informacje » Pracownicy » Pycia-Košćak Paulina

Pycia-Košćak Paulina

dr Paulina Pycia-Košćak

stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich
e-mail: paulina.pycia@us.edu.pl
gabinet: 3.60
dyżur:

dr n. hum., adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny. Obszar zainteresowań naukowych: językoznawstwo kontrastywne chorwacko-polskie, socjolingwistyka i pragmatyka, a także glottodydaktyka. Autorka jednej monografii pt. Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego) na podstawie rozprawy doktorskiej (2011) i ponad 20 artykułów naukowych oraz współredaktorka dwóch tomów zbiorowych o Chorwacji lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Dwukrotna stypendystka chorwackiego Ministerstwa nauki, edukacji i sportu. Członek Komisji Językoznawstwa PAN, o. Katowice.

dr. sc., viši asistent na Institutu za slavensku filologiju Šleskog Sveučilišta, u znanstveno-nastavnom zvanju. Područje znanstvenog interesa: hrvatsko-poljska kontrastivna lingvistika, sociolingvistika i pragmatika te glotodidaktika. Autorica jedne monografije Rod i jezik (na materijalu suvremenog poljskog i hrvatskog jezika) na temelju doktorskog rada (2011.) i više od 20 znanstvenih radova te suurednica dva zbirka radova o Hrvatskoj sedamdesetih i osamdesetih godina. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima na međunarodnoj razini. Dvostruka stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Članica Komisije za lingvistiku Poljske akademije znanosti, odjel Katowice.

PhD., Assistant Professor at the Institute of Slavic Studies, University of Silesia, researcher and teacher. The area of scientific interests: contrastive Croatian-Polish linguistics, sociolinguistics and pragmatics, as well as glottodidactics. The author of a monograph Gender and language (on the material of contemporary Polish and Croatian) based on  a doctoral dissertation (2011), more than 20 scientific articles and co-editor of two volumes about Croatia in seventies and in eighties. She participated in numerous scientific conferences on an international scale. Two-time scholarship holder of the Croatian Ministry of science, education and sport. Member of the Commission of Linguistics Polish Academy of Sciences, dep. Katowice.

Tytuły i stopnie naukowe:

2007 r. – doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Śląski)

Zainteresowania naukowe:

– socjolingwistyka

– pragmalingwistyka

– językoznawstwo konfrontatywne

– glottodydaktyka

– ekwiwalencja w przekładzie

Najważniejsze publikacje:

Druki zwarte (książki, monografie naukowe):

  1. Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2010. 164 s. ISBN 978-83-87819-02-6

  1. Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2011, 246 s., ISBN 978-83-63268-01-5

  1. Pycia P., Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2011, 182 s., ISBN 978-83-63268-03-9

Artykuły naukowe (od 2010 r.):

 1. Pycia P., Kategorijarodakodimenicauhrvatskom, srpskomibosanskomjeziku. W: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik. Red. B. Tošović. LIT Verlag, Wien 2010. ISBN 978-3-643-50139-4, s. 117-131
 2. Pycia P., Diskurs, vlast, ideologija, W: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Red. J. Klincková.  Univerzita Mateja Bela / Fakulta humanitných vied. Banská Bystrica 2010. ISBN 987-80-8083-960-4, s. 186-195
 3. Pycia P. W kręgu chorwackich subkultur młodzieżowych. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME. Katowice 2010, ISBN 978-83-87819-02-6, s. 36-49
 4. Pycia P. „Odpowiednie dać rzeczy słowo“, czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie. „Przekłady Literatur Słowiańskich” Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. T.2. , cz.1. Red. Bożena Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ISSN 0208-6336 / ISSN 1899-9417, s. 144-160
 5. Pycia P., Sojda S. Honorifikacija u dramama Mire Gavrana. Između originala i prijevoda. W: Peti hrvatski slavistički kongres / Zbornik radova knj.1, Red. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rijeka 2012, ISBN 978-953-6104-83-3, s.245-255
 6. Pycia P., Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Bariery kulturowe w przekładzie literackim. T.3., cz.1. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, ISSN: 1899-9417, s. 135-148
 7. Cichońska M., Pycia P., Prostorni odnosi  u gramatici i učenju stranoga jezika. W: Spotkania międzykulturowe. Red. Krystyna Jarząbek. Sylwia Sojda. Wydawnictwo UŚ / Wydawnictwo Gnome. Katowice 2012, ISBN 978-83-63268-20-6, s. 25-36
 8. Pycia P. Stereotyp kobiety – dramat Sve o ženama” Miro Gavrana i jego polski przekład. „Przekłady Literatur Słowiańskich”: Stereotypy w przekładzie literackim. T.4, cz.1. Red. B. Tokarz, Katowice 2013, ISSN 0208-6336, ISSN 1899-9417, s. 101-114
 9. Pycia P. Primjedbe uz poljski i engleski prijevod Andrićeva romana „Na Drini ćuprija”. W: Andrićeva ćuprija. Andrić-Initiative 6. Red. B. Tošović. Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjiga. Graz-Beograd-Banjaluka 2013. ISBN: 978-3-9503561-3-7, s. 835-849

Działalność popularyzatorska, wykłady:

 1. Wykład dla Macierzy Chorwackiej o. Osijek, sekcja języka chorwackiego (Odjel za hrvatski jezik MH Ogranak Osijek) nt. Honorifikacija u dramama Mire Gavrana ‒ između originala i prijevoda (24.10.2012 r., Osijek / Chorwacja)
 2. Cykl wykładów nt. Prevođenjeu teoriji i praksi w ramach II. Spotkań Kroatystycznych(II. Kroatistički susreti): 1.Ekvivalentnost u prijevodu, 2. Prijevod kulturno obilježenog teksta, 3. Prevoditeljske tehnike, metode i strategije, 4. Prijevod govorenog jezika(1-4.04.2014r., Brno / Czechy)

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji naukowych:

 1. Komisja Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk o. Katowice (kadencja 2011-2014)

Projekty dydaktyczne:

 1. Udział w opracowaniu programu studiów stacjonarnych II stopnia: Przekład w komunikacji międzykulturowej
 2. Członek zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Słowiańskiej