mire Gavrana. Između originala i prijevoda. W: Peti hrvatski slavistički kongres. Knjiga 1. Rijeka, Filozofski fakultet, 2012, s.  245-253.

Sojda S.: Adresat dziecięcy w polskich i słowackich przekładach Winnie-the-Pooh A.A. Milne’a. „Przekłady Literatur Słowiańskich”.  Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. T. 3, cz. 1.Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 149-163.

Sojda S., Błaszak M.: Kształcenie kompetencji translatorskiej na studiach słowacystycznych. W: Tłumaczenie ustne teoria, praktyka, dydaktyka 2. Stare problemy, nowe metody. Red. P. Janikowski, Częstochowa, Wydawnictwo WSL, 2012, s. 263-276.

Sojda S.: Metodyka nauczania tłumaczenia konsekutywnego (na tle studiów słowacystycznych). W: Prolínání slovanských prostředí. Red. M. Černý, K. Kedron, M. Příhoda. Červený Kostelec/Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012, s. 207-217.

2013

Sojda S.: Stereotyp w subkulturze – subkultura w stereotypie. O słowackim tłumaczeniu „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Stereotypy w przekładzie artystycznym. T. 4, cz. 1. Red. B. Tokarz, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 115-128.

Sojda S., Błaszak M.: Nauczanie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych na filologii słowiańskiej. „Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica”. T. 14. Red. L. Tanuševska, Skopje, 2013, s. 191-204

Sojda S., Szymczak-Rozlach M.: Język emocji w słowackim dyskursie publicystycznym. „Sociolinguistica Slovaca” 7. Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Red. S. Ondrejovič, J. Vrábľová, A. Krausová, Bratislava, Veda, 2013, s. 206-214.

2014

Sojda S.: Refleksywność i pasywność w języku słowackim – uwagi wstępne. W: Obraz človeka v jazyku. Red. J. Vaňko, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 2014, s. 153-164.

Recenzje:

Kowalska M.: O biznesie po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego. Wprowadzenie do nauki biznesu. W: Język polski i kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Red. G. Olchowa, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 131-133.

Tłumaczenia:

– tłumaczenia artykułów naukowych na język obcy:

Sacher W. A.: Mimojazyková kultúrna výchova. W:Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Red. P.Odaloš, Banská Bystrica,Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 172-178.

Gruba J.: Moderná rehabilitácia po mozgových prihodách. W:Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Red. P.Odaloš, Banská Bystrica,Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 394-401.

Sacher W.A., Diferenciácia pedagogických vplyvov prostriedkom efektivnosti hudobného detského vyučovania. W: Interakcia edukačnej triády  rodina – materská škola – základná škola. Imperatív doby“ Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra 2006, s. 247-253.

Sacher W.A.: Mediálna hudobná kultúra prostredím systému súčasnej detskej hudobnej výchovy  „Acta Humanica”, 1/2007. Žilinská univerzita v Žiline, s. 169-173.

Sacher W.A.: Médiá ako zdroj archaizácie hudobnej akulturácie detí a mládeže. W: Mediálne a komunikačné aspekty hudby. Red. J. Vereš. Nitra 2008, s. 264-278.

Sacher W.A: Vzory mediálnej kultúry v spontánnej detskej hudobnej tvorbe. W: Hudba – Integrácie – Interpretácie 12, Hudobná kultúra a vzdelávanie v mediálnej spoločnosti. Red. J. Vereš. Nitra 2010, s. 202-222.

– tłumaczenia artykułów naukowych na język polski:

[Tłum.] Zeleiová J.: Postrzeganie i uchwycenie procesu – metoda kazuistyczna.W: Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej. Red. W.A. Sacher. Bielsko-Biała 2007, s. 72-81

[Tłum.] Krušinská M.: Idea regionalizmu i folkloryzmu w szkołach ogólnokształcących na Słowacji. Przyczynek do teorii i praktyki edukacji muzycznej. W: Edukacja- kultura- media.  Wybrane aspekty pedagogiki kultury, muzyki i mediów. Red. W.A. Sacher, A. Wąsiński. Bielsko-Biała 2008, s. 137-142

[Tłum.] Gajdošiková Zeleiová J.: Paradygmat alfabetyzacji kulturalnej w edukacji muzycznej. W:  Edukacja – kultura- media.  Wybrane aspekty pedagogiki kultury, muzyki i mediów. Red. W.A. Sacher, A. Wąsiński. Bielsko-Biała 2008, s.143-151

[Tłum.] Kraus B. Współczesne społeczeństwo w stosunku do rodziny i młodego pokolenia. W: Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu. Red. M. Walancik, B. Kraus, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. .163-171.

[Tłum.] Vaňková Z.: Mniejszościowa orientacja seksualna powodem nierówności społecznej. W: Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu. Red. M. Walancik, B. Kraus, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 81-91.

[Tłum.] Kmecová J.: Bezrobocie wśród młodzieży – poważny problem społeczno-ekonomiczny, s. W: Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu. Red. M. Walancik, B. Kraus, Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, 125-138.

Udział w projektach:

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym Antropocentricky zamerané sémanticé kategórie v slovenčine (v porovnaní s niektorými slovanskými jazykmi), kierownik prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.,VEGA – 1/0754/12

Doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą:

10.2006- staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

09.2007-09.2008 lektorka języka polskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Funkcje pełnione w IFS:

Opiekun studenckich praktyk zawodowych – od 2008 roku

Kursy i szkolenia:

Szkolenie Górnośląskiego Koła PT TEPIS: „Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego istotne w pracy tłumacza przysięgłego”, Sosnowiec, 22-23.05, 05.06 2009r.

IV Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych, Sosnowiec 16.04.2009r.

Warsztaty Przekładowe „Zawód Tłumacz”, Sosnowiec 13.05.2009 r.

Szkolenie CAT, Kraków, 11.02. 2011r.

IX Górnośląskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Sosnowiec, 20.04.2012r.

Szkolenie Komputerowe wspomaganie tłumaczenia (CAT) Sosnowiec 3-5.02.2014r.