informacje » Pre uchádzačov » Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Vážení uchádzači

Inštitút slovanskej filológie ponúka možnosti štúdia na prvom a druhom stupni študijného odboru: Slovanská filológia.

Na bakalárskych štúdiách ponúkame výučbu v jazykovo-kultúrnom študijnom odbore. V akademickom roku 2015/2016 si študenti majú možnosť vybrať samostatne prvý jazyk z viacerých slovanských jazykov: bulharský, chorvátsky, český, macedónsky, srbský, slovenský a slovinský. Druhý jazyk si vyberajú v druhom ročníku štúdia. V priebehu štúdia získajú študenti odborné vedomosti z histórie, literatúry, kultúry južných a západných Slovanov, a tiež získajú svedomitú filologickú prípravu a majú možnosť si sami overiť vlastné vedomosti a zručnosti (najmä jazykové) priamo v slovanských štátoch, kde sa zúčastňujú na rôznych početných štipendijných pobytoch, stážach a kurzoch, ktoré sa ponúkajú v rámci programov vedených Ministerstvom školstva a vedy PR alebo v rámci programu Erasmus +. Študenti nášho odboru si majú možnosť sami vybrať lektorát cudzieho jazyka spomedzi ponuky neofilologických inštitútov v Sosnovci. Koncom 4. semestra majú študenti možnosť si vybrať seminár (jazykovedný alebo literárnovedný), ktorý ukončia bakalárskou skúškou a obhajobou bakalárskej práce.

Absolventi prvého stupňa denného štúdia v odbore slovanská filológia získajú jazykové znalosti a zručnosti v oblasti prvého jazyka na úrovni čo najmenej B2 ESOKJ (Európsky systém popisu jazykového vzdelávania) a v oblasti druhého jazyka  na úrovni čo najmenej B1 ESOKJ.

Pre 2. stupeň štúdia  ponúkame výučbu v troch odboroch:

– špecializácia (odbor): Všeobecno-filologický je zameraný na absolventov filológie, kde sa vyučoval slovanský jazyk, ktorý sa nachádzal v ponuke, v danom akademickom roku. Študenti tohto odboru pokračujú vo výučbe prvého a druhého jazyka (dosahujúc úroveň B2+ESOKJ), rozširujú a rozvíjajú svoje zručnosti v rámci vybranej samostatne jazykovednej alebo literárnovednej špecializácie.

– špecializácia (odbor) : Preklad v medzikultúrnej komunikácii je zameraný na absolventov filológie, kde sa vyučoval slovanský jazyk, ktorý sa nachádzal v  ponuke v danom akademickom roku. Študenti tohto odboru  sa oboznamujú s problémom prekladu v blízkych a príbuzných jazykoch. Prakticky cvičia kompetencie prekladateľov na materiáli prvého a druhého jazyka (dosahujúc úroveň B2+ESOKJ). Študenti si vyberajú jednu špecializáciu: literárny alebo neliterárny preklad.

špecializácia (odbor): Medzikultúrna komunikácia južných a západných Slovanov  je zameraná na absolventov humanitných vied bakalárskych štúdií, ktorí chcú získať informácie a vedomosti  z oblasti  veľmi pestrej,  rôznorodej slovanskej kultúry. Okrem výučby prvého a druhého jazyka, ktorá sa na tejto špecializácii začína od základu, študenti získajú poznatky medzikultúrnej komunikácie v rámci slovanských kultúr. Študenti tohto programu končia výučbu prvého a druhého jazyka na úrovni čo najmenej A2+ ESOKJ.

Nižšie odkazujeme na podrobnejšie informácie o prijímacom konaní na náš študijný odbor:

Kvalifikačné kritériá

Priebeh prijímacieho konania

Počet uchádzačov v posledných rokoch