informacje » Pracownicy » Gołek-Sepetliewa Dorota

Gołek-Sepetliewa Dorota

dr Dorota Gołek-Sepetliewa

stanowisko: adiunkt
zakład:
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail:
dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl
gabinet:
3.12
dyżur: 

Tytuły i stopnie naukowe: Uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury bułgarskiej, 15/09/2009, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny, na podstawie rozprawy doktorskiej Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa.

Zainteresowania naukowe: dziewiętnastowieczna i dwudziestowieczna literatura i kultura bułgarska, ze szczególnym uwzględnieniem poezji, literatury emigracyjnej oraz współczesnej dramaturgii, a także kwestie pamięci indywidualnej i zbiorowej we współczesnej poezji bułgarskiej.

Publikacje:

Monografie:

D. Gołek-Sepetliewa: Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa. Kraków, Wyd. UŚ – Wyd. Lexis, 2011, s. 141.

Rozwiń

Artykuły:

D. Gołek, Sposoby kreacji podmiotu lirycznego w poezji Konstantina Pawłowa, „Pamiętnik Słowiański” 2006, z. 2, s. 71-100.

D. Gołek-Sepetliewa, Obrazy czasu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa, „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 2, s. 17-34.

D. Gołek-Sepetliewa, Emigracja jako przemiana – na podstawie twórczości prozatorskiej i eseistycznej Dimityra Boczewa, w: Idea przemiany w kulturze, literaturze, języku i edukacji, tom III, red. M. Duś, Wyd. WSL, Częstochowa 2011, s. 111-120.

D. Gołek-Sepetliewa, Wspólnotowe bycie razem – na przykładzie noweli Z dolnej części horyzontu Lubomira Kanowa, w: Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej,  red. M. Kopczyk, Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2011,  s. 221-230.

D. Gołek-Sepetliewa, Charakterystyka paradygmatu bułgarskiej poezji odrodzeniowej – przykład twórczości Christo Botewa, „Pamiętnik Słowiański” 2011, z. 1, s. 83–106.

D. Gołek-Sepetliewa, Rodzima przestrzeń małego  miasta w twórczości bułgarskiego twórcy Stanisława Stratiewa, „Świat i Słowo” 2012, nr 2, s. 271-282.

D. Gołek-Sepetliewa, Procesy europeizacji kultury i literatury bułgarskiej w epoce modernizmu, „Pamiętnik Słowiański” 2012, z. 1-2, s. 59-76.

D. Gołek-Sepetliewa, Doświadczenie pustki we współczesnym dramacie bułgarskim, w: „Dramat i doświadczenie”, red. B. Popczyk-Szczęsna i M. Figzał, Wyd. UŚ, Katowice 2014, s. 295-306.

D. Gołek-Sepetliewa,  Kilka uwag o dysydenctwie oraz literaturze antytotalitarnej w Bułgarii, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6, s. 105-117.

D. Gołek-Sepetliewa, Teatr absurdu jako źródło inspiracji w twórczości dramaturgicznej

Stanisława Stratiewa, „Południowosłowiańskie Zeszyty Literackie” 2014, nr 11, s. 87-96.

D. Gołek-Sepetliewa, Przekłady książkowe bułgarsko-polskie i polsko-bułgarskie w latach 2007-2013, „Przekłady Literatury Słowiańskich”, red. Bożena Tokarz, Tom 5, cz. 1, Katowice 2014, s. 27-38.

D. Gołek-Sepetliewa, Absurd, groteska i satyra – strategie dramaturgiczne w twórczości Stanisława Stratiewa, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie” 2014, nr 3, s. 52-60.

Recenzje:

D. Gołek-Sepetliewa, Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, „Pamiętnik Słowiański” 2006, z. 1, s. 119-122.

D. Gołek-Sepetliewa, Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. III: Podmiotowość, pod. red. Barbary Czapik-Lityńskiej, „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 1, s. 74-76.

D. Gołek-Sepetliewa, Ilija Paczew, Gatunek, kreacja, tożsamość. Poetyka powieści Iwana Wazowa „Pod jarzmem”, „Pamiętnik Słowiański” 2008, z. 1, s. 91-95.

D. Gołek-Sepetliewa, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 2 (12): Polonistyka w Bułgarii – wczoraj i dziś, ,„Przekłady Literatur Słowiańskich”, red. Bożena Tokarz, T. 5, Cz. 1, Katowice 2014.

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

D. Gołek-Sepetliewa,Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1989-2007 [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 1. Cz. 3: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006),red. B. Tokarz, Katowice 2012, s. 11-34.

D. Gołek-Sepetliewa, Wstęp, „Noviny Slawia” 2012, nr 3, s. 2.

D. Gołek-Sepetliewa, Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007—2012,  „Przekłady Literatur Słowiańskich”, red. Bożena Tokarz, Tom 4, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007–2013), Katowice 2014, s. s 13-28.

D. Gołek-Sepetliewa, Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w roku 2013, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, red. Bożena Tokarz, Tom 5, Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013), Katowice 2014, s. 21.

D. Gołek-Sepetliewa, Wspomnienie o prof. dr hab. Iskrze Likomanowej, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, red. Bożena Tokarz, Tom 5, Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013), Katowice 2014, s. 7-8.

„Noviny Slawia”, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ, Sosnowiec 2013, nr 3, [red. M. Cichońska, M. Błaszak, D. Gołek-Sepetliewa], ss. 68.

Udział w konferencjach:

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Idea przemiany w literaturze, kulturze, języku i edukacji – 20-21.10.2010. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pytanie o wspólnotę? – 15-16.11.2010. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Małe miasta – 14-15.11.2011. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Konferencja Naukowa: Dramat i Doświadczenie – 24-25.05.2012. Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Krajowa Konferencja Naukowa: Przekład w kulturze – 20-21.06.2013. Akademia Techniczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmierzch – 14-15.11.2013. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język. 22-23.09.2014 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Polska-Wschód w Opolu, Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Opole.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bułgaria – tradycyjna i nowoczesna- българистично четене. 13.10.2014. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze.16-17.10.2014. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec-Katowice.

Udział w projektach:

Temat badawczy Zakładu Literatur Słowiańskich: Literatury słowiańskie XX wieku.

Temat badawczy Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej: Słowiańskie teksty kultury.

Temat badawczy Zakładu Teorii Literatury i Translacji: Teoria translacji.

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

Dwutygodniowy staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Stypendium przyznane w ramach Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii: 30.03-13.04.2014. Tematyka badań: Ideowo-estetyczne inwarianty modernizmu w obszarze południowosłowiańskim (przykład bułgarski).

Miesięczny staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie im. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii. Stypendium przyznane w ramach Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii: wrzesień/październik 2011. Tematyka badań: Strategie dramaturgiczne w literaturze bułgarskiej XX wieku. Przykład twórczości Stanisława Stratiewa.

Miesięczny staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie im. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii. Stypendium przyznane w ramach Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii: czerwiec 2007. Tematyka badań: Twórczość Konstantina Pawłowa w kontekście poezji bułgarskiej drugiej połowy  XX wieku.

Trzymiesięczna specjalizacja na Uniwersytecie im. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii w ramach programu wymiany studenckiej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem im. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii: grudzień 2003 – marzec 2004

Dwumiesięczne stypendium przyznane przez MENiS w celu odbycia stażu bułgarystycznego na Uniwersytecie im. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii: październik 2003 – grudzień 2003

Działalność popularyzatorska:

marzec 2012, współorganizacja DNI KULTURY BUŁGARSKIEJ W IFS

marzec 2012, współorganizacja DNIA OTWARTEGO W IFS

marzec 2013, ĆWICZENIA AUTORSKIE – ZAJĘCIA Z JĘZYKA BUŁGARSKIEGO dla uczniów szkoły podstawowej przy Zespole Szkół nr 4 w Zabrzu.

marzec 2013, współorganizacja DNIA BUŁGARSKIEGO W IFS

czerwiec 2013, współorganizacja DNIA BUŁGARSKIEGO W IFS

marzec 2015, współorganizacja DNIA KULTURY BUŁGARSKIEJ W IFS