informacje » Одделите на ИСФ » Оддел за теорија на литература и превод

Оддел за теорија на литература и превод

Оддел за теорија на литература и превод

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.62
tel. 36-40-925

Skład Zakładu:
prof. zw. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
dr hab. Leszek Małczak- kierownik (gabinet 4.15, tel. 36-40-912)
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Marta Buczek – sekretarz
dr Monika Gawlak

Doktoranci:
mgr Joanna Cieślar
mgr Marlena Gruda

Одделот за теорија на литература и превод е основан 1992 година, во рамките на Институт за словенска филологија, при Шлезискиот универзитет. Неговите членови се специјализираат во теоретска проблематика поврзана со различна книжевност на пример хрватска, српска, чешка, словачка и словенечка кои се презентирани во програмските  насоките на студиите водени од Институтот.

Дејството на Одделот ги опфаќа дидактиката и истражувачките работи. Колективот е одговорен за дидаткиката на предметите кои ги подготвуваат и школуваат студентите во областа теорија и книжевна практика (интерпретација и читање на книжевни текстови, структура на текст, методологија на книжевни истражувања, историско-книжевни процеси) исто, теорија и анализа на преводот како нов уметнички и општествен факт.

Научната работа на Одделот се концентрира околу две теми (Книжевен дискурс и Теорија на преводот) кои опфаќаат широк круг на истражувачки проблеми како: испитување на книжевните форми во релација со културната реалност, како и локалниот и универзален развоен ритам во книжевностите и културите; типологијата на преводите со оглед на разликите помеѓу јазични системи, кои учествуваат во процесот на преводот со впишани во нив светски модели, разлики помеѓу книжевни и културни традиции, помеѓу индивидуални светогледи и нивоа на чувствителност, како и комуникациски шеми.

Од 2008 година вработените на Одделот учествуваат во издавачки проект Преводи на словенски литератури, раководен од редовен проф. д-р Божена Токаж. Публикацијата има карактер на непрекинато издание и се наоѓа во делот Б на научни списанија од Министерство за наука и високо образование. Досега се покажаа 5 тематски делови  и 6 библиографски томови, според кои се составуваат каталози на преводи на словенски литератури во Полска и преводи на полска литература во словенски земји, печатени во годините 1990-2014.

Во научната програма на Одделот се зема предвид можноста да се рашират  испитувањата кон специјалистички придонес на другите истражувачки насоки и останатите словенски филологии. Отворањето на нови истражувачки области дозволи да се прошири перспективата кон компаратистички испитувања. Теоријата на литература е тесно поврзана со компаратистика и обратно, дозволувајќи да се избегне фактографската стапица и субјективното влијание во книжевната работа. Ја покажува конкретната врска меѓу свеста и структура на книжевен текст, а во овој контекст на одстапувања од нормата во границите на истата конвенција или развојна тенденција. Компаратистиката и теоријата на литература бараат интердисциплинарна перспектива, која е уважувана од многуте вработени на Одделението, во своите публикации. Интересот за двете области на книжевни испитувања наоѓа оглед во самите студии, водени од нив , за уметнички превод.

Секоја трета среда или четврток во месецот во 16.30 или 17.00 се одржуваат дискусиски  научни состаноци. Можат да учествуваат и другите вработени во Институтот за словенска филологија или од другите Институти на Шлезискиот универзитет.

 

Преземања  Темите на состаноци на Одделот  за Теорија на литература и преведување