informacje » За кандидатите » Профил на апсолвентот

Профил на апсолвентот

Студиите понудени во Институт за словенска филологија дават повисоко професионално образување  на ниво лиценцијат(додипломски) и на ниво магистер. Тоа значи добивање на наука, компетенции и вештини пред сè потребни во различни професии.

Апсолвент  на студиите од прв степен на словенска филологија има хуманистичко образување општофилолошко и специјалитично, кое опфаќа добро познавање на литература, култура и историја на првиот јазик. Специјалист е во областа на практично знаење на прв јазик ( на ниво најмалку Б1) и втор јазик (на ниво најлмалку Б2). Апсловент на стационарни студии од прв степен знае да преведува  некнижевни текстови и артистички – на средно ниво од прв јазик и на основно ниво од втор јазик.  Освен тоа апсолвентите на студиите од прв степен имаат квалификации во областа на избрана научна дисциплина – литература или лингвистика.

Апсолвент на словенска филологија после завршувањето на студиите од втор степен на струка општофилолошка и преводот во меѓукултурна комуникација освен вештини добиени за време на студиите од прв степен – многу добро го зборува првиот јазик (на ниво најмалку Б2), знае да преведува текстови некнижевни, специјалистички и артистички. Славистички студии  ги подготвуваат апсолвентите од овие струки за професија преведувач и им дозволуваат да прават постапка за судски преведувач. Апсолвентот на словенска филологија после завршувањето на студиите од втор степен на струка Меѓукултурна комуникација на јужните и западните Словени има продлабочено културно знаење за територија јужно и западно Словенство, кое им дозволува за проникливи културни анализи. Освен тоа, апсолвентот има зголемени квалификации од областа на  избрана дисциплина – литература, лингвистика, транслаторика и култура.

Вакво професионално подготвување му овозможува на апсолвентот да најде работа како специјалист, кој располага со соодветно знаење на словенски јазик (јазици) и дополнителни квалификации кои поддржуваат јазични компетенции, на пример во преведувачки бироа, дипломатски претставништва и сл. Здобиените вештини дозволуваат  работа во издаваштвото, редакции на весници и списанија ( исто и научни), во културни институции и во услужни дејности, кои бараат многу добро знаење на јазици и култури на словенски земји, на пример туристички агенции, фирми кои соработуваат со словенски земји или кои ја рашируваат својата дејност во Западна и Јужна Европа.