informacje » Historia

Historia

Slawistyka w Uniwersytecie Śląskim powstała w 1974 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Kazimierza Polańskiego. Początkowo istniała w ramach Instytutu Filologii Obcych jako Zakład Filologii Słowiańskiej. W 1980 r. doc. dr hab. Włodzimierz Pianka przekształcił Zakład w Katedrę Filologii Słowiańskiej, zmieniając tym samym jego strukturę. W 1990 r. prof. dr hab. Emil Tokarz przeorganizował Katedrę w Instytut Filologii Słowiańskiej, zapoczątkowując niezwykle dynamiczny rozwój naszego ośrodka.

Slawistyką kierowali kolejno:

prof. dr hab. Mieczysław Basaj (1974-1975)
prof. dr hab. Roman Laskowski (1975-1979)
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka (1979-1981)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1981-1985)
dr hab. prof. UŚ Maja Szymoniuk (1985-1986)
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (1986-1989)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1989-2001)
dr hab. Józef Zarek (2001-2008)
dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska (2008-2012)
prof. dr hab. Lech Miodyński (2012-nadal)

Obecnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej prowadzone są studia w zakresie filologii słowiańskiej na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Na studiach I stopnia oferujemy studia na specjalności językowo-kulturowej. Na studiach  II stopnia prowadzimy zajęcia na 3 specjalnościach: Ogólnofilologicznej,  Przekład w komunikacji międzykulturowej oraz Komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich. Od roku 2010 odbywa się Kurs językowy dla tłumaczy wybranych języków słowiańskich.

Studia filologiczne pozwalają zdobyć gruntowne wykształcenie literaturoznawcze, językoznawcze i przekładoznawcze. Zasadniczą część siatki zajęć na każdym stopniu, oprócz lektoratów, stanowią przedmioty z zakresu nauki o literaturze, historii, kultury i wybranego języka słowiańskiego. Dodatkowo na wyższych latach wprowadzono naukę drugiego języka kierunkowego (od 3 do 6 semestru). Strukturę studiów uzupełniają przedmioty ogólne i teoretyczne, dające szeroką wiedzę z zakresu nauk filologicznych oraz szeroko rozumianej humanistyki. W zależności od wybranej specjalizacji – językoznawczej, literaturoznawczej, translatorskiej – dominujące stają się dyscypliny o takim właśnie charakterze. Program przekładoznawczy kładzie dodatkowo szczególny nacisk na wszechstronne przygotowanie studentów do pracy tłumacza, wprowadzając do programów rozbudowany blok przedmiotów translatorycznych, poszerzających wiedzę zarówno z teorii, jak i praktyki przekładu.

Śląska slawistyka zatrudnia specjalistów w zakresie większości języków zachodnio- i południowosłowiańskich. Dzięki temu oferuje możliwość podjęcia studiów na następujących specjalizacjach:

– filologia bułgarska
– filologia chorwacka
– filologia czeska
– filologia macedońska
– filologia serbska
– filologia słowacka
– filologia słoweńska

W każdym roku akademickim spośród wyżej wymienionych otwieranych jest kilka specjalizacji. Studia mają charakter dwustopniowy: po trzech latach nauki słuchacze uzyskują stopień licencjata i na podstawie wstępnych egzaminów kwalifikacyjnych przyjmowani są na dwuletnie studia magisterskie. Następnie swoje kwalifikacje mogą podnosić na studiach doktoranckich.

Instytut prowadzi również ożywioną współpracę z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi. W ramach programów stypendialnych, których jesteśmy uczestnikiem, oferujemy dla najlepszych studentów wszystkich specjalizacji możliwość wyjazdów stypendialnych. Są to wyjazdy na letnie kursy językowe oraz semestralne i miesięczne studia zagraniczne.

Dla studentów zamiejscowych Uczelnia proponuje miejsca w domu studenckim położonym w pobliżu Instytutu. Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ jest znaczącym ośrodkiem slawistycznym, umożliwiającym poznanie wszystkich języków i kultur Słowian południowych i zachodnich. Jego głównym zadaniem, oprócz działalności badawczo-dydaktycznej, jest podtrzymywanie związków przygranicznych, współpraca z mniejszościami narodowymi, prezentacja naukowych i kulturalnych osiągnięć krajów słowiańskich.