informacje » Zakłady IFS » Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205, p. 4.6, p. 3.61

e-mail: robert.bonkowski@us.edu.pl

tel. 36-40-931

Skład  Zakładu:
dr hab. Robert Bońkowski – kierownik (gabinet 4.17, tel. 36-40-819)
prof. UŚ dr hab. Krystyna Jarząbek  (gabinet 4.6, tel. 36-40-913)
dr Sylwia Sojda – sekretarz
dr Magdalena Błaszak
mgr Karolina Dohnalová
mgr Srđjan Papić
dr Miroslava Kyseľová
Doktoranci:
mgr Damian Pisarski
mgr Zofia Dembowska
mgr Dominika Dossmann

Zakład prowadzi badania z zakresu:
– etymologii,  onomastyki  i  słowotwórstwa języków słowiańskich,
– słowiańskiego językoznawstwa konfrontatywnego,
glottodydaktyki.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z praktycznej nauki języków słowiańskich, konwersatoria, ćwiczenia, wykłady oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Biorą ponadto udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wyjeżdżają na staże i stypendia do ośrodków naukowych w Czechach, Chorwacji, Macedonii,  Serbii  i na Słowacji .

Okresowo odbywają się zebrania Zakładu, na których podejmowane są dyskusje na tematy mieszczące się w kręgu naukowych zainteresowań pracowników Zakładu oraz  gości zaproszonych z innych jednostek organizacyjnych IFS – głównie  z  Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej.  Pracownicy wygłaszają także referaty oraz zdają sprawozdania z prowadzonych przez siebie prac  badawczych.

W części glottodydaktycznej Zakład sprawuje pieczę nad nauczaniem w IFS  wszystkich języków obcych  –  8 słowiańskich oraz języka angielskiego, włoskiego i łaciny. Łączy się to z koordynacją nauczania języków obcych, to jest ze sprawowaniem nadzoru nad:  programami  nauczania, przebiegiem egzaminów oraz kontrolą efektów nauczania.