informacje » Za kandidate » Vpis na študij

Vpis na študij

Spoštovana kandidatka, spoštovani kandidat,

Inštitut za slovansko filologijo izvaja redni študijski program 1. in 2. stopnje, smeri slovanska filologija. Na prvi stopnji študija ponujamo jezikovno-kulturno usmeritev. V akademskem letu 2015/2016 bodo študentje lahko izbirali – kot prvi jezik študija – med bolgarščino, češčino, hrvaščino, makedonščino, slovaščino, slovenščino in srbščino. Drugi tuji (zahodno- ali južnoslovanski) jezik bojo izbrali v drugem letniku. Med študijem študentje spoznavajo zgodovino, književnost in kulturo južnih in zahodnih Slovanov ter pridobijo solidno filološko znanje.  Svoje znanje in (jezikovne) spretnosti lahko uporabijo in neposredno preverijo v slovanskih državah, na izmenjavah, usposabljanjih in bivanjih v okviru ministrskih programov ali programa ERASMUS+. Študentje naše smeri samostojno izberejo lektorat tujega jezika iz ponudbe, ki jo pripravijo drugi filološki inštituti v Sosnovcu. Konec 4. semestra študentje izberejo tudi seminar (s področja jezikoslovja ali literarne vede), študij pa zaključijo z zagovorom diplomske naloge (t. i. licenciatom) in diplomskim izpitom.

Po zaključku prve stopnje študija slovanske filologije študentje obvladajo prvi izbrani jezik vsaj na ravni B2 po SEJO, drugi jezik študija pa vsaj na ravni B1 po SEJO.

Na drugi stopnji študija ponujamo tri usmeritve:

Splošna filologija, ki je namenjena diplomantom filoloških smeri, kjer je potekalo poučevanje slovanskega jezika, ki je v naši ponudbi v določenem akademskem letu. Študentje nadaljujejo z usvajanjem prvega in drugega tujega izbranega jezika (in pridobijo znanje na ravni vsaj B2+ po SEJO) ter širijo in razvijajo svoja filološka zanimanja v okviru izbrane usmeritve: jezikoslovne ali literarnovedne.

Prevod v medkulturni komunikaciji, ki je namenjen diplomantom filoloških smeri, kjer je potekalo poučevanje slovanskega jezika, ki je v naši ponudbi v določenem akademskem letu. Študentje te usmeritve se seznanijo s prevajalsko problematiko sorodnih jezikov in utrjujejo svoje prevajalske kompetence v prvem in drugem tujem  jeziku (pridobijo znanje vsaj na ravni B2+ po SEJO). Študentje izberejo eno izmed dveh možnosti: literarni ali neliterarni prevod.

Medkulturna komunikacija južnih in zahodnih Slovanov, ki je namenjena diplomantom katerihkoli humanističnih smeri, ki bi želeli spoznati raznoliko in izjemno pestro slovansko kulturo. Poleg študija prvega in drugega slovanskega jezika, ki na tej usmeritvi poteka od začetne ravni (brez predznanja udeleženca), se študentje seznanijo s problematiko medkulturne komunikacije slovanskih kultur. Študentje dosežejo znanje prvega in drugega jezika vsaj na ravni A2+ po SEJO.

Spodaj se nahajajo povezave do podrobnih informacij o vpisu na našo smer:

Vpisni pogoji:

Vpisni postopek:

Število kandidatov v prejšnjih letih:

Vabimo vas na študij na Inštitutu za slovansko filologijo!