informacje » За кандидат-студенти » Кандидатстудентска кампания

Кандидатстудентска кампания

Уважаеми кандидатстуденти,

Институтът по славянскa филология предлага редовно обучение в бакалавърска и магистърска степен (I и II степен) – специалност: славянска филология.

Бакалавърската степен предлага обучение с езиковедско-културологична специализация. През учебната 2015/2016 година студентите могат сами да избират като първи език един от следните езици: български, македонски, словашки, словенски, сръбски, хърватски и чешки. Вторият език се избира във втори курс. По време на обучението студентите се запознават с историята, литературата и културата на южните и западните славяни, получават много добра филологическа подготовка, а също така могат да изпитат своите знания и умения (особено езиковите) непосредствено в славянските страни, като реализират многобройни пътувания и стажове, предлагани в рамките на учебните програми на Министерството на науката и висшето образование на Полша или ЕРАЗЪМ+. Нашите студенти самостоятелно избират лекторат по чужд език от офертата на институтите по нови филологии в Сосновец. В края на 4-ия семестър те избират семинар (езиковедски или литературоведски) и завършват обучението си със защита на бакалавърска работа и полагане на бакалавърски изпит.

Абсолвентите на специалността славянска филология, завършили I степен на редовно обучение, имат езикова компетентност по славянския език, който са избрали като първи, на ниво минимум В2 по Общата европейска езикова рамка. Нивото на езикова компетентност по втория славянски език е минимум В1.

II степен на обучение предлага три направления:

– общофилологическо направление, адресирано към завършилите филологически специалности, в които е изучаван един от славянските езици от офертата на ИСФ през съответната учебна година. Студентите по това направление продължават обучението си по първия и втория славянски език (постигайки ниво минимум В2+ по Общата европейска езикова рамка), разширяват и развиват филологическите си интереси в рамките на избраната специализация: езиковедска или литературоведска.

– направление Преводът в междукултурната комуникация е адресирано към завършилите филологически специалности, в които е изучаван един от славянските езици от офертата на ИСФ през съответната учебна година. Студентите по това направление се запознават с проблематиката на превода в близкородствени езици и упражняват езиковите си умения на преводачи на първия и втория славянски език (при ниво минимум B2+ по Общата европейска езикова рамка). Студентите избират една от специализациите: художествен превод или нехудожествен превод.

– направление Междукултурна комуникация на южните и западните славяни е адресирано към завършилите хуманитарни специалности със степен бакалавър, които желаят да се запознаят с богатата и многолика славянска култура. Наред с обучението по първи и втори славянски език, което започва от нулево ниво, студентите се запознават с проблемите на междукултурната комуникация на славяните. Студентите по това направление завършват обучението си с езикова компетентност по първия и втория славянски език на ниво минимум А2+ по Общата европейска езикова рамка.

Подробна информация за кандидатстване

Критерии за класиране: http://www.irk.us.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=FLS&kategoria=&aktywne=&system_studiow=

Прием:http://kandydat.us.edu.pl/wymagane-dokumenty

Брой на кандидатстудентите през предходните години: http://kandydat.us.edu.pl/?q=node/94

 Обучавайте се с нас в Института по славянска филология!