informacje » História

História

prof. dr hab. Mieczysław Basaj (1974-1975)
prof. dr hab. Roman Laskowski (1975-1979)
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka (1979-1981)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1981-1985)
dr hab. prof. UŚ Maja Szymoniuk (1985-1986)
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (1986-1989)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1989-2001)
dr hab. Józef Zarek (2001-2008)
dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska (2008-2012)
prof. dr hab. Lech Miodyński (2012-nadal)

Slavistika vznikla na Sliezskej univerzite v roku 1974 a jej iniciátorom bol prof. dr hab. Kazimierz Polański. Na začiatku fungovala v rámci Inštitútu cudzích filológií ako Oddelenie slovanskej filológie. V roku 1980 doc. dr hab. Włodzimierz Pianka preformoval Oddelenie na Katedru slovanskej filológie, a týmto zmenil jeho štruktúru. V roku 1990 prof. dr hab. Emil Tokarz preorganizoval Katedru na Inštitút slovanskej filológie, čím sa začal veľmi dynamický rozvoj pracoviska.

Slavistiku viedli (v poradí):

prof. dr hab. Mieczysław Basaj (1974-1975)
prof. dr hab. Roman Laskowski (1975-1979)
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka (1979-1981)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1981-1985)
prof. UŚ dr hab. Maja Szymoniuk (1985-1986)
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (1986-1989)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1989-2001)
prof. UŚ dr hab. Józef Zarek (2001-2008)
prof. UŚ dr hab. Maria Cichońska (2008-2012)
prof. dr hab. Lech Miodyński (2012-nadal)

Súčasne sa na Inštitúte slovanskej filológie realizuje denné štúdium 1. a  2. stupňa (bakalárske a magisterské) v odbore slovanská filológia. V rámci štúdia 1. stupňa ponúkame jazykovo-kultúrny odbor. V rámci štúdia 2. stupňa (magisterské) sú dostupné tri odbory: Všeobecná filológia, Preklad a tlmočenie v medzikultúrnej komunikácii a Medzikultúrna komunikácia južných a západných Slovanov. Od roku 2010 je v ponuke aj jazykový kurz pre prekladateľov a tlmočníkov vybraných slovanských jazykov.

Filologické štúdium umožňuje získať  základné vzdelanie v oblasti literárnej vedy, jazykovedy, prekladateľstva a tlmočníctva (prekladateľstvo a tlmočníctvo sa vedie v rámci magisterského štúdia  vzhľadom na špecifiká slavistického štúdia, kde slovanské jazyky učíme od úrovni A0; pár rokov bolo prekladateľstvo a tlmočníctvo výberovým odborom v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia, ale zistilo sa, že študenti bakalárskeho štúdia nie sú ešte jazykovo dostatočne pripravení na výučbu prekladu a tlmočenia). Základnú časť študijného programu v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia, okrem lektorátov, tvoria predmety z oblasti vedy o literatúre, dejinách, kultúre a vybraného slovanského jazyka. Dodatočne, vo vyšších ročníkoch, je vedená výučba druhého jazyka (od 3. do 6. semestra). Štruktúru štúdia dopĺňajú všeobecné a teoretické predmety, ktoré umožňujú získať znalosti v oblasti filologických vied a široko chápanej humanistiky.

Vybraný odbor – jazykoveda, literárna veda, prekladateľstvo a tlmočníctvo – determinuje výučbu jednotlivých disciplín daného charakteru. V odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo sa kladie zvýšený dôraz na všestrannú prípravu študentov pre prácu prekladateľa /tlmočníka a kultúrneho sprostredkovateľa prostredníctvom rozvinutého bloku predmetov, ktoré rozširujú znalosti z oblasti teórie a praxe prekladu a dejín vzájomnej spolupráce Poľska so slovanskými štátmi.

Sliezska slavistika zamestnáva odborníkov z viacerých západo- a južnoslovanských jazykov. To umožňuje štúdium v nasledujúcich odboroch:

-bulharská filológia

– chorvátska filológia

– česká filológia

– macedónska filológia

– srbská filológia

– slovenská filológia

– slovinská filológia

V každom akademickom roku, spomedzi vyššie uvedených, sa otvára pár odborov. Štúdium má dvojstupňovú formu: po troch rokoch študenti získavajú diplom bakalára a na základe prijímacích skúšok môžu pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu. Svoju odbornú kvalifikáciu si môžu  zlepšovať aj  v rámci doktorandského štúdia.

Inštitút vedie aj veľmi bohatú spoluprácu so zahraničnými univerzitnými pracoviskami. V rámci štipendijných programov, na ktorých sa zúčastňujeme, ponúkame najlepším študentom všetkých odborov možnosti štipendijných pobytov. Sú to letné jazykové kurzy, semestrálne a mesačné zahraničné štipendiá.

Pre študentov z iných miest ponúka univerzita miesta v študentskom domove neďaleko Inštitútu. Inštitút slovanskej filológie je dôležitým slavistickým strediskom umožňujúcim poznanie všetkých jazykov a kultúr južných a západných Slovanov. Jeho hlavnou úlohou je, okrem výskumno-didaktickej činnosti, udržiavanie prihraničných stykov, spolupráca s národnostnými menšinami, prezentácia vedeckých a kultúrnych úspechov slovanských štátov.