informacje » Одделите на ИСФ » Оддел за контрастивни истражувања и глотодидактика

Оддел за контрастивни истражувања и глотодидактика

Оддел за контрастивни истражувања и глотодидактика

ул. Grota-Roweckiego 5, 41-205,кабинет  4.6

електронска пошта: krystyna.jarzabek@us.edu.pl

тел. +48 32 36-40-931

Членови во Одделот:

dr hab. Krystyna Jarząbek prof. UŚ – раководител (кабинет 4.6, tel. +48 32 36-40-913)

dr hab. Robert  Bońkowski  (кабинет  4.50, tel.  +48 32 36-40-863)

dr Sylwia Sojda

dr Magdalena Błaszak

dr Maja Jasińska  – sekretarz

dr Andrea Goótšová  (кабинет 3.1)

mgr Srđan Papić  (кабинет 3.1)

mgr Radek Jeřábek  (кабинет 3.1)

Докторанти:

mgr Damian Pisarski (кабинет 3.61)

mgr Zofia Dembowska (кабинет 3.12)

Одделението води истражувања од областа:

-етимологија, ономастика и зборообразување во словенските јазици,

– конфронтативни проучувањана словенските јазици,

глотодидактика.

Вработените при Одделoт водат дидактични предавања по практична јазична наука на словенските јазици, конверзација, вежби, предавања и додипломски или магистерски семинари. Учествуваат во домашни и надворешни научни конференции, дел се од стажантски и стипендијални престои во Чешка, Хрватска, Македонија, Србија и Словачка.

Напати се одржуваат состаноци на Одделот, каде што се водат дискусии на теми поврзани со научните интереси на вработените при Одделот или поканетите гости кои се дел од други организациски единици на ИСФ, главно од Одделот за културолошка славистика. Вработените исто така ги реферираат и прикажуваат своите истражувачки резултати.

Во делот оврски, на глотодидактичниот Оддел, е грижа над учењето на сите странски  јазици при ИСФ, 8 словенски и англиски, италијански и латински. Поврзано со координацијата, при  изучувањето на странски јазици, е вршење надзор над: наставните програми, испити и контрола на ефектите од изучувањето.