informacje » Pracownicy » Miodyński Lech

Miodyński Lech

prof. dr hab. Lech Miodyński

stanowisko: profesor
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: lech.miodynski@us.edu.pl
gabinet: 4.52
dyżur:

Tytuły i stopnie naukowe:

 • doktorat 1991
 • habilitacja 2000
 • tytuł profesorski 2012

Krótka biografia naukowa

PL

slawista-literaturoznawca i kulturoznawca związany od 1985 r. z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 2012-16 dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej tej uczelni i w jego ramach aktualnie kierownik Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej, profesor tytularny (od 2012). Ponadto – profesor UAM w Poznaniu (2002-2013). Prowadzi badania z zakresu  historii literatury macedońskiej, serbskiej i chorwackiej w kontekście komparatystycznym i kulturowym. W szczególności w ich zakres wchodzą transformacje bałkańskich tradycji lokalnych, relacje wewnątrzsłowiańskie, problematyka geokulturowa i symbolizacji przestrzeni, kultura materialna obszaru Bałkanów, poezja współczesna i inne zagadnienia – w  tym zwłaszcza norm kulturowych i dyskursów artystycznych w konfrontacji z wzorcami europejskimi, aktualizacji dziedzictwa cywilizacyjnego oraz związków literatury z religią i polityką. Łączny dorobek naukowy – ok. 120 pozycji bibliograficznych, głównie z obszaru macedonistyki i bałkanistyki interdyscyplinarnej (w tym 4 książki autorskie – m.in. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku (1999) i Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej (2011)). Poszczególne publikacje ukazywały się w Polsce, Macedonii, Serbii, Czarnogórze, Bułgarii i Czechach – w slawistycznych tomach zbiorowych oraz czasopismach. Łącznie 9 lat swej biografii spędził w Rosji, Macedonii i Serbii. Prowadził współpracę badawczą z partnerami w Macedonii, Serbii i Czarnogórze (w projektach dwu- i wielostronnych – obecnie jest głównym wykonawcą w projekcie NCN: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach – XVIII-XX w.”). Jest członkiem 5 slawistycznych komisji naukowych, głównie związanych z PAN, PAU i Międzynarodowym Komitetem Slawistów. Przebywał na 11 stypendiach w 6 krajach bałkańskich i wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Skopje, Wielkim Tyrnowie, Atenach i Padwie.

ENG

full professor at the Institute of Slavic Studies at the University of Silesia (Katowice; employed from 1985; director of the institute [2012-16], currently head of the Department of Slavonic Cultures); also professor at the Institute of Slavonic Philology at the A. Mickiewicz University in Poznań (2002-13). Areas of interest: history of Macedonian, Serbian and Croatian literature, contemporary poetry, literary process theory, relation between literature and culture, geocultural problems. In particular his studies concentrate on the Balcan local traditions’ transformation issues, especialy connected with cultural standards and artistic discourse collated with European patterns, modernizing civilization issues, relationship between literature, religion and politics as well as symbolizing of space and material culture. Author of over 120 works (latest books: Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku,  Katowice 1999;   (ed.) Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, Katowice 2005; Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Katowice 2011). Papers edited in Poland, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Czech Republic. 9 years of his biography spent in Russia, Macedonia and Serbia. Scholarly cooperation with the partners in Macedonia, Serbia and Montenegro. Member of 5  boards connected with Slavonic studies at national academies and committees. 11 times scholarship holder in 6 Balkan countries, also gave lectures in Skopje, Veliko Tyrnovo, Athens and Padua.

Publikacje – 104:

Książki autorskie:

1. Bogomil G´uzel: poetycki dialog z naturą i kulturą. Prace Naukowe Uniwersytetu  Śląskiego nr 1423. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, 159[1] s.

1a. Priroda – intelekt – kultura. Prašanjata na poetskoto tvoreštvo na Bogomil G’uzel. Prev. T. Pejovik’. Makedonska kniga. Skopje 1999, 330 s. [przekład zmienionej wersji poz.1, zmiany 25%]

2. Powroty znaczeń. Aktualizacje tradycji kulturowych w literaturze macedońskiej po 1945 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1768. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, 243[1] s.

3. Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2887. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, 376[1] s.

Redakcja prac zbiorowych i opracowania tekstów:

1. Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w   języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2321. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, 288 s. [redakcja tomu zbiorowego]

2. M. Todorova, Bałkany wyobrażone. Tłum. P. Szymor, M. Budzińska. Wydawnictwo „Czarne”. Wołowiec 2008, 544 s. [redakcja naukowa i konsultacja merytoryczna tekstu].

3. Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Red. V. Mojsova Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2009, 500 s. [współredakcja]

Artykuły naukowe:

1. Budowanie świata – motyw nadrealistycznej kreacji w powojennej poezji macedońskiej i polskiej. W: Polska – Jugosławia. Związki i paralele literackie. Red. H. Janaszek-Ivaničková i E. Madany. Prace Slawistyczne Instytutu Słowianoznawstwa PAN nr 61. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 113–128.

2. Ujęcia czasu w poezji Bogomila G´uzela. „Pamiętnik Słowiański” T. 38/39: 1988/1989 (wyd. 1991), s. 237–262.

3. ”Epskoto na glasanje” – pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Program i kontekst. W: Studia z języków i literatur narodów słowiańskich. Tendencje rozwojowe. Red. B. Czapik i E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1148. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1991, s. 163–176.

4. Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach ze współczesnych literatur jugosłowiańskich). W: Kryzys tożsamości. Slavica. Red. B. Czapik. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1992, s. 15–29.

5. Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. W: Rozpad mitu i języka? Red. B. Czapik i E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1324. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1992, s. 152–161.

6. Odwieczna wędrówka. Koncepcja przestrzeni oraz motyw podróży w twórczości eseistycznej i poetyckiej Bogomila G´uzela. W: Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Red. T. Poźniak, A. Wieczorek Wydawnictwo WSP. Opole 1993, s. 133–136.

7. Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 3. Red. B. Czapik i I. Opacki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1421. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1994, s. 43–56.

8.Poezijata na Bogomil G´uzel. „Razgledi” R. 37: 1994, nr 1–2, s. 34–48.

9. Przyspieszenie przeciw ewolucji – nowy radykalizm literatury macedońskiej. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Red. D. Fokkema i H. Janaszek-Ivaničková. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1995, s. 185–195.

9a. (tłumaczenie na język angielski) Acceleration Versus Evolution – The New Radicalism of Macedonian Literature. W: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Red. D. Fokkema i H. Janaszek-Ivaničková. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1996, s. 197–208.

10. Polskiot i makedonskiot neoklasicizam kako poetska paradigma na kulturata. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T.4. Red. K. Solecka i Lj. Spasov. Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”. Skopje 1996, s. 163–173.

11. Poststrukturalizmot – isleduvačkiot problem i metodološkata refleksija (perspektivata na Polska i na Makedonija). „Razgledi”. Skopje (1996 – tekst przeredagowany bez autoryzacji).

12. Utopia ortodoksji a mit wspólnoty w kulturze serbskiej. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. B. Czapik-Lityńska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1600. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1997, s. 138–152.

13. Macedonia – słowiańska autarkia wobec dyktanda europejskiego pragmatyzmu. W: Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie. Red. M. Bobrownicka. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków 1998, s. 157–167.

14. Milorad Pavić, spirala semantyczna i ukryta tożsamość Chazarów. W: Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak. Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”. Białystok 1998, s. 161–174.

15. Od adaptacijata do novata mitologizacija – funkciite na mediteranskata tradicija vo sovremenata makedonska poezija. W: Makedonskata literatura i kultura vo kontekstot na mediteranskata kulturna sfera. Red. M. G’určinov. Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Skopje 1998, s.413-425.

16. „Poemat obrzędowy” Petre M. Andreevskiego. W: W kręgu kultury Słowian. Księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki. Red. E.Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr  1811.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999, s.125-131.

17. Argument nietypowości jako miara ewolucji kultury literackiej (przykład macedoński). W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1850. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 95–103.

18. Współczesne macedońskie manifesty poetyckie – kategorie programowe i formuły dyskursu. W: Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 5. Red. J. Mindak, K. Wrocławski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 36–46.

18 a. (tłumaczenie na język macedoński) Sovremenite makedonski poetski manifesti –  programski kategorii i pravila za razgovor. „Stremež” 2001, nr 1-2, s. 24-37.

19. Identyfikacja kulturalno-językowa Macedończyków a kod społeczny środowiska wielonarodowego. W: Język a tożsamość narodowa. Slavica. Red. M. Bobrownicka. Wydawnictwo „Universitas”. Kraków 2000, s. 195–208.

20. Kategorie poznawcze i ideologiczne – ruchome współrzędne literatur narodowych (przykład południowosłowiański). W: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia. Red. J. Zarek. Prace Naukowe Uniwersytetu Sląskiego nr 2047. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002, s. 121-128

21. Prototypy nowego imaginarium literatur południowosłowiańskich. W: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2002, s. 41-55.

21a [tłumaczenie na język bułgarski w druku <2012> – Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie

22. Granice kompetencji i granice tolerancji w badaniach macedonistycznych. W: Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2002, s. 75-89.                                                                      21a. (tłumaczenie na język angielski) Limits of Competence and Limits of Tolerance in Macedonian Studies. W: The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2003, s.79-95.

23. Czynnik religijny w przekształcaniu macedońskiego stereotypu etnicznego. W: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian. „Prace Komisji Kultury Słowian ” T.2. Red. L. Suchanek. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2002, s.71-92.

24. Typowość i specyfika socrealizmu macedońskiego. W: Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Możejce. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2003 (realnie grudzień 2002), s. 145-150.

25. Liga bałkańska – ligi bałkańskie: wspólnota i dezintegracja. W: Języki i tradycje Słowian. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mieczysławowi Basajowi. Red. E. Tokarz. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2095. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003 (realnie grudzień 2002), s. 346-352.

26. Integralizm i separatyzm w macedońskim procesie samostanowienia kulturalnego. W: Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny. Red. A. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2004, s.229-246.

27. Determinanty współczesnej literatury w Macedonii – czasoprzestrzeń idealna i realna. W: Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka. Red. I.   Stawowy – Kawka . Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s.143-153.

28. Symbole miejsca w literaturze i kulturze macedońskiej. Opis projektu. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2321. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.158-170. 27a [tłumaczenie na jęz. czeski w druku <2012> – Uniwersytet w Brnie – „Porta Balkanica”]

29. Emancypacja różnicy. Współczesny pisarz macedoński wobec kryptonimów   rzeczywistości. W: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak – Mikołajczakowa, B. Zieliński. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2005, s.68-82.

30. Literackie identyfikacje macedońskiej topografii kulturowej. W: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich . T.3 – Słowiańszczyzna Południowa. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2005, s. 45-57

31. Geokulturnite prototipovi na identitetot vo nacionalnite literaturi. W: Folia Philologica Macedono – Polonica. T. 6. Red. M. Mirkulovska, L. Spasov. Univerzitet sv. Kiril i Metodij. Skopje 2006, s.48-57.

32. Podmiot na peryferiach. Literatura macedońska lat dziewięćdziesiątych wobec problemu marginalizacji kulturowej. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 3 – Podmiotowość. Red. B. Czapik – Lityńska. Dom Wydawniczy Elipsa.Warszawa 2005, s.172-197.

33. Balkanskiot literaturen individualizam – od izolacija do participacija. W: Balkanskata slika na svetot, red. K. K’ulavkova, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje 2006, s.387-399.

34. Tropyi inspiracje romantyczne w literaturach o odmiennych cyklach rozwojowych. W: Folia Philologica Macedono – Polonica. T. 7 – Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko – Macedońskiego. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2006, s.115-132.

35. Razlika kao tekst. Između antropološkog kontrasta i ksenološke geografije diskursa. W: Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Red. M. Maticki. Institut za književnost i umetnost. Beograd 2006, s.31-40.

36. Macedońska katachreza – nowy regionalny klucz identyfikacyjny.       „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura”. Z. 4. Red. Z. Darasz. Wydawnictwo „Piktor”. Łódź 2007, s.19-30.

37. Syndrom ginącej wsi a geokulturowa więź Macedończyków. W: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa. ISZiP – Wydział Polonistyki UW. Wydawnictwo Stanisław Fuksiewicz. Warszawa 2008, s.249-261.

38. Synkretyczna substancja miejsca jako archimotyw macedońskiej kultury. W: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2008, s.53-69.

39. Kompleks niestabilności i lokalna hermeneutyka w macedońskiej świadomości postkolonialnej. W: Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia – kultura – literatura – język – media. Red. M. Kawka, I. Stawowy – Kawka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s.89-97.

40. Synkretyzm kodów kulturowych – węzeł gordyjski macedońskiej autoidentyfikacji. W: Kultury słowiańskie i polityka. „Prace Komisji Kultury Słowian” T. 7. Red. L. Suchanek. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2009, s.142-159.

41. Literacka narodowość – dzieło żywiołu wyobraźni. W: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Red. V. Mojsova Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2009, s. 33-41.

42.Simboli i idoli – hijerofanija u sećanju slovenskih interpretacionih zajednica. W: Međunarodni naučni skup Njegoševi dani. Zbornik radova. Red. T. Bečanović i in. Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet. Nikšić 2009, s.189-206.

43.Maske đavola. Strategije iskušavanja „poštenog čoveka” u defanzivnim modelima slovenskih kultura. W: Međunarodni naučni skup Njegoševi dani II. Zbornik radova. Red. T. Bečanović, R. Glušica, Ž. Andrijašević, N. Janjušević. Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet. Nikšić 2010, s.101-120.

44.Idiomatyka folklorystyczna w projekcie wyobraźni poezji macedońskiej. W: Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 1. Red. J. Rękas. Poznań 2011. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2011, s. 113-122.

 45.Kulturowe matryce semantyczne – wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim. W: Przekłady Literatur Słowiańskich. T.2: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie. Red. B. Tokarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, s. 25-36.

46.Symboliczny korytarz międzystrefowy macedońskiej geosfery. W: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich. Red. A. Gawarecka, M. Balowski. Wydawnictwo „Pro”. Poznań 2011, s. 113-123.

47.Znacite na simboličnata topologija vo makedonskiot literaturen univerzum. “Spektar” (Institut za makedonska literatura. Skopje) 2011, nr 58, s.338-355

 48.Terminologia standardowa i specyficzna w narodowych historiach literatury. W: 50 godini na polonistikata vo Makedonija 1959-2009. “Folia Philologica Macedono-Polonica”. T.8. Red. M. Mirkulovska i in. Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij“. Skopje 2011, s. 111-122.

49. Bogomil G’uzel. Macedoński wirtuoz syntezy poetyckiej, “Colloquia Humanistica”. T.1. The Continuity and Discontinuity as a Research Problem, ed. M. Sujecka, M. Falski. Instytut Slawistyki PAN. Warszawa 2012, s.335-340.

50. Geometria niebecności. Szlaki wykorzenienia w macedońskim krajobrazie kulturowym. W: Topografia tożsamości. T.1. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Poznań 2012, s.113-126.

51. Literaturoznawstwo slawistyczne w Polsce od powojennego planu rozwojowego do międzyepoki transformacji, „Pamiętnik Słowiański” 2013, t. LXIII, z.1-2, s.21-40.

52. Estetske, ideološke i ksenološke projekcije savremenih dezintegrisanih identiteta u književnom tekstu, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova, ur. T. Bečanović, R. Glušica, Ž. Andrijašević, N. Jovović, Univerzitet Crne Gore, Nikšić – Podgorica 2013, s.103-120.

53. Wyobrażenia miejsca w symbolice kolektywnej – konteksty metodologiczne, kulturowe i literackie, [w:] Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s.77-96.

54. Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007-2013) – komentarz literaturoznawczy, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 5, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007-2012), red. B. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 115-122.

55. „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 202-223 [Instytut Slawistyki PAN – Fundacja Slawistyczna].

56. Umetničkata norma ili estetskiot pluralizam – dilemata na formiranjeto na makedonskiot literaturen život po 1945 godina, [w:]       XL Naučna konferencija na meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, red. R. Usikova i in., Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij”, Skopje 2014, s. 353-362.

57. Profil studiów oraz badań nad literaturami i językami południowosłowiańskimi w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ, 9 s. [w druku]

58. Misijata na čudotvorecot – horizontot na idejata i alhemiskata materija, 8 s. [w druku]

 59. Konceptualizacje przedmiotu badań slawistyki w XX wieku – tradycja unitaryzmu i wizje selektywne, 33 s. [w druku]

 60.Naučni standardi i mode – nesimetrično zrcalo književnoistorijske nomenklature u južnoslovenskoj i poljskoj slavistici, 12 s. [w druku]

Recenzje naukowe, prace popularnonaukowe, inne:

1. Vlada Urošević: Nocna dorożka. Tłum. Olga Ristowska. Łódź 1985. – „Tak i Nie” 1986, nr 2, s. 13.

2. Savremena poljska poezija. Wybór i przekład Petar Vujičić. Beograd 1985. – „Ruch Literacki” R. 28: 1987, nr 3, s. 235–238.

3. Jovan Deretić: Istorija srpske književnosti. Beograd 1983. – „Pamiętnik Słowiański” T. 35: 1985 (wyd. 1988), s. 275–280.

4. Jovan Deretić: Istorija srpske književnosti. Beograd 1983. – „Pamiętnik Słowiański” T. 35: 1985 (wyd. 1988), s. 275–280.

5. Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Red. T. Dąbek-Wirgowa i A.Makowiecki. Warszawa 1993. – „Ruch Literacki” R. 34: 1994, nr 1–2, s. 147–150.

6. Celina Juda: Literatura w stanie podejrzenia. Współczesna proza macedońska lat sześćdziesiątych XX w. Kraków 1992. – „Pamiętnik Słowiański” T. 42: 1992 (wyd. 1994), s. 125–129.

7. Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Red. T. Dąbek-Wirgowa i A.Makowiecki. Warszawa 1993. – „Pamiętnik Słowiański” T. 43: 1993 (wyd. 1995), s. 147–151.

8. Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego, Gazeta Uniwersytecka” 1996, nr 35, s. 4–5.

9. Przejawy postmodernizmu, „Dziś” R.7: 1996, nr 6, s. 131–133.

10. [tłum.] Slavko Janevski: Śniadanie ze śmiercią. Psie lasy. „Tak i Nie” 1989, nr 30, s. 12.

11. [tłum.] Danka Manoleva-Mitrovska: Transformacja kapitału społecznego w Republice Macedonii.  W: Postępy prywatyzacji w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Materiały z II    Międzynarodowego Sympozjum – Kielce, 5–8 października 1992 r. Red. L. Ogiegło. Katowice 1992 (maszynopis powielony – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).

12. [tłum.] Ljudmil Spasov: Wspomnienie o Profesorze Blaže Koneskim (1921-1993). „Ruch  Literacki” R.35: 1994, nr 3-4, s. 349-351.

13. [tłum.] Nada Petkovska: Postmodernizm w literaturze macedońskiej. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Red. D. Fokkema i H. Janaszek-Ivaničková. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1995, s. 197–202.

14. [tłum.] Elizabeta Šeleva: Czy „Melancholia” Dürera pochodzi spod znaku Saturna? W: Kultura, język, edukacja. T. 2. Red. R. Mrózek. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1699. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1998, s. 77–87.

15. David Albahari. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2001, s. 317.

16. Milutin Bojić. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 4. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2001, s. 237.

17. Miodrag Bulatović. W: Wielka Encyklopedia PWN. T.  5. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2001, s. 17.

18. Branko Ćopić, Filip David. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2002, s. 458, 546.

19. Radoje Domanović, W: Wielka Encyklopedia PWN.  T.  7. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2002, s. 274-275.

20. Literatura macedońska – status kulturowy i ewolucja. „Proglas”. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej” 2002, nr 13, s.24-26.

21. Julian Kornhauser: Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej). Kraków 2001. – „Pamiętnik Słowiański” T.52: 2002. Z.1, s.81-84.

22. The National Idea as a Research Problem. Ed. by J. Sujecka. Warszawa 2002. – „Pamiętnik Słowiański” T.52: 2002. Z.2, s.62-67.

23. Czynnik religijny w przekształcaniu macedońskiego stereotypu etnicznego. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” T. 65. Kraków 2002, s.146-147.

24. Petre Andreevski, Živko Čingo, Taško Georgievski, Bogomil G’uzel, Slavko Janevski, Blaže Koneski, Radovan Pavlovski, Kočo Racin, Aco Šopov, Goran Stefanovski, Vlada Uroševik’. W: Słownik pisarzy świata. Red. J. Marcinek. Wydawnictwo „Zielona Sowa”. Kraków 2004.

25. Celina Juda: Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii. Kraków 2003. – „Pamiętnik Słowiański” T. LIV: 2004. Z.2, s. 113-117.

26. Wstęp. W: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w   języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2321. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.9-10.

27. Cywilizacja kontrastu. Rzut oka na nekropolie  Macedonii. „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni ” 2005, nr 3, s.26-27, 3 fot.

28. [tłum.] Bratislav Taškovski: Ostatnia podróż dobrego Makarego.”Dekada Literacka” R.X:2000, nr 1, s.9.

29. [tłum.] Petre M. Andreevski: Wesele umarłych; Radovan Pavlovski: Dwa koguty: czerwony i czarny; Sande Stojčevski: Na macedońskich gościńcach. „Proglas. Pismo Towarzystwa Przyjaciół Narodów Europy Środkowej” 2002, nr 13, s.30-32.

30. Literatura macedońska. W: Encyklopedia szkolna WSiP. Literatura. Wiedza o kulturze. Red. A. Szymanowska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2006, s.444-445.

31. Makedonistikata vo Katovice / Sosnovjec.  W:  40 godini Meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura 1967-2007. Red. E. Crvenkovska. Univerzitetot „Sv. Kiril i Metodij”. Skopje 2007, s. 39-40.

32. Josip Juraj Strossmayer. Hrvatska. Ekumenizam. Europa / Chorwacja. Ekumenizm. Europa. Red. M. Dąbrowska – Partyka i M. Czerwiński, Kraków 2007 – „Pamiętnik Słowiański”  T. LVII: 2007. Z. 2, s.144-150.

33. Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-2004, red. M. Dąbrowska-Partyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss.396 – „Pamiętnik Słowiański” 2010. T. LX, z.1, s.82-86.

34. Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury kody pamięci. Red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydawnictwo “Pro”, Poznań 2012. “Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012,  nr 2, s.402-409.

Wystąpienia  na konferencjach – 40:  

– Problem periodyzacji literatur polskiej i macedońskiej po II wojnie światowej. Konf.: III polsko – macedońska konferencja naukowa, Katowice 1989.

– Odwieczna wędrówka. Koncepcja przestrzeni oraz motyw podróży w twórczości eseistycznej i poetyckiej Bogomila G´uzela. Konf.:Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich, Opole 1990.

Polskiot i makedonskiot neoklasicizam kako poetska paradigma na kulturata. Konf.: IV makedonsko – polska naučna konferencija, Ochryd 1992.

Dylemat języka w najnowszej literaturze macedońskiej: od bariery komunikacyjnej do pasji lingwizmu. Konf.: Rozpad mitu i języka, Katowice 1992.

– Przyspieszenie przeciw ewolucji – nowy radykalizm literatury macedońskiej. Konf.:Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Katowice 1993.

– Współczesne macedońskie manifesty poetyckie – kategorie programowe i formuły dyskursu. Konf.: V polsko – macedońska konferencja naukowa, Warszawa 1995.

– Poststrukturalizmot – isleduvačkiot problem i metodološkata refleksija (perspektivata na Polska i na Makedonija). Konf.: Poststrukturalizmot vo sovremenata kultura, Skopje 1996.

Utopia ortodoksji a mit wspólnoty w kulturze serbskiej. Konf.: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian,  Katowice 1996.

Poetskiot neoklasicizam vo polskata i makedonskata literatura. Konf.: Makedonsko – polska filološka sredba, Skopje 1996.

– Milorad Pavić, spirala semantyczna i ukryta tożsamość Chazarów. Konf.:Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Supraśl 1997.

– Od adaptacijata do novata mitologizacija – funkciite na mediteranskata tradicija vo sovremenata makedonska poezija. Konf.: Makedonskata literatura i kultura vo kontekstot na mediteranskata kulturna sfera, Skopje 1997.

– Prototypy nowego imaginarium literatur południowosłowiańskich. Konf.: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, Ustroń 2001.

Granice kompetencji i granice tolerancji w badaniach macedonistycznych. Konf.: Macedonia na Bałkanach wczoraj, dziś i jutro: kultura siły – siła kultury, Poznań 2002.

Czynnik religijny w przekształcaniu macedońskiego stereotypu etnicznego. Konf.: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian [cykl odczytów], Kraków 2002.

– Geokulturnite prototipovi na identitetot vo nacionalnite literaturi. Konf.: VI makedonsko  – polska naučna konferencija, Ochryd 2002.

– Integralizm i separatyzm w macedońskim procesie samostanowienia kulturalnego. Konf.: Słowiańskie idee wspólnotowe, Poznań 2003.

– Determinanty współczesnej literatury w Macedonii – czasoprzestrzeń idealna i realna. Konf.: Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – polityka – kultura – nauka, Kraków 2003.

Emancypacja różnicy. Współczesny pisarz macedoński wobec kryptonimów    rzeczywistości. Konf.: X  kolokwium slawistyczne polsko – bułgarskie, Obrzycko 2004.

Literackie identyfikacje macedońskiej topografii kulturowej. Konf.: Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, Poznań 2004.

– Podmiot na peryferiach. Literatura macedońska lat dziewięćdziesiątych wobec  problemu marginalizacji kulturowej. Konf.: Problematyka podmiotowości jednostek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowian, Ustroń 2004.

 – Balkanskiot literaturen individualizam – od izolacijata sprema participacijata. Konf.: Balkanskata slika na svetot, Skopje 2005.

– Tropy i inspiracje romantyczne w literaturach o odmiennych cyklach rozwojowych. Konf.: VII kolokwium polsko – macedońskie, Poznań 2005.

– Razlika kao tekst. Između antropološkog kontrasta i ksenološke geografije diskursa. Konf.: Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima, Belgrad 2005.

Profil studiów oraz badań nad literaturami i językami południowosłowiańskimi w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. Konf.:  Forum europejskiej slawistyki południowej na rzecz pokoju i koegzystencji, Słubice – Frankfurt 2007.

Kompleks niestabilności i lokalna hermeneutyka w macedońskiej świadomości postkolonialnej. Konf.:  Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii, Kraków 2007.

– Simboli i idoli – hijerofanija u sjećanju slovenskih interpretacionih zajednica. Konf.: I Međunarodni slavistički skup „Njegoševi dani” , Cetinje 2008.

Synkretyzm kodów kulturowych – węzeł gordyjski macedońskiej autoidentyfikacji. Konf.: Kultura i polityka w świecie słowiańskim – roczny cykl posiedzeń PAU, Kraków 2008.

Misijata na čudotvorecot – horizontot na idejata i alhemiskata materija. Konf.: International Forum „The Novel ‘The Eight Wonder of the World’ by Jordan Plevneš through the prism of the twentieth anniversary from the fall of the Berlin Wall, Skopje 2009.

Między rekonstrukcją i fantazmatem. Macedońskie wizje własnej tradycji i przestrzeni     kulturowej. Konf.: Między słowami.Opisy, transformacje i fantazmaty, Poznań 2009.

Maske đavola. Strategije iskušavanja „poštenog čoveka” u defanzivnim modelima slovenskih kultura. Konf.: II Međunarodni slavistički skup „Njegoševi dani”, Cetinje 2009.

– Idiomatyka folklorystyczna w projekcie wyobraźni poezji macedońskiej. Konf.: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Poznań – Obrzycko 2009.

– Terminologia standardowa i specyficzna w narodowych historiach literatury. Konf.: 50 godini na polonistikata vo Makedonija 1959-2009, Skopje 2009.

Estetske, ideološke i ksenološke projekcije savremenih dezintegrisanih identiteta u književnom tekstu. Konf.: IV Međunarodni slavistički skup “Njegoševi dani”, Risan 2011.

– Znacite na simboličnata topologija vo makedonskiot literaturen univerzum. Konf.: Makedonskiot identitet – literatura, jazik, istorija, kultura, Skopje 2011.

– Wyobrażenia miejsca w symbolice kolektywnej – konteksty metodologiczne, kulturowe i literackie. Konf.: Mapa kulturowa nowej Europy, Poznań 2012.

– Literaturoznawstwo slawistyczne w Polsce od powojennego planu rozwojowego do międzyepoki transformacji. Konf.: „Slawistyka polska w minionym sześćdziesięcioleciu”, Warszawa 2012.

– Umetničkata norma ili estetskiot pluralizam – dilemata na formiranjeto na makedonskiot literaturen život po 1945 godina. Konf.: XL Naučna konferencija na meg’unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. Ochryd 2013.

– „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii. Konf.: „Idee wędrowne na Słowiańszczyźnie zachodniej i południowej – początek i koniec czasów. Warszawa 2013.

Naučni standardi i mode – nesimetrično zrcalo književnoistorijske nomenklature u južnoslovenskoj i poljskoj slavistici. Konf.: V Međunarodni slavistički skup “Njegoševi dani”, Risan 2013.

Recenzje wydawnicze – ponad 30

Recenzje rozpraw doktorskich – 16

Recenzje rozpraw i dorobku habilitacyjnego – 3

Recenzje dorobku na stanowiska profesora uniwersytetu – 4

Recenzje grantów KBN i NCN – 4

Promotor w  przewodach doktorskich zakończonych obroną – 2

Promotor doktorantów z otwartym przewodem – 2

Opiekun doktorantów bez otwartego przewodu – 9 (obecnie oraz w przeszłości bez finalizacji)

Kształcenie na poziomie magisterskim i licencjackim – ok. 370 prac dyplomowych (większość magisterskich – w UŚ i UAM)

 Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych: 

  • Komisja Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków – od 2001)
  • Sekcja Bałkanistyczna Polskiej Akademii Nauk (Warszawa – od 2010)
  • Komisja Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (międzynarodowa – od 2009)
  • Komitet Słowianoznawstwa PAN (tamże członek Prezydium z wyboru – kadencja od 2011; tamże członek komisji ds. badań slawistycznych oraz komisji ds. kategoryzacji czasopism slawistycznych)
  • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – członek zewnętrzny z wyboru (od 2014)

Funkcje w czasopismach:

   • „Spektar” (Instytut Literatury Macedońskiej, Skopje) – członek redakcji międzynarodowej
   • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” (Łódź) – członek rady programowej
   • „Kultura / Culture – International Journal for Cultural Researches” (Skopje) – członek stałego zespołu recenzenckiego czasopisma międzynarodowego
   • „Pamiętnik Słowiański” (Kraków) – członek stałego zespołu recenzenckiego
   • „Poznańskie Studia Slawistyczne” – członek stałego zespołu recenzenckiego
   • „Slavia Meridionalis” (Warszawa) – członek stałego zespołu recenzenckiego

Realizowane projekty badawcze:

a) wielostronne

  • Literatury słowiańskie po roku 1989 (2004-05, UŚ – współwykonawca <obszar macedonistyczny>, sieć naukowa uniwersytetów południowo- i zachodniosłowiańskich)
  • Swój-obcy / swoje-cudze (2005-06, UAM – współwykonawca <obszar macedonistyczny>, uniwersytety w Belgradzie, Zagrzebiu, Sarajewie, Płowdiwie, Skopje
  • Mapa kulturowa nowej Europy (2009 – nadal, UAM oraz partnerzy w krajach wschodniosłowiańskich i zachodnioeuropejskich (obecnie w ramach Komisji Badań Porównawczych przy MKS) – współwykonawca <obszar macedonistyczny oraz problematyka migracji w kulturach słowiańskich>
  • Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (2015 – nadal, projekt NCN, podmiot realizujący: Instytut Slawistyki PAN w ośrodkach 7 krajów, Lech Miodyński – główny wykonawca)
  • 2 projekty w fazie rozpatrywania

b) dwustronne i uczelniane

   • członkostwo czynne w redakcji międzynarodowej czasopisma „Spektar” (Instytut Literatury Macedońskiej, Skopje – od 2010)
   • współpraca z Uniwersytetem św. św. Cyryla i Metodego w Skopje i Instytutem Literatury Macedońskiej (projekty konferencyjno-wydawnicze, m.in. uczestnictwo we wszystkich tomach serii „Folia Philologica Macedono-Polonica”), koordynacja merytoryczna dydaktyki macedonistycznej; współpraca recenzencka z międzynarodowym czasopismem „Kultura / Culture – International Journal for Cultural Researches” (Skopje)
   • współpraca (od 2007) z Uniwersytetem Czarnogóry (Podgorica) w ramach Programu Języka i Literatury Czarnogórskiej (por. obszerne publikacje serbskojęzyczne sygnowane „Nikšić”)
   • odpowiedzialność za wymianę biblioteczną z Macedonią i Serbią
   • Słowiańskie teksty kultury – temat ciągły Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej IFS UŚ – kierownik
   • działania realizowane w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM (zatrudnienie w latach 2002-2013 na stanowisku profesora UAM i funkcja kierownika zakładu), w szczególności współpraca konferencyjno-wydawnicza z Instytutem Literatury i Sztuki w Belgradzie oraz Macedońską Akademią Nauk i Sztuk w Skopje); organizacja kolokwiów polsko-macedońskich (z czego jednego w Poznaniu), przeprowadzenie sympozjum „Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły” i liczne inne formy aktywności międzynarodowej (m.in. „Forum Europejskiej Slawistyki Południowej na Rzecz Pokoju i Koegzystencji” we Frankfurcie / Słubicach w 2007 roku)

Funkcje administracyjne i okazjonalne (wybór):

Dyrektor IFS UŚ (2012 – nadal); vice-dyrektor IFS UŚ ds. nauki, finansów i współpracy międzynarodowej (2002-09) – prace koordynacyjne z ramienia UŚ w dwóch slawistycznych sieciach partnerskich CEEPUS (HR-13 i SI-25); vice-dyrektor IFS ds. kształcenia (1991-93). Funkcja oficjalnego tłumacza prezydenckiego podczas wizyty państwowej w Polsce Prezydenta Republiki Macedonii Branko Crvenkovskiego z małżonką.

Staże i stypendia zagraniczne – 11:

(Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Kosowo, Grecja – stypendia MEN, rządowe, krajowych komisji ds. związków naukowych z zagranicą, CEEPUS, Erasmus, uczelni zapraszającej itp.); średnio co 2-3 lata; uniwersyteckie wykłady gościnne (Skopje, Wielkie Tyrnowo, Ateny ).