informacje » Одделите на ИСФ » Оддел на словенски литератури

Оддел на словенски литератури

Оддел на словенски литератури

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.12
e-mail: jozef.zarek@us.edu.pl
tel. 36-40-910

Skład Zakładu:
dr hab. Józef Zarek – kierownik (gabinet 4.6, tel. 36-40-913)
prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Izabela Mroczek
dr Anna Ruttar – sekretarz
dr Małgorzata Kalita
dr Katarzyna Majdzik (p. 3.62)

Одделот на Словенските Литератури постои при ИСФ од 1989 година. Ја истражува словенската литература од 19. и 20. век. Темите се poврзани со историсколитерарниот процес во народната и компаративната перспектива, формирањето и развојот на културните модели, кулурните идентификации и литературната антропологија. Предмет на истражувањата се проблемите на словенската литература, поврзани со културната традиција на литературата и со промените кои се случуваат во современата литературна свест. Трансформациите на свеста се истражувани на нивото развој на идеите, митовите, утопиите и уметничките форми, особено поезија.