informacje » Pro uchazeče » Profil absolventa

Profil absolventa

Studium nabízené v Ústavu slovanské filologie dává vyšší odborné vzdělání na úrovni bakaláře (prezenční bakalářské studium) a na úrovni magistra (navazující magisterské studium). To znamená získávání znalostí, kompetencí a dovedností užitečných především prakticky při vykonávání určitých povolání.

Absolvent bakalářského studia slovanské filologie má obecně filologické a specialistické humanistické vzdělání, zahrnující dobrou znalost literatury, kultury a historii prvního oborového jazyka. Je odborníkem na praktickou znalost prvního oborového jazyka (plynulost na úrovni nejméně B2 Společného evropského referenčního rámce) a druhého oborového jazyka (na úrovni nejméně B1). Absolvent prezenčního bakalářského studia dovede přeložit užitkové a umělecké texty: na střední úrovni z prvního oborového jazyka a také na základní úrovni z druhého oborového jazyka. Navíc, absolventi bakalářského studia mají kvalifikaci v oblasti samostatně zvolené vědecké disciplíny: literární vědy a jazykovědy.

Absolvent slovanské filologie po ukončení navazujícího magisterského studia ve studijních programech: Obecná filologie a také Překlad v mezikulturní komunikaci kromě dovednosti, které získal již během bakalářského studia – plynule ovládá první oborový jazyk (plynulost na úrovni nejméně B2+ Společného evropského referenčního rámce) a dovede přeložit užitkové, specialistické i umělecké texty. Slavistické studium připravuje absolventy těchto programů k vykonávání profese překladatele a tlumočníka a také jim dovoluje se snažit o získání oprávnění soudního tlumočníka. Absolvent slovanské filologie po ukončení navazujícího magisterského studia ve studijním programu: Mezikulturní komunikace jižních a západních Slovanů má prohloubené kulturní znalostí o oblasti jižních a západních Slovanů, dovolující provedení podrobnějších analýz týkajících se kulturních studií. Kromě toho má absolvent zvýšenou kvalifikaci v oblasti samostatně zvolené disciplíny: literární vědy, jazykovědy, studia o překladu nebo kulturních studiích.

Taková odborná příprava umožňuje absolventovi nalezení místa na pracovním trhu jakožto odborníka, který disponuje příslušnou znalostí slovanského jazyka (slovanských jazyků) a také dodatečnou kvalifikací, podporující jeho jazykovou kompetenci, např. v překladatelských agenturách a diplomatických institucích. Získané dovednosti dovolují pracovat v nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů (rovněž vědeckých), v kulturních institucích a také v sektoru služeb, který vyžaduje pokročilou znalost jazyků a kultur slovanských zemí, např. v cestovních kancelářích, turistických agenturách a firmách, které spolupracují se slovanskými zeměmi nebo rozšiřují svou činnost na západní a jižní Evropu.