informacje » Pracownicy » Kalita Małgorzata

Kalita Małgorzata

dr Małgorzata Kalita
stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Literatur Słowiańskich
e-mail: malgorzata.kalita@gmail.com
gabinet: 3.12
dyżur: 

 

Absolwentka kulturoznawstwa i filologii słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2012 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Wielowymiarowość czeskiego eseju współczesnego na przykładzie zbiorów Místo domova Sylvii Richterovej, Citlivé město Danieli Hodrovej, Příběh znaků a prázdna Michala Ajvaza“.

Pracę w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ rozpoczęła jako doktorantka 1 października 2007 r. Od tego czasu prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka czeskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz przedmioty z zakresu literaturoznawstwa (literatura czeska i wstęp do teorii literatury). W ostatnich latach prowadzi zajęcia w pracowni komputerowej, przygotowując studentów do pracy z najnowszymi programami wspomagającymi pracę tłumacza (programy do liczenia znaków, programy typu OCR, programy CAT – SDL Trados, memoQ).

Aktywny tłumacz języka czeskiego i użytkownik programów CAT.

Zainteresowania badawcze:
współczesna literatura czeska, najnowsze zjawiska literackie, gatunki pogranicza,
przekład użytkowy, narzędzia wspomagające pracę tłumacza
Wybrane publikacje:
Monografia:
O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego, Katowice 2013, ss. 204.

Artykuły:

1. Internacjonalizmy w czeskim i polskim tekście literackim na przykładzie powieści „Umělohmotný třípokoj” Petry Hůlovej i jej polskiego tłumaczenia, w: Jazyky krajín V4
v súčasnej Európe (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity), red. A. Huťková, I. Šuša, Banská Bystrica 2016, s. 112-122.
2. Internationalisms in Czech and Polish literary texts using the example of the novel „Three-bedroom plastic apartment” by Petra Hůlová and its Polish translation, w: Languages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation, red. E. Čulenová, L. György, Banská Bystrica 2016, s. 62-70.
3. Małgorzata Kalita, Izabela Mroczek, Problémy odborného překladu v příbuzných jazycích (na příkladu češtiny a polštiny), w: „CASALC Review” 2016, nr 1/2016-2017, s. 125-137.
4. Kształcenie kompetencji instrumentalnych przyszłych tłumaczy języków słowiańskich, w: The Translator and the Computer 2, red. Ł. Grabowski, T. Piotrowski, Wrocław 2015, s. 31-39.
5. Polské a české eseje v době cenzury a nyní – několik poznámek, w: Cenzura v literatuře
a umění střední Evropy
, red. J. Hrabal, Olomouc 2014, s. 205-215.
6. Urszula Żydek-Bednarczuk,  Małgorzata Kalita,  Komunikační činnosti a jazykové strategie ve výuce jazyka a certifikaci, w: Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Red. M. Šurčinová, J. Houžvička, Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, Poděbrady 2013, s. 124-132.
7. Emigracja jako przekraczanie granic. O esejach Sylvii Richterovej „Místo domova”, w: Kultura bez cenzury (?), red. J. Czaplińska, A. Modelska-Kwaśniowska, Opole 2010, s. 209-215.
8. Dějiny v eseji Sylvie Richterové „Jeden československý rok”, w: Obraz dějin v české a slovenské literatuře. Edičně připravila Stanislava Fedrová. Praha, 2009, s. 62-68. [online] http://www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2008/sbornik.
9. Dějiny v eseji Sylvie Richterové „Jeden československý rok”, w: V Macurových botách, red. A. Jedličková, S. Fedrová, Praha 2009, s. 103-112.
10. Tekstowość „nie-tekstu“ w esejach Danieli Hodrovej „Citlivé město“, w: Eurolingua & Eurolitteraria 2009, red. Členové Katedry českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Liberec 2009, s. 327-333.
11. Dějiny v eseji Sylvie Richterové „Jeden československý rok”, „Zrkadlenie-Zrcadleni” 2008, nr 2, s. 79-88.
12. Znaczenie centrum w esejach Sylvii Richterovej (na przykładzie wybranych tekstów), w: Język, literatura i kultura Czech. Materiały z międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej. Racibórz, 18-19.04.2007, red. J. Kościukiewicz i K. Korbut, Prochowice 2008, s. 51-60.
13. Středoevropské setkání s druhým, w: Setkání s druhým, red. A. Zachová, P. Poslední, V. Viška, Hradec Kralové 2006, s. 234-240.

Udział w konferencjach naukowych:

2016, Banská Bystrica: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. (Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity), referat pt.: Internacjonalizmy w czeskim i polskim tekście literackim na przykładzie powieści „Umělohmotný třípokoj”Petry Hůlovej i jej polskiego tłumaczenia

2015, Brno: Klíč k češtině jako cizímu jazyku, referat pt.: Problémy odborného překladu v příbuzných jazycích (na příkladu češtiny a polštiny)

2014 Ołomuniec: Jak učíme překlad a tlumočení?, referat pt.: Proces tłumaczenia tekstów pisemnych

2014 Wrocław: Tłumacz a komputer 2, referat pt.: Kształcenie kompetencji instrumentalnych przyszłych tłumaczy języków słowiańskich

2013  Poděbrady: Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince, referat pt.: Komunikační činnosti a jazykové strategie ve výuce jazyka a certifikaci

2013 Ołomuniec: Cenzura v literatuře a umění střední Evropy,referat pt.: Polské a české eseje  v době cenzury a nyní – několik poznámek

2010 Opole: Kultura bez cenzury (?), referat pt.: Emigracja jako przekraczanie granic

2009 Liberec: Eurolingua & Eurolitteraria, referat pt.: Tekstowość „nie-tekstu“ w esejach Danieli Hodrovej„Citlivé město“

2008 Praga: Obraz dějin v české a slovenské literatuře, referat pt.: Dějiny v eseji Sylvii Richterové „Jeden československý rok“

2007 Racibórz: Język, literatura i kultura Czech, referat pt.: Znaczenie centrum w esejach Sylvii Richterovej (na przykładzie wybranych tekstów)

2006 Hradec Kralové: Setkání s druhým, referat pt.: Středoevropské setkání s druhým v „Supermarketu sovětských hrdinů” Jáchyma Topola

2004 Ostrava:Wisława Szymborska: Tradice – současnost – recepce, referat pt.: Wisławy Szymborskiej limeryki i inne formy „poezji żartobliwej”

Stypendia, staże, udział w grantach:

– Udział w projekcieLanguages in the V4 Countries of Contemporary Europe. Language as a Means of Expression and Identity Formation” (21520090) w ramach Funduszu Wyszehradzkiego (2016)

– Wyjazd w ramach Programu Erasmus+, Uniwersytet Pardubice, cykl wykładów o recepcji czeskiej literatury w Polsce (2015)

– Wyjazd w ramach Programu Erasmus+, Zlin, szkolenie z obsługi programów wspomagających pracę tłumacza

–        Udział w projekcie „CZKey – Online platform for learning medical Czech” (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134012) w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation (2013-2015),

–        Stypendium w ramach Programu współpracy między polskim i czeskim Ministrem Edukacji i Nauki – miesięczny staż badawczy w Ostrawie (Ostravská univerzita) (2010 oraz 2013),

–        Stypendystka Stypendium Ministra Edukacji Narodowej (2006-2007).

Wybrane tłumaczenia:

Sládek, Pojęcie „świata” w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela, tłum. M. Kalita, w: „ER(R)GO” nr 30 (1/2015), str. 107-123.

Piorecký, Literatura czeska i nowe media. Wprowadzenie do tematu, tłum. M. Kalita, w: „ER(R)GO” nr 30 (1/2015), str. 63-88.

M. Koleček,Casablanca. Zasada pseudodokumentaryzmu w środkowoeuropejskiej i bałkańskiej sztuce posttotalitarnej, w: O powstawaniu i ginięciu. On Generation and Corruption, tłum. M.Kalita, red. M. Lisok, J. Trzupek, Katowice 2014, s. 70-80.

Tłumaczenie ustne rozmów biznesowych dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (2014)

Tłumaczenie ustne spotkania władz miast partnerskich Krapkowice / Lipová–Lázně(2014)

Tłumaczenie pisemne w ramach projektu unijnego „CZKey – Online platform for learning medical Czech” – tłumaczenie tekstów medycznych oraz kursu języka czeskiego na portalu http://mluvtecesky.net (2014)

Tłumaczenia pisemne i ustne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ramach projektów:

–        „Czworonożni funkcjonariusze dla bezpieczeństwa Śląska Cieszyńskiego” – tłumaczenie wniosku aplikacyjnego oraz tłumaczenie ustne wystąpień prelegentów podczas spotkania polskich i czeskich przewodników psów służbowych (2014)

–        „Po pierwsze człowiek. Komunikacja kryzysowa na Śląsku Cieszyńskim” – tłumaczenie ustne konferencji otwierającej i zamykającej projekt, tłumaczenie warsztatów dla negocjatorów policyjnych, tłumaczenie filmu instruktażowego dla negocjatorów policyjnych (2012)

Tłumaczenie ustne w ramach projektu „Podpora zdraví v předškolní výchově” (2014)

Tłumaczenie czeskiego Kodeksu Cywilnego, cz. VII, Prawo spadkowe; tłumaczenie Komentarza do Kodeksu Cywilnego (fragmenty) oraz artykułów o tematyce prawnej – na potrzeby publikacji dr hab. H. Witczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa (2012-2013)

Tłumaczenie czeskiej ustawy o ochronie środowiska – ustawa nr 185/2001 (2013)

Tłumaczenie rozprawy habilitacyjnej dr Marka Sibinskiego – prodziekana Wydziału Sztuki oraz Kierownika Katedry Grafiki i Rysunku Uniwersytetu Ostrawskiego, Tożsamość w obrazie, obraz bez tożsamości. Tożsamość cyfrowa (przestrzeń, źródła, rzeczywistość) (2013)

Tłumaczenie ustne wykładu prof. JUDr. Aleša Gerlocha, CSc.: Funkcje oraz metodologia wykładni prawa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (2012)