informacje » Pracownicy » Błaszak Magdalena

Błaszak Magdalena

dr Magdalena Błaszak

stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: magdalena.blaszak@us.edu.pl
gabinet: 4.19
dyżur:

Tytuły i stopnie naukowe: Tytuł doktora nauk filologicznych (Uniwersytet Śląski, 2010)

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne, semantyka, składnia leksykologia, przekładoznawstwo

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

Błaszak M., Imperceptywność w języku macedońskim i polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.164.

Artykuły:

Błaszak M., Conditionalis w języku macedońskim, W:Tradycja i wyzwania, red. H. Mieczkowska, P. Fałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 69-74, Kraków 2015.

Błaszak M., Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 W: Przekłady Literatur Słowiańskich Tom 5 cz. 2, red. Bożena Tokarz, s. 123-129, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Błaszak M., Sojda S.,Nauczanie tłumaczenia ustnego tekstów specjalistycznych na filologii słowiańskiej W: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica Tom 14. red. L. Tanuševska, s.191-204, Skopje 2013.

Błaszak M.,  Przekłady Literatur Słowiańskich Tom 1 cz. 4 Bibliografia Przekładów Literatur Słowiańskich 1990-2006, red. Bożena Tokarz, s. 241-252, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Błaszak M., Wpływ płci na wartościowanie w języku macedońskim, W: Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Katowice 2012, s. 13-24.

Błaszak M., Sojda S., Kształcenie kompetencji translatorskiej na studiach słowacystycznych W: Tłumaczenie Ustne – Teoria, Praktyka, Dydaktyka, nr 2: Stare problemy, nowe metody, Red. P.Janikowski, Częstochowa 2012, s. 263-276.

Błaszak M.: Realizacja kategorii świadka w różnych stylach języka macedońskiego, W: „Folia Philologica Macedono-Polonica”,  s. 543-555, Skopje 2011.

Błaszak M.: Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej  W: Przekłady Literatur Słowiańskich, T.I. cz 1., red. B. Tokarz, Katowice 2009, s. 145-153.

Błaszak M.: Nekrologi w kulturze polskiej i macedońskiej. W: Język-Styl-Gatunek. Katowickie spotkania doktorantów przy okrągłym stole. Red. M. Kita, Katowice 2009, s. 42-47.

Błaszak M.: Realizacja kategorii świadka we współczesnym literackim języku macedońskim na przykładzie tekstów prasowych. W: Kategorie w języku, język w kategoriach. Red. M. Cichońska, Katowice 2009, s. 122-129.

Inne – tłumaczenie

Risto Krle, Pieniądze to śmierć. W: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Red.V.Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński. Poznań 2009, s. 351-403.

Inne – redakcje

Žarko Kujundžiski, Spectator, red. M. Błaszak, O. Joveska, (tłum.) Z. Dembowska, G. Łukowska, Katowice 2012.

Funkcje pełnione w IFS:

Redaktor naczelny czasopisma „Noviny Slawia”

Udział w projektach:

Grant promotorski (09.2009-06.2010), nr grantu: PP-0209-064 

Kierownik: Prof. UŚ dr hab. Maria Cichońska

Temat: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

Uczestnik: dr Magdalena Błaszak

Doświadczenie naukowe zdobyte za granicą

Miesięczny staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Św. Cyryla i Metodego w Skopje – październik 2008. Stypendium przyznane w ramach Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii. Tematyka badań: Imperceptywność w języku macedońskim i polskim.

Członkostwo w organizacjach:

Komisja Językoznawstwa O/PAN w Katowicach

Współorganizacja wydarzeń kulturalnych:

Czas na Macedonię

21-23.05.2012

Uniwersytet Śląski, IFS

Organizator: mgr Olivera Joveska