informacje » Катедре ИФС » Катедра за контрастивна истраживања и глотодидактику

Катедра за контрастивна истраживања и глотодидактику

Катедра за контрастивна истраживања и глотодидактику

ул. Грота-Ровецкиего 5

41-205 Сосновиец, соба 3.61

имејл: krystyna.jarzabek@us.edu.pl тел. 004832 36-40-931

Чланови Катедре:

проф. УШ др. хаб. Кристина Јежамбек (dr hab. prof. UŚ Krystyna Jarząbek) – начелница (соба 4.6, тел. 004832 36-40-913)

др. хаб. Роберт Боњковски (dr hab. Robert Bońkowski) (соба 4.50, тел. 004832 36-40-863)

др. сц. СилвијаСојда (dr Sylwia Sylwia)

др. сц. Магдалена Блашак (dr Magdalena Błaszak)

др. сц. Маја Јасињска (dr Maja Jasińskа) – секретарица

др. сц. Андреа Готшова (Andrea Goótšová) (соба 3.1)

Срђан Папић, маг. (соба 3.1)

Радек Јежомбек (Radek Jeřábek), маг. (соба 3.1)

Докторанти:

Моника Крул (mgr Monika Król), маг. (соба 3.61)

Дамјан Писарски (mgr Damian Pisarski), маг. (соба 3.61)

Катедра спроводи истраживања на подручју:

– етимологије, ономастикеитворберечисловенскихјезика,

–  конфронтативнелингвистикесловенскихјезика,

глотодидактике.

Запослени на Катедри држе језичке вежбе из словенских језика, конверзације те предавања и семинаре н апреддипломским и последипломским студијама. Уз то сарађују на домаћим и страним научним скуповима, одлазе на боравке и стипендије у научно-истраживачке центре у Чешкој, Хрватској, Македонији, Србији и Словачкој.

Редовно се организујуисастанцизапослених на Катедри, накојима се расправља о темамавезанима уз научне интересе чланова Катедреипозванихгостију из осталихорганизацијскихјединица ИФС-а – углавном с Катедрезасловенскекултуре. Запослени на Катедритакођеповременодржерефератеиизвештавају о својим научним истраживањима. На свим су састанцима добродошли и студенти.

У делу који се односи на глотодидактику, Катедра се стара о подучавању свих страних језика на Институту за словенске филологије – осам словенских те енглеског, италијанског и латинског језика. Односи се то и на координацију поучавања страних језика, односно, на надзор програма поучавања, полагања испита и утврђивања исхода учења.