informacje » Секции на ИСФ » Секция по културологична славистика

Секция по културологична славистика

Секцията по културологична славистика

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.1 i 3.12
tel. 36-40-875 i 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. dr hab. Lech Miodyński – kierownik (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (p. 3.12, tel. 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – sekretarz (p. 3.12, tel. 36-40-910)
mgr Ewa Korytowska
mgr Petra Gverić Katana (p. 3.1)
mgr Elena Micevska (p.3.1)
mgr Tina Jugović (p.3.1)
Doktoranci:
mgr Antonina Kurtok (p.3.12)

Секцията по културологична славистика съществува в структурата на Института по славянскa филология под настоящото название от 2008 г. Създадена e чрез обединяването на Секцията по славянски култури със Секцията по чуждоезиково обучение, с цел обмяна на изследователски опит и знание за южните и западните славянски езици и култури, както и за повишаване на научната активност на лекторите по славянски езици.

Дейността на Секцията се развива в две посоки. Основната ѝ цел в рамките на културологичния профил са интердисциплинарните изследвания в следните области:

  • културни контексти и традиции на славянските литератури и езици;
  • цивилизационни и исторически промени в славянските страни;
  • проблеми на културната и етническата идентификация на славянските народи;
  • регионализъм и универсализъм в славянските култури.

Проблематиката се разглежда в границите на основната изследователска тема на секцията – Славянски текстове на културата, чийто ръководител е проф. д-p хaб. Лех Мьодински. Координирането на темата с учебната дейност се осъществява в блока дисциплини, посветени на културата, историята и странознанието на съответните славянски страни. Част от тези учебни предмети се водят от лекторите.

Някои от последните публикации, изготвени от секцията са сборникът Цивилизация – пространство – текст. Славянска културна топография в езика и литературата.

Секцията организира научни събрания, на които се представят доклади и се обсъждат резултати от научни изследвания.