informacje » Sekce ÚSF » Sekce současných jižních a západoslovanských jazyků

Sekce současných jižních a západoslovanských jazyků

Sekce současných jižních a západoslovanských jazyků

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.60
e-mail: maria.cichonska@us.edu.pl
tel. 36-40-926

Členové Sekce:
Prof. UŚ dr hab. Maria Cichońska – vedoucí (gabinet 4.6, tel. 36-40-913)
dr Iliana Genew-Puhalewa
dr Mariola Szymczak-Rozlach
dr Paulina Pycia – sekretarz
dr hab. Dariusz Tkaczewski

 

Sekce současných jižních a západoslovanských jazyků byla vytvořena v roce 2008. Po její reorganizaci se okruh vědeckých zájmů pracovníků Sekce jihoslovanské jazykovědy (která existovala v rámci Ústavu slovanské filologie od roku 1991) rozšířil o problematiku spojenou se západoslovanskými jazyky. Od akademického roku 2003/2004 Sekci vede prof. SU dr hab. Maria Cichońska.

Sekce realizuje výzkumné práce z oblasti synchronní jazykovědy jižních a západoslovanských jazyků, v menší míře východoslovanských, a také se zabývá didaktickou činností.

Vědecká činnost pracovníků Sekce zahrnuje konfrontační bádání v oboru pragmatické lingvistiky a struktury textu v jižních a západoslovanských jazycích a také bádání, týkající se sociolingvistiky, normy i sociálního úzu v rozsahu výše uvedených jazyků.

V rámci didaktické výuky jsou vedeny kurzy praktické výuky slovanských jazyků, konverzace, cvičení, přednášky, a také bakalářské i magisterské semináře.

Pracovníci se účastní konferencí a vědeckých kongresů, jak celostátních, tak zahraničních, věnovaných otázkám jazykovědy, sociolingvistiky, studiím o překladu a didaktice cizích jazyků. Díky spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi v Bosně, Černé Hoře, Česku, Chorvatsku, Srbsku, ve Slovinsku a na Slovensku využívají také možností výjezdů na stáže a zahraniční stipendijní pobyty, které jim dovolují  zdokonalovat didaktické a vědecké znalosti.

Sekce pravidelně (každý první čtvrtek měsíce) pořádá vědecké porady. Tyto porady jsou často plánovány ve spolupráci se Sekcí sémantiky a lexikologie Ústavu polského jazyka Slezské univerzity. Na schůzkách se přednášejí referáty, nejčastěji na výzkumná témata, jimiž se zabývají pracovníci obou sekcí, a také pracovníci Ústavu anglického jazyka. Po prezentaci referátu se konají diskuse o předložených tezích. Na všechny schůzky jsou pozváni pracovníci jiných Sekcí, působících v rámci Filologické fakulty a také student